ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Incidence of Congenital Urinary System Anomaly in Newborns with Urinary Tract Infection [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2019; 59(3): 211-215 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.27879

Incidence of Congenital Urinary System Anomaly in Newborns with Urinary Tract Infection

Ebru Şahin1, Nihan Uygur Külcü2, Züleyha Aysu Say2
1Department of Pediatrics, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Pediatrics, Zeynep Kamil Women and Children Diseases Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Childhood urinary tract infection (UTI) is one of the most important causes of renal failure in adult age. The presence of congenital urinary malformation should be investigated. In this study, by evaluating new-borns with UTI who were hospitalized in our clinic, we aimed to find clues that will help clinicians for choosing the right imaging methods.
METHODS: This research includes 137 neonates who were hospitalized with the diagnosis of UTI or diagnosed as UTI after hospitalization in Zeynep Kamil Gynecologic and Pediatric Training and Research Hospital NICU-2 between January 2009-October 2012. All patients’ demographic characteristics and urinary tract imaging were evaluated.
RESULTS: Of the 137 neonates included in this study, 78.8% of them was male, and 21.2% of them was female. In 19% of the patients, abnormalities were detected with urinary tract ultrasonography. The most frequent abnormality was hydronephrosis and ectasia 13.9%. In 39 of the patients, three imaging technique was performed. Of the patients with abnormal urinary system ultrasound, 47.1% of them had pathologic voiding cystourethrography, and 58.8% of them had pathologic DMSA scintigraphy. Abnormal VCUG and DMSA rates were 9.1% in patients with normal urinary system ultrasonography.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Urinary tract USG should be performed to each patient who was diagnosed as urinary tract infection in the newborn period because of this may be a signal of the urinary system abnormality. Choice of the advanced imaging modalities should be decided according to the patient's characteristics.

Keywords: Newborn, urinary tract infection, renal abnormality.

İdrar yolu Enfeksiyonu Olan Yenidoğanlarda Konjenital Üriner Sistem Anomalisi İnsidansı

Ebru Şahin1, Nihan Uygur Külcü2, Züleyha Aysu Say2
1Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği
2Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Çocuklukta geçirilen İYE, erişkin çağda böbrek yetmezliğinin en önemli sebeplerinden biridir. Konjenital üriner malformasyon varlığı araştırılmalıdır. Çalışmamızda hastanemizde İYE tanısıyla izlenen yenidoğanları inceleyerek, seçilecek görüntüleme yöntemleri konusunda klinisyene yardımcı olacak ipuçları yakalamayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu araştırmaya, Ocak 2009- Ekim 2012 tarihleri arasında Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım-2 Ünitesi’ne, idrar yolu enfeksiyonu tanısıyla yatırılan ya da yatırıldıktan sonra idrar yolu enfeksiyonu tanısı alan 137 yenidoğan hasta dâhil edildi. Tüm hastaların demografik özellikleri ve üriner sistem görüntülemeleri değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmamıza dahil edilen 137 hastanın %78,8’i erkek, %21,2’si kızdı. Üriner sistem ultrasonografilerinin (USG) %19'unda anomali saptandı. En sık hidronefroz ve ektazi (%13,9) görüldü. Toplam 39 hastaya üç görüntüleme yöntemi de (USG, voiding sistoüretografi (VCUG) DMSA) uygulanmıştı. Anormal üriner sistem USG’si olanların %47,1’inin VCUG’si, %58,8’inin DMSA sintigrafisi sonucu patolojikti. Normal üriner sistem ultrasonografisi olan hastalarda anormal VCUG ve DMSA saptanma oranı %9,1 idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yenidoğan döneminde geçirilen İYE’u üriner sistem anomalisinin göstergesi olabileceğinden her hastaya üriner sistem USG’si yapılmalıdır. İleri görüntüleme yöntemlerinin seçimine hastanın özelliklerine göre karar verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, İdrar yolu enfeksiyon, renal anomali

Ebru Şahin, Nihan Uygur Külcü, Züleyha Aysu Say. Incidence of Congenital Urinary System Anomaly in Newborns with Urinary Tract Infection. Haydarpasa Numune Med J. 2019; 59(3): 211-215

Corresponding Author: Ebru Şahin, Türkiye
LookUs & Online Makale