ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Etiologic and Prognostic Factors Community Acquired Pneumonia [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Ahead of Print: HNHJ-32650 | DOI: 10.14744/hnhj.2020.32650

Etiologic and Prognostic Factors Community Acquired Pneumonia

Esin Sonkaya1, Selma Aydoğan Eroğlu1, Hasan Kaynar2, Metin Akgün2
1Health Sciences University, Istanbul Sureyyapasa Chset Diseases And Thoracic Surgery Training And Research Hospital-ıstanbul Turkey. Sureyyapsa
2Department Of Pulmonary Diseases, Ataturk University, School Of Medicine, Erzurum, Turkey

INTRODUCTION: Community acquired pneumonia (CAP) is an important health problem because of its high prevalence and mortality. In empirical treatment desicion, clinical data has critical importance. In this study, we aimed to determine the etiolocigal factors and prognostic markers in the patients who have CAP.
METHODS: Present study was conducted with 65 patients with CAP, who were refered November 2011 and November 2012. For etiologic evalution, sputum, bronchial lavage, direct microscopic examination and cultures of blood samples and bronchial lavage were performed. For prognostic evalution, complete blood count, CRP, sedimentation, biochemical parameters were evaluated. The patients were classified according to ATS, PSI and CURB-65 critera and their associations with prognosis were analysed.
RESULTS: According to the Turkish Thorax Society 2009 CAP Guideline, there was 44 patients (%67.7)in group1,15 (% 22.5) in group2and 6 (%9. 8) in group 3.The most common used antibiotics were new generation quinolones, third generation cephalosporins and macrolid combinations. The most common lung involvement was lober. In sputum culture and direct microscobic examination, the most common ethiologic agent was coagulase negative staphilococci and there was no resistance to those antibiotics. The duration of treatment was ranged between 15 days.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the etiologic investigation, any agent was isolated in approximately 30% of patients. For this reason, empirical antibiotic thearpy is important in prognosis. It should be started without delay in the presence of guidelines and considering the patient’s clinical findings and previous antibiotic use. Prospective studies involving large numbers of patients are needed to investigate regional data.

Keywords: Pneumonia, Prognosis, Mortality

Toplumda Gelişen Pnömonide Etyolojik ve Prognostik Faktörler

Esin Sonkaya1, Selma Aydoğan Eroğlu1, Hasan Kaynar2, Metin Akgün2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi İstanbul
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Erzurum

GİRİŞ ve AMAÇ: Toplumda Gelişen Pnömoni sık görülmesi ve mortalite sebebi olması nedeniyle önemli bir sağlık sorunudur. Ampirik tedavi kararının verilmesinde hastaların akciğer grafisi, laboratuvar bulguları ve ek hastalıkları olup olmadığı kritik öneme sahiptir. Toplumda Gelişen Pnömonisi olan hastalarda etyolojik değerlendirmenin ve prognostik belirteçlerin önemini saptamayı amaçladık.

YÖNTEM ve GEREÇLER: 1 Kasım 2011 ile 1 Kasım 2012 tarihleri arasında hastanemiz göğüs hastalıkları polikliniğine yada acil servisine başvuran 20 yaş ve üstü, toplumda gelişen pnömoni tanısı alan 65 hasta yatırılarak, prospektif olarak çalışmaya alındı. Etyolojik değerlendirme için balgam ve bronş lavajı direkt bakısı ve kan, balgam, bronş lavajı kültürü alındı. Prognostik faktörlerin belirlenmesi için hemogram, CRP, sedimantasyon ve biyokimyasal parametrelere bakıldı. PSI ve CURB-65 kriterlerine göre hastalar gruplandırıldı ve prognozla ilişkileri belirlendi.
BULGULAR: Türk Toraks Derneği TGP Rehberine göre Grup1’de 44 (%67,7), Grup 2’de 15 (%22,5), Grup 3’ de 6 (%9. 8) hasta bulunmaktaydı. Hastalarımızın 51(%78,5)’inde eşlik eden bir başka hastalık saptandı. Hastalarda en sık 4. kuşak kinolon (%21,5) ya da 3. kuşak sefalosporin ve makrolid (%21,5) kombinasyonu kullanılmıştı. En sık akciğer tutulumu lober tutulum şeklindeydi. Balgam kültüründe en sık koagülaz negatif stafilokoklar (%33,8) saptandı. CURB-65 vePSI skoru arttıkça yoğun bakıma devir oranının ve antibiyotik değişikliğinin arttığı tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Etyolojik değerlendirmede etken izolasyonu(%30) düşüktür. Bu nedenle ampirik antibiyotik tedavinin, hastanın klinik bulguları ve önce ki antibiyotik kullanımı göze alınarak klinik rehberler eşliğinde geciktirilmeden başlanması prognozda önemlidir. Bölgesel verilerin araştırılması için fazla sayıda hasta içeren prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Pnömoni, Prognoz, MortaliteCorresponding Author: Esin Sonkaya, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale