ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
The Positive Effect of Proton Pump Inhibitors on HbA1c in Patients with Type 2 Diabetes [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2014; 54(2): 111-116

The Positive Effect of Proton Pump Inhibitors on HbA1c in Patients with Type 2 Diabetes

Nalan Okuroğlu1, Gül Babacan Abanonu2, Seyit Uyar2, Tayyibe Saler3, Ali Okuroğlu3
1Kars Devlet Hastanesi, Dahiliye Kliniği, Kars
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye Kliniği, İstanbul
3Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye Kliniği, İstanbul; 4Maltepe 4 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi, İstanbul

INTRODUCTION: In recent years, several studies have reported better glycemic control in patients with type 2 diabetes who were using proton pump inhibitors (PPIs).
METHODS: The purpose of this study was to see the effect of PPI therapy on glycosylated hemoglobin (HbA1c) leves for patients with type 2 diabetes.
RESULTS: A total of 284 (female 199, male 85) patiens with type 2 diabetes who were admitted to the Department of Internal Medicine of Kars
Government Hospital were included in to the study. Informed consents were taken from all partipiciants. Statistical analyses were made
by using the software SPSS for Windows 16.0 program. The mean age of the subjects were 58.37±10.67 years, mean duration of
disease was 6.61±6.05 years. Overall, the mean HbA1c was %8.28±1.68 and mean FPG was 178.56±86.61 mg/dL. A total of 60
patients in group 1, 40 were women and 20 were men; where as 224 patients in group 2 with 159 of women and 65 of men. There
were no significant differences between the groups in terms of age, gender, duration of disease, weight, body mass index, waist
circumference, smoking habits, presence of hypertension and antidiabetic medications (insulin therapy alone, OAD agents alone and
combinations of OAD with insulin) (p>0.05). FPG and HbA1c were significantly lower in those taking PPIs (p=0.001 for both).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Further controlled prospective studies are required to show the potential beneficial effects of PPIs on glycemic controls in type 2 diabetes.

Keywords: HbA1c, proton pump inhibitors, type 2 diabetes mellitus.

Tip 2 Diyabetiklerde Proton Pompa İnhibitörlerinin HBA1C Üzerindeki Olumlu Etkisi

Nalan Okuroğlu1, Gül Babacan Abanonu2, Seyit Uyar2, Tayyibe Saler3, Ali Okuroğlu3
1Kars Devlet Hastanesi, Dahiliye Kliniği, Kars
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye Kliniği, İstanbul
3Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye Kliniği, İstanbul; 4Maltepe 4 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Son yıllarda proton pompa inhibitörü (PPİ) kullanımının Tip 2 diyabetli hastalarda kan şekeri kontrolüne olumlu etkisi olduğunu gösteren çalışmalar yayınlanmaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmadaki amacımız polikliniğimizde takip etmekte olduğumuz Tip 2 diyabetli hastalarda PPİ kullanımının HbA1c üzerinde etkisi
olup olmadığını incelemektir.
BULGULAR: Çalışmaya Kars Devlet hastanesi İç Hastalıkları Polikliniklerinde takip edilmekte olan199 kadın, 85 erkek toplam 284 Tip 2 diyabet
hastası dahil edildi. Çalışma öncesinde hastalar bilgilendirilerek aydınlatılmış onamları alındı. İstatistiksel analizler için SPSS for Windows 16.0 programı kullanıldı. Hastaların yaş ortalaması 58.37±10.67; ortalama hastalık süresi 6.61±6.05 yıldı. Ortalama HbA1c %8.28±1.68, ortalama açlık kan şekerleri (AKŞ) 178.56±86.61 mg/ dl idi. Grup 1: 40 kadın, 20 erkek toplam 60 hastadan, Grup 2: 159 kadın, 65 erkek toplam 224 hastadan oluşmaktaydı. Gruplar arasında yaş, cinsiyet, hastalık süresi, sadece insülin kullanımı, sadece oral antidiyabetik (OAD) kullanımı, insülin ve OAD birlikte kullanımı, vücut ağırlığı, beden kitle indeksi, bel çevresi, sigara kullanımı, hipertansiyon varlığı açısından farklılık bulunmazken (p>0.05); AKŞ ve HbA1c düzeyleri PPİ kullanan grupta istatistiksel olarak anlamlı
düşük bulundu (her ikisi için de p: 0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada PPİ kullanan Tip 2 diyabetli hastalarda AKŞ ve HbA1c düzeyleri anlamlı düşük bulunmuştur, PPİ’lerinin diyabet regülasyonunundaki muhtemel yararlı etkilerini göstermek için kontrollü prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: HbA1c, proton pompa inhibitörleri, Tip 2 diyabetes mellitus

Nalan Okuroğlu, Gül Babacan Abanonu, Seyit Uyar, Tayyibe Saler, Ali Okuroğlu. The Positive Effect of Proton Pump Inhibitors on HbA1c in Patients with Type 2 Diabetes. Haydarpasa Numune Med J. 2014; 54(2): 111-116

Corresponding Author: Nalan Okuroğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale