ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
A Rare Complication of Intravesical Bacillus Calmette Guérin Therapy: Local Progressive Pelvic Inflammation [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2018; 58(3): 158-161 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.24008

A Rare Complication of Intravesical Bacillus Calmette Guérin Therapy: Local Progressive Pelvic Inflammation

Serkan Akan1, Aytaç Sahin2, Ozgur Haki Yuksel2, Ahmet Urkmez3
1Department of Urology, Health Science University, Sultan Abdulhamid Han Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Urology, Health Science University, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Urology, Health Science University, Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

It has been proven that intravesical Bacillus Calmette–Guérin (BCG) therapy prevents the recurrence and progression of carcinoma in situ and of superficial bladder cancers, although local and systemic complications have been reported. However, careful attention should be given to the timing and management of this therapy because complications that may delay possible definitive treatment may also be seen. A case characterized with extensive inflammation, observed rarely after BCG therapy, involving pelvic organs and leads up to the internal abdomen and mesenteric area in the superior and levator muscle and prepubic area in inferior is presented here.

Keywords: Bacillus Calmette–Guérin, bladder cancer; pelvic inflammation.

İntravezikal Bacillus Calmette Guérin uygulamasından sonra gelişen nadir komplikasyon: Lokal ileri pelvik inflamasyon

Serkan Akan1, Aytaç Sahin2, Ozgur Haki Yuksel2, Ahmet Urkmez3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul

İntravezikal BCG (Bacillus Calmette-Guerin) terapisinin lokal ve sistemik komplikasyonları bildirilse de, karsinoma in situ ve yüzeyel mesane kanserlerinde rekürrens ve progresyonu önlediği kanıtlanmıştır. Ancak olası definitif tedaviyi geciktirebilecek komplikasyonlar da görülebileceği için zamanlaması ve management konusunda dikkatli olunmalıdır. Burada BCG terapisinden sonra nadir olarak görülen, pelvik organları tutan; superiorda batın içerisine ve mezenterik bölgeye, inferiorda levator kasına ve prepubik alana uzanan yaygın inflamasyonla karakterize bir olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Bacillus Calmette Guérin, mesane kanseri, pelvik enflamasyon

Serkan Akan, Aytaç Sahin, Ozgur Haki Yuksel, Ahmet Urkmez. A Rare Complication of Intravesical Bacillus Calmette Guérin Therapy: Local Progressive Pelvic Inflammation. Haydarpasa Numune Med J. 2018; 58(3): 158-161

Corresponding Author: Ahmet Urkmez, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale