ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Posioning Resulting in Death in Intensive Care Medical Approach and Process Analysis [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2016; 56(3): 168-174

Posioning Resulting in Death in Intensive Care Medical Approach and Process Analysis

Eyüp Kandemir1, Habib Bostan2, Muhammed Nabi Kantarcı2
1The Ministry of Justice, Gaziosmanpasa Branch Office, İstanbul, Turkey
2Ministry of Justice, Forensic Medicine Institute, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: This study aimed to determine the relationship between different types of poisoning and death at crime scene or intensive care unit (ICU) to provide a guideline to prevent poisoning types resulting in death at the crime scene and to improve management of poisoning types resulting in death at emergency care units (ECU) and ICU.
METHODS: A total of 103 cases of poisoning were investigated and classified into 14 groups (including mixed posioning) according to poison types. The relationship between types of poisoning, gender and treatment in ICU according to 7 different age groups was evaluated.
RESULTS: Most frequent cause of poisoning was medical drugs (n=46; 44,7%). There is a statistically significant relationship between the cause of poisoning and those who receive an intensive care treatment (p=0,05). ICU treatment was significantly common in medical drug, amanita phalloides, methanol, organophosphate and other organic substance poisonings. Heroin, carbon monoxide and corrosive substance poisonings resulted in death at the scene or on the way to the hospital.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We conclude that precautions and efforts to prevent people’s contact with heroin, carbon monoxide and corrosive substances should be increased. The ICU treatment for those who were poisoned by medical drugs, amanita phalloides, methanol, organophosphate and other organic poisons should be improved. Presence of surgical transplantation teams in regions where mushroom poisoning (mycetism) is frequently seen could be beneficial.

Keywords: Poisoning, intensive care, autopsy

Ölümle Sonuçlanan Zehirlenmelerde Tıbbi Yaklaşım ve Yoğun Bakım Sürecinin Analizi

Eyüp Kandemir1, Habib Bostan2, Muhammed Nabi Kantarcı2
1Adalet Bakanlığı, Gaziosmanpaşa Şubesi, İstanbul
2Adalet Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmada ölümlerin hangi tür zehirlenmelerde daha çok yoğun bakımda, hangilerinde daha çok olay yerinde ölümlerin fazla olduğunu ortaya çıkararak, olay yerinde ölüme neden olan zehirlenmelere karşı önleyici tedbirler alınmasına ve yoğun bakımda ölüme neden olan zehirlenmelerin tedavisine yönelik öneriler oluşturmayı amaçlamıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kesin olarak zehirlenme nedeniyle öldüğü tespit edilen 103 ceset değerlendirmiş, 13 farklı zehir türü tespit edilmiş, mix grup dahil 14 ayrı grup belirlenmiştir. 7 ayrı yaş grubu ile birlikte zehirlenme nedeni ile yaş, cinsiyet ve yoğun bakım tedavisi alıp almaması arasındaki ilişki istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: En sık zehirlenme nedeninin (n=46; %44,7) tıbbi ilaç olduğu bulunmuştur. Zehirlenme nedeni ile yoğun bakım tedavisi görenler arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmaktadır (p=0,05); ilaç, amanita phalloides, metanol, organofosfat ve diğer zehirlenmelerde yoğun bakım tedavisi görme oranı anlamlı şekilde yüksek saptanmıştır. Eroin, karbonmonoksit ve koroziv maddeden
zehirlenenler ise daha çok olay yerinde veya hastaneye yetişemeden ölmüşlerdir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Eroin, karbonmonoksit ve koroziv maddelerle insanların temasını önlemeye yönelik tedbirlerin artırılması gerektiği, tıbbi ilaç, amanita phalloides, metanol, organofosfat gibi maddelerle zehirlenenler için ise yoğun bakım koşulları ve imkanlarının geliştirilmesi gerektiğini, özellikle mantar zehirlenmelerinin sıkça görüldüğü bölgelerde
cerrahi transplantasyon ekibi bulundurmanın
faydalı olacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Zehirlenme, yoğun bakım, otopsi

Eyüp Kandemir, Habib Bostan, Muhammed Nabi Kantarcı. Posioning Resulting in Death in Intensive Care Medical Approach and Process Analysis. Haydarpasa Numune Med J. 2016; 56(3): 168-174

Corresponding Author: Eyüp Kandemir, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale