ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Comparison of the Effects of Low-flow and High-Flow Anesthesia on Hemodynamics, liver and Renal Function Tests [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2015; 55(1): 37-44

Comparison of the Effects of Low-flow and High-Flow Anesthesia on Hemodynamics, liver and Renal Function Tests

Güşen Bosna, Osman Ekinci, Arif Yılmaz, Bekir Kaplan, Sıdıka Batan Erdem, Asu Özgültekin
Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği

INTRODUCTION: The use of lowflow anesthesia which has the advantages of economic, ecological and prevention of post-operative hypothermia is increasing in recent years. In our study, we aimed to compare the effects of low-flow anesthesia on hemodynamics, liver and renal function tests in patients undergoing thyroidectomy.
METHODS: Total of 80 patients with ASA I-III, aged between 18-65 years undergoing thyroidectomy operations were included after getting informed consent. After induction of general anesthesia and endotracheal intubation, in both groups 4L/ min flow (50% O2, 50% N2O) was started, nesthesia was maintained with 4-6% volume desflurane. After 10 min, flow was changed to 1L/min in Group D. 10 min before the end of surgery, desflurane and nitrous oxide was stopped and gas flow of 4L/min changed to 100%O2. Hemodynamic measurements and SO2 were recorded every 5 minutes after intubation starting before anesthesia. Inspired and expired O2, CO2, desflurane values were noted. Samples for analysis of arterial blood gas, liver and renal function tests were taken and recorded before surgery and at postoperative 2 and 24 hours. Recovery period and side effects were evaluated.
RESULTS: There was significant difference between mean arterial pressure measurements at 20, 25, 90 and 120 minutes after intubation (p<0.05). Perioperative SaO2, arterial blood gas analysis, liver and renal function tests were not different between two groups (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: We concluded that low-flow anesthesia is as safe as high-flow anesthesia regarding hemodynamics, liver and renal function tests under anesthesia conditions with adequate facilities.

Keywords: High-flow anesthesia, low-flow anesthesia, isoflurane.

Yüksek Akımlı ve Düşük Akımlı Anestezinin Hemodinami, Karaciğer ve Böbrek Fonksiyon Testleri Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

Güşen Bosna, Osman Ekinci, Arif Yılmaz, Bekir Kaplan, Sıdıka Batan Erdem, Asu Özgültekin
Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Ekonomik, ekolojik ve postoperatif hipotermiyi önlemek gibi avantajları olan düşük akımlı anestezinin kullanımı son yıllarda giderek artmaktadır. Çalışmamızda tiroidektomi uygulanacak hastalarda düşük akımlı anestezinin hemodinami, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri üzerine etkilerini karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya tiroidektomi operasyonu planlanan ASA I-III grubu, 18- 65 yaş arasında, 80 hasta onayları alınarak dahil edildi. Genel anestezi indüksiyonu ve entübasyon sağlandıktan sonra her iki grupta da 4L/dk akım(%50 O2+%50 N2O) %4-6 volüm desfluran ile idameye başlandı.10 dk sonra Grup D de 1L/dk akıma geçildi. Cerrahinin bitiminden 10dk önce desfluran ve azot protoksit kesilerek 4L/dk gaz akımı ile %100 O2ye geçildi. Hastaların hemodinamik ve SO2 ölçümleri anestezi öncesinden başlanarak, entübasyondan sonra 5 dakika arayla kaydedildi. İnspire ve ekspire edilen O2, CO2, desfluran değerlerine bakıldı. Kan gazı, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri için cerrahi öncesi, postop 2.saat ve 24. saat’lerde kan örnekleri alınarak değerleri kaydedildi. Derlenme dönemi ve yan etkiler değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmada ortalama arter basıncı ölçümlerinde entübasyon sonrası 20.,25.,90.,120. dk.larda iki grup arasında farklılık bulunmuştur(p<0,05). Peroperatif SaO2, kan gazı analizleri, KC ve renal fonksiyon testlerinde iki grup arasında anlamlı fark bulunmamıştır(p>0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Düşük akımlı anestezinin yeterli donanıma sahip anestezi şartları sağlandığında hemodinami, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri üzerine etkileri açısından yüksek akımlı anestezi kadar güvenli olabileceği sonucuna vardık.

Anahtar Kelimeler: Yüksek akımlı anestezi, düşük akımlı anestezi, izofloran.

Güşen Bosna, Osman Ekinci, Arif Yılmaz, Bekir Kaplan, Sıdıka Batan Erdem, Asu Özgültekin. Comparison of the Effects of Low-flow and High-Flow Anesthesia on Hemodynamics, liver and Renal Function Tests. Haydarpasa Numune Med J. 2015; 55(1): 37-44

Corresponding Author: Güşen Bosna, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale