ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Peripheral Blood Cell Immunophenotypes in Multiple Sclerosis Patients in Remission [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2017; 57(2): 101-103 | DOI: 10.14744/hnhj.2017.21931

Peripheral Blood Cell Immunophenotypes in Multiple Sclerosis Patients in Remission

Vuslat Yılmaz1, Canan Ulusoy1, Özlem Mercan3, Suzan Adın Çınar2, Recai Türkoğlu3
1Department of Neurology, Istanbul University, Aziz Sancar Experimental Medical Research Institute, İstanbul, Turkey
2Department of Immunology, Istanbul University, Aziz Sancar Experimental Medical Research Institute, İstanbul, Turkey
3Department of Neurology, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: In this study, lymphocyte subpopulation alterations of multiple sclerosis (MS) patients were aimed to be identified by flow cytometry.
METHODS: Twenty-five relapsing remitting MS patients and age-gender matched 11 healthy controls were included. CD3+ T cell, CD4+ helper T cell, CD8+ cytotoxic T cell, CD3+CD4+CD25high regulatory T (Treg) cell, CD19+ B cell, CD16+CD56+ natural killer (NK) cell, CD3+CD56+ NKT cell percentages were quantified by four color flow cytometry.
RESULTS: Assessment of cell populations yielded no significant differences among T cell, T reg cell, B cell, NK cell and NKT cell groups of MS patients and healthy controls. While T and B cell percentages were comparable between patients and healthy controls, NK and NKT cells were found to be decreased in MS patients albeit at an insignificant level. Helper, cytotoxic and regulatory T cells were determined to be at similar percentages in patients and healthy individuals.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our results suggest that lymphocyte activation and inflammatory alterations of the central nervous system involved in MS pathogenesis can not be determined in peripheral blood cell samples.

Keywords: Multiple sclerosis, peripheral lymphocytes, T cell, B cell

Remisyondaki Multipl Skleroz Hastalarında Periferik Kan Hücre İmmünofenotipleri

Vuslat Yılmaz1, Canan Ulusoy1, Özlem Mercan3, Suzan Adın Çınar2, Recai Türkoğlu3
1İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE), Sinirbilim Anabilim Dalı, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE), İmmünoloji Anabilim Dalı, Türkiye
3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda multipl skleroz (MS) hastalarında lenfosit alt popülasyonundaki değişimin akan hücre ölçer ile belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 25 ataklı yineleyici MS hastası ayrıca yaş ve cinsiyet uyumlu 11 sağlıklı kontrol de dahil edildi. CD3+ T hücre, CD4+ yardımcı T hücre, CD8+ sitotoksik T hücre, CD3+CD4+CD25parlak düzenleyici T (Treg) hücre, CD19+ B hücre, CD16+CD56+ doğal öldürücü (NK) hücre, CD3+CD56+ NKT hücre kantifikasyonu dört renkli akan hücre ölçer ile değerlendirildi.
BULGULAR: Akan hücre ölçer cihazında hücre grupları değerlendirildiğinde, T hücre, düzenleyici T (Treg) hücre, B hücre, doğal öldürücü (NK) hücre, NKT hücre gruplarında hasta ve sağlıklı kişiler arasında anlamlı fark olmadığı gözlendi. T ve B lenfositlerinin hasta ve sağlıklılarda yüzdeleri oldukça yakın iken hastalarda NK ve NKT hücre gruplarında hastalar lehine gözlenen azalma anlamlı seviyede değildi. Ayrıca yardımcı, sitotoksik ve düzenleyici T hücrelerinin de hasta ve sağlıklılarda benzer seviyelerde olduğu belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu bulgular, MS patogenezinde rol oynayan merkezi sinir sistemi inflamatuar değişikliklerinin ve lenfosit aktivasyonun periferik kan örneklerinde belirlenemeyeceğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Multiple skleroz, periferik lenfositler, T hücre, B hücre

Vuslat Yılmaz, Canan Ulusoy, Özlem Mercan, Suzan Adın Çınar, Recai Türkoğlu. Peripheral Blood Cell Immunophenotypes in Multiple Sclerosis Patients in Remission. Haydarpasa Numune Med J. 2017; 57(2): 101-103

Corresponding Author: Vuslat Yılmaz, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale