ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Evaluation of Perinatal Outcomes in Intrahepatic Cholestasis of Pregnancy [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2022; 62(1): 82-86 | DOI: 10.14744/hnhj.2022.34654

Evaluation of Perinatal Outcomes in Intrahepatic Cholestasis of Pregnancy

Koray Gök1, Asude Özgül1, Erdal Yılmaz1, Nazife Reyyan Gök2, Mehmet Sühha Bostancı1, Selçuk Özden1
1Department of Obstetrics and Gynecology, Sakarya University Faculty of Medicine, Sakarya, Turkey
2Department of Pediatrics, Division of Neonatology, Istanbul Health Sciences University Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: This study aimed to retrospectively evaluate the perinatal outcomes of the cases followed up in our clinic for Intrahepatic cholestasis of pregnancy (ICP).
METHODS: In this study, the medical records of 71 patients who applied to Sakarya University Training and Research Hospital, Gynecology and Obstetrics Clinic between April 2015 and March 2021 and were diagnosed with ICP were analyzed retro-spectively.
RESULTS: The mean age of the patients was 28.9±4.8 years. At the time of diagnosis, the mean week of gestation was 31.9±2.4 weeks, and the mean week of gestation at birth was 36.7±1.5 weeks. It was determined that 20 (28.2%) of the patients had preterm birth before 37 weeks of gestation. The gestational week at the time of diagnosis was found to be statistically signifi-cantly lower in patients who had preterm birth (30.5±1.7) compared to those who did not (32±2.5) who did not have preterm birth (p: 0.025). When the correlation analysis was performed, a statistically significant negative correlation was found between the gestational week at the time of diagnosis and preterm birth (p=0.024, r=−0.268).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although ICP is a benign condition for the mother, it can cause significant complications in the fetus. Therefore, early diagnosis and active management are essential in reducing adverse complications related to ICP.

Keywords: Intrahepatic cholestasis, perinatal outcomes, pregnancy.

Gebeliğin İntrahepatik Kolestazında Perinatal Sonuçların Değerlendirilmesi

Koray Gök1, Asude Özgül1, Erdal Yılmaz1, Nazife Reyyan Gök2, Mehmet Sühha Bostancı1, Selçuk Özden1
1Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye
2İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, kliniğimizde Gebeliğin İntrahepatik Kolestazı (GİK) nedeniyle takip edilen olguların perinatal sonuçlarını retrospektif olarak değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada, Nisan 2015-Mart 2021 tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'ne başvuran ve Gebeliğin İntrahepatik Kolestazı (GİK) tanısı konulan 71 hastanın tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 28.9 ± 4.8 idi. Tanı anındaki ortalama gebelik haftası 31.9 ± 2.4 hafta ve doğumdaki ortalama gebelik haftası 36.7 ± 1.5 hafta idi. Hastaların 20’sinin (%28.2) 37. gebelik haftasından önce preterm doğum yaptığı saptandı. Tanı anındaki gebelik haftası preterm doğum yapanlarda (30.5 ± 1.7) preterm doğum yapmayanlara (32 ± 2.5) göre istatistiksel olarak anlamlı derecede küçük saptandı (p: 0.025). Korelasyon analizi yapıldığında, tanı anındaki gebelik haftası ile preterm doğum arasında istatistiksel olarak anlamlı derecede negatif yönde korelasyon saptandı (p: 0.024, r: -0.268).
TARTIŞMA ve SONUÇ: GİK, her ne kadar anne için benign bir durum olsa da fetüste önemli komplikasyonlara yol açabilmektedir. Bu nedenle, erken tanı ve aktif yönetim, GİK ile ilgili olumsuz komplikasyonları azaltmada esastır.

Anahtar Kelimeler: İntrahepatik kolestaz, gebelik, perinatal sonuçlar.

Koray Gök, Asude Özgül, Erdal Yılmaz, Nazife Reyyan Gök, Mehmet Sühha Bostancı, Selçuk Özden. Evaluation of Perinatal Outcomes in Intrahepatic Cholestasis of Pregnancy. Haydarpasa Numune Med J. 2022; 62(1): 82-86

Corresponding Author: Koray Gök, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale