ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Impact of Intraoperative and 24 h Blood Pressure Levels and Presence of Arteriosclerosis on Arteriovenous Fistula [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2019; 59(3): 267-271 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.26213

Impact of Intraoperative and 24 h Blood Pressure Levels and Presence of Arteriosclerosis on Arteriovenous Fistula

Mehmet Emin Güneş1, Kemal Tekeşin2
1Department of General Surgery, Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of General Surgery, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Creation and subsequent patency of arteriovenous fistula (AVF) is crucial for hemodialysis patients. Early thrombosis is one of the main reasons of fistula occlusion. This study aimed to explore the effect of blood pressure and the presence of visible arteriosclerosis in the artery used for anastomosis on the patency of AVF.
METHODS: This retrospective study AVF was created in 231 consecutive patients. We used the Brecio–Cimino technique to create AVF in 50% of patients. Perioperative systolic (SBP) and diastolic (DBP) blood pressures were recorded just before declampage and during the following 24-h period for each 6-h intervals. Age, gender, presence of macroscopic arteriosclerosis in the artery used for an astomosis, and the etiologic factors of chronic renal failure parameters were all equally recorded.
RESULTS: The overall early fistula survival rate was 83%. No statistically significant immediate fistula dysfunction in terms of blood pressure differences was found. The multivariate analysis of the factors related to the AV fistula in the first 24 h patency revealed that only upper arm fistula was more likely effective (OR=1.192, p=0.003).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The effect of age, gender, presence of arteriosclerosis, and the history of existence of central venous catheter on early AVF patency was not observed. The rate of fistula patency was higher in the upper arm compared to fistulas in the lower arm. No significant difference concerning AVF patency was observed between patients with arterial blood pressure higher or lower than 120 mmHg.

Keywords: Arteriovenous fistula failure, arteriosclerosis; blood pressure.

İntraoperatif ve 24.Saat Tansiyon Düzeylerinin ve Arteriyoskleroz Varlığının Arteriyovenöz Fistül Üzerine Etkisi

Mehmet Emin Güneş1, Kemal Tekeşin2
1Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi, İstanbul
2Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerahi, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Arteriyovenözfistül (AVF) oluşumu ve ardından açık kalması hemodiyaliz hastaları için çok önemlidir.Erken tromboz, fistül tıkanmasının ana nedenlerinden biridir.Bu çalışmada anastomoz için kullanılan atardamarda kan basıncının ve görünür arteriyosklerozun varlığının AVF açıklığı üzerindeki etkisi araştırıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif çalışmada 231 ardışık hastada AVF oluşturuldu.Hastaların %50'sinde AVF oluşturmak için Brecio-Cimino tekniği kullanıldı.Peroperatif sistolik (SKB) ve diyastolik (DKB) kan basınçları, deklampajdan hemen önce ve her altı saatlik aralıklarla 24 saat boyunca kaydedildi.Yaş, cinsiyet, anastomoz için kullanılan arterde makroskopik arteriyoskleroz varlığı ve kronik böbrek yetmezliğinin etiyolojik faktörlerinin tümü eşit olarak kaydedildi.
BULGULAR: Genel erken fistül sağ kalım oranı % 83 idi. Kan basıncı farklılıkları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir acil fistül disfonksiyonu bulunmadı. AV fistüllerin ilk 24 saat açıklığıyla ile ilgili faktörlerin çok değişkenli analizi sadece üst kol fistülünün daha etkili olduğunu göstermiştir (OR: 1.192, p: 0.003).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yaş, cinsiyet, arteriyoskleroz varlığı ve santral venöz kateter varlığı öyküsünün erken AVF açıklığı üzerine etkisi araştırılmamıştır. Üst koldaki fistül açıklığı oranı, alt koldaki fistüllere göre daha yüksekti.Arteriyel kan basıncı 120 mmHg'nin altında veya üstünde olan hastalarda AVF açıklığı açısından anlamlı fark yoktu.

Anahtar Kelimeler: Arteriyovenöz fistül yetersizliği, arteriyoskleroz, kan basıncı

Mehmet Emin Güneş, Kemal Tekeşin. Impact of Intraoperative and 24 h Blood Pressure Levels and Presence of Arteriosclerosis on Arteriovenous Fistula. Haydarpasa Numune Med J. 2019; 59(3): 267-271

Corresponding Author: Mehmet Emin Güneş, Türkiye
LookUs & Online Makale