ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Evaluation of Vitamin D Levels in Children by Seasons, Gender and Age [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(4): 372-376 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.26056

Evaluation of Vitamin D Levels in Children by Seasons, Gender and Age

Aysun Boğa1, Necla Yüce2, Coşkun Saf3, Mehmet Cengiz1, Özgür Okumuş2, İlkay Özgen Sarı1
1Department of Pediatric, Sancaktepe Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Pediatric, İstinye University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
3Department of Pediatric, Ataşehir Florence Nightingale Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Vitamin D is significantly effective in bone and mineral metabolism. Low levels of vitamin D has been associated with rickets, susceptibility to infections, obesity, diabetes mellitus, muscle weakness, depression, and development of autoimmune diseases in children. On the other hand, elevated levels may cause hypercalcemia, polyuria, hypertension, nephrolithiasis, and renal failure. In this study, we aimed to examine serum 25-hydroxyvitamin D3 [25(OH)D] levels of children in the risk group for low vitamin D levels.
METHODS: A total of 1259 patients who applied to our pediatric outpatient clinic for routine examination between January and December 2015 were evaluated retrospectively; age, gender, [25(OH)D] levels were grouped according to seasons.
RESULTS: Our study included 711 (56.4%) girls and 548(43.6%) boys between the ages of 0 and 18. The mean vitamin D levels of the patients were found as 21.69±11.23 ng/mL. The vitamin D level of 50% of the children was below 20 ng/ml and at the level of deficiency and insufficiency. A statistically significant difference was found between age groups according to vitamin D levels (p<0.05). While the number of children with vitamin D level above 20 ng/ml was significantly higher in the 0-2 age group, the number of children with vitamin D level below 20 ng/ml in the 12-18 age group was higher. In our study, vitamin D levels of girls were significantly lower than boys (p<0.05). In addition, the rate of the season being spring was 28.2%, while the rate of being winter was 25.2% in children with a vitamin D level below 12 ng/mL.
DISCUSSION AND CONCLUSION: When vitamin D levels were evaluated according to age, gender and season, the levels were found to be significantly lower in the 12-18 age range, in girls, and in the spring/winter seasons, compared to other groups.

Keywords: Age, gender; season; vitamin D deficiency.

Çocuklarda D Vitamini Düzeylerinin Mevsimlere, Cinsiyete ve Yaşa Göre Değerlendirilmesi

Aysun Boğa1, Necla Yüce2, Coşkun Saf3, Mehmet Cengiz1, Özgür Okumuş2, İlkay Özgen Sarı1
1Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği
2İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği
3Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: D vitamini kemik ve mineral metabolizmasında önemli ölçüde etkilidir. Düşüklüğü çocuklarda rikets, enfeksiyonlara eğilim, obezite, diabetes mellitus, kas güçsüzlüğü, depresyon, otoimmun hastalık gelişimi ile ilişkilendirilmiştir. Yüksekliği ise hiperkalsemi, poliüri, hipertansiyon, nefrolitiazis, renal yetmezliğe neden olabilir. Bu çalışmada D vitamini düşüklüğü için risk grubunda olan çocukların serum 25-hidroksivitamin D [25(OH)D] düzeylerini incelemeyi amaçladık.

YÖNTEM ve GEREÇLER: 2015 yılında Ocak-Aralık ayları arasında rutin muayene için çocuk polikliniğimize başvuran 1259 hasta retrospektif olarak değerlendirildi ve yaş, cinsiyet, [25(OH)D] düzeyleri mevsimlere göre gruplandırıldı.
BULGULAR: Çalışmamızda 0 ile 18 yaş arasında, 711 (% 56,4) kız ve 548 (%43,6) erkek çocuk yer aldı. Hastaların D vitamini düzeyleri ortalaması 21,69 ±11,23 ng/mL bulundu. Çocukların %50’sinin D vitamini düzeyi 20 ng/ml’nin altında eksiklik ve yetersizlik düzeyinde idi. D vitamini düzeylerine göre yaş grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı (p<0.05). 0-2 yaş grubunda D vitamini 20 ng/ml üzerindeki çocuk sayısı anlamlı derece fazla iken, 12-18 yaş grubunda 20 ng /ml nin altındaki çocuk sayısı daha fazla idi. Çalışmamızda kız çocuklarının D vitamin düzeyleri erkek çocuklardan anlamlı derecede düşüktü (p<0.05) ayrıca D vitamini düzeyi 12 ng/ml’nin altında olan çocuklarda mevsimin ilkbahar olma oranı % 28,2 iken kış olma oranı % 25,2 olarak belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: D vitamini düzeyleri yaş, cinsiyet ve mevsime göre değerlendirildiğinde 12-18 yaş aralığında, kızlarda ve ilkbahar / kış mevsiminde diğer gruplara göre anlamlı derecede düşük olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler: Yaş, cinsiyet; mevsim; D vitamini yetersizliği

Aysun Boğa, Necla Yüce, Coşkun Saf, Mehmet Cengiz, Özgür Okumuş, İlkay Özgen Sarı. Evaluation of Vitamin D Levels in Children by Seasons, Gender and Age. Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(4): 372-376

Corresponding Author: Aysun Boğa, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale