ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
The Relationship Between Erectile Dysfunction and Prediabetes [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2022; 62(1): 97-100 | DOI: 10.14744/hnhj.2021.32848

The Relationship Between Erectile Dysfunction and Prediabetes

Muzaffer Akçay1, Eray Metin Güler2, Emin Cenan Coşkun1, Fatih Gevher1, Habib Akbulut1, Taha Süreyya Firidin3
1Department of Urology, Bezmialem Vakif University Faculty of Medicine, Fatih, Istanbul, Turkey
2University of Health Sciences Turkey, Hamidiye Medicine Faculty Department of Medical Biochemistry & University of Health Sciences Turkey, Haydarpasa Numune Health Application and Research Center, Clinic of Medical Biochemistry, Uskudar, Istanbul, Turkey
3Bezmialem Vakif University Faculty of Medicine Fatih, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Erectile dysfunction (ED) in men is a complication associated with diabetes mellitus (DM), which has become an important public health issue in both emerging and developed countries. ED threatens the well-being of patients. There-fore, identifying and controlling risk factors at an early stage is vital to prevent serious consequences and burden of this dis-ease. This study was aimed to evaluate prediabetic risk factors in patients diagnosed with ED in the urology outpatient clinic.
METHODS: A total of 40 volunteers diagnosed with ED in the 25–65 age group and 40 healthy volunteers with the same de-mographic characteristics, were included in the study. HbA1c levels were examined routinely in all volunteers participating in the study.
RESULTS: HbA1c levels were found to be 5.94±1.12 in the patient group and 5.23±0.56 in the healthy control group and were found to be statistically significantly higher in the patient group (p<0.001). A moderate negative correlation was found be-tween HbA1c and ED scoring in the patient group (r=−0.574, p=0.000).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, it was found that HbA1c level was associated with the risk of prediabetes in patients diagnosed with ED. Therefore, HbA1c levels should be examined regularly as a diabetes risk factor in patients diag-nosed with ED.

Keywords: Diabetes mellitus, Erectile dysfunction, HbA1c, Prediabetes.

Erektil Disfonksiyon ve Prediyabet Arasındaki İlişki

Muzaffer Akçay1, Eray Metin Güler2, Emin Cenan Coşkun1, Fatih Gevher1, Habib Akbulut1, Taha Süreyya Firidin3
1Üroloji Anabilim Dalı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fatih, İstanbul, Türkiye
2Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı & Sağlık Bilimleri Üniversitesi Türkiye, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Tıbbi Biyokimya Kliniği, Üsküdar, İstanbul, Türkiye
3Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Fatih, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Erkeklerde erektil disfonksiyon (ED), hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkelerde önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelen diabetes mellitus'la birlikte görünen bir komplikasyonudur. ED, hastaların refahını tehdit eder, bu nedenle risk faktörlerini belirlemek ve erken aşamada kontrol etmek, ciddi sonuçları ve hastalığın yükünü önlemek için hayati önem taşır. Bu nedenle, çalışmamızda üroloji polikliniğine ED tanısı alan hastalarda pre-diyabetik risk faktörlerini değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 40 ED tanısı alan 25-55 yaşındaki gönüllülerle, aynı demografik özellikte sağlıklı gönüllüler dâhil edildi. Çalışmaya katılan tüm gönüllülerde rutin HbA1c düzeyleri incelendi.
BULGULAR: HbA1c düzeyleri hasta grubunda 5,94±1,12, sağlıklı kontrol grubunda 5,23±0,56 çıkarak istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu (p<0,001). Hasta grubunda HbA1c ile ED skorlaması arasında orta düzeyde negatif korelasyon bulunmuştur (r= -0,574; p=0,000).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma ile ED tanısı alan hastalarda pre-diyabet riski ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Bu nedenle ED hastalarında diyabet risk faktörü olarak HbA1c düzeyleri düzenli kontrol edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Erektil Disfonksiyon, HbA1c, Diyabet Mellitus, Pre-Diyabet

Muzaffer Akçay, Eray Metin Güler, Emin Cenan Coşkun, Fatih Gevher, Habib Akbulut, Taha Süreyya Firidin. The Relationship Between Erectile Dysfunction and Prediabetes. Haydarpasa Numune Med J. 2022; 62(1): 97-100

Corresponding Author: Muzaffer Akçay, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale