ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
The Comparison of Healthcare Personnel’s Life Qualities in Intensive Care Units Following and Unfollowing Covid-19 Patient [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Ahead of Print: HNHJ-22755

The Comparison of Healthcare Personnel’s Life Qualities in Intensive Care Units Following and Unfollowing Covid-19 Patient

Uğur Uzun1, Bilge Togay2, Işıl Köse1, Nimet senoglu1, Aykut Sarıtaş1, İsa Sahar1, Ciler Zincircioglu1, Kazım Rollas1, Taner Çalışkan1, Pelin Uzun Sarıtaş1
1Tepecik Training And Research Hospital, Anesthesiology And Reanimation Clinic
2Tepecik Training And Research Hospital, Psychiatric

INTRODUCTION: Corona virus disease (Covid-19) not only has affected people all over the world as a disease but has also led to overwhelming unfavourable results both socially and psychologically. Since staff working in intensive care units are exposed to high levels of virus and have increased work load, they receive the ultimate share from this condition.
METHODS: We aimed to compare whether there was a difference on the life qualities of healthcare personnel working in intensive care units in which covid positive patients (ICU +) and covid negative patients (ICU -) had been treated. A total of 62 women and 27 men were involved. Of 89 healthcare staff included in the study, 49 worked in ICU (+) while 40 worked in ICU (-). Statistical analyses were carried out by IBM SPSS V22 programme.
RESULTS: No significant difference was determined with respect to life qualities of ICU (+) and ICU (-) workers. Burnout was observed higher in personnel in ICU (+) doctor and working for 24 hours. Burnout elevated in ICU (-) nurses graduated from university. It was observed that there was a decrease in physical activity of 71,4% of ICU (+) personnel feeling symptoms related to covid in themselves; 42,9% changed their eating habits and 71,4% used drug supplements.
DISCUSSION AND CONCLUSION: There was a high burnout level particularly in doctors and nurses in ICU no matter what kind of patients they had looked after. It is of utmost importance that essential support is to be provided to protect healthcare personnel in the so-called pandemic period.

Keywords: intensive care unit, covid-19, quality of life

Covid-19 Hastası Takip Eden ve Etmeyen Yoğun Bakım Ünitelerindeki Sağlık Çalışanlarının Yaşam Kalitelerinin Karşılaştırılması

Uğur Uzun1, Bilge Togay2, Işıl Köse1, Nimet senoglu1, Aykut Sarıtaş1, İsa Sahar1, Ciler Zincircioglu1, Kazım Rollas1, Taner Çalışkan1, Pelin Uzun Sarıtaş1
1Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kiniği
2Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri

GİRİŞ ve AMAÇ: Corona virüs hastalığı (Covid-19) tüm dünya insanlarını sadece hastalık olarak etkilememiş olup, sosyal ve ruhsal yönden de ezici olumsuz sonuçlara yol açmıştır. Sağlık çalışanların, özellikle de yoğun bakım ünitelerinde çalışanlar virüse maruziyetinin yüksek olması ve iş yükünün artması nedeniyle bu ezici olumsuz etkiden en büyük payı almaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamız da Covid pozitif hastaların (YBÜ +) ve Covid negatif hastaların (YBÜ -) bakıldığı yoğun bakım ünitelerinde çalışanlarının yaşam kaliteleri üzerinde bir fark olup olmadığını karşılaştırmayı amaçladık. Çalışmaya 62 kadın ve 27 erkek çalışan katılmıştır. Çalışanların yaş ortancası 28’dir. Çalışmaya katılan 89 çalışan içinden 49’u YBÜ (+) de çalışırken 40’ı YBÜ(-) de çalışmaktadır. Çalışmanın analizleri IBM SPSS V22 programı kullanılarak yapılmıştır.
BULGULAR: YBÜ (+) ve YBÜ (-) çalışanlarının yaşam kaliteleri açısından anlamlı bir farklılık tespit edilmedi. YBÜ (+) doktorlar ve 24 saat çalışan personelde ve YBÜ (-) de üniversite mezunu hemşirelerde tükenmişlik durumu yüksek bulundu. YBÜ (+) de Covid-19 hastalığı ile semptom hisseden çalışanların % 71,4 de fiziksel aktivitelerinde azalma olduğu, % 42,9'unda yeme alışkanlıklarının değiştiği ve % 71,4'ünde ilaç takviyesi aldığı görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yoğun bakım ünitesinde özellikle doktor ve hemşirelerde ne tür hastalara bakmış olurlarsa olsunlar yüksek bir tükenmişlik düzeyi vardı. Sağlık personelinin pandemi döneminde korunması için gerekli desteğin sağlanması son derece önemlidir.

Anahtar Kelimeler: yoğun bakım ünitesi, covid-19, yaşam kalitesiCorresponding Author: Uğur Uzun, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale