ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Evaluation of the Periodic Examination of Physicians Working in a Training and Research Hospital Regarding Malignancy Risk [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2020; 60(1): 16-20 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.36449

Evaluation of the Periodic Examination of Physicians Working in a Training and Research Hospital Regarding Malignancy Risk

Hilal Ozkaya1, Buğu Usanma Koban1, Muhammet Mustafa Yıldız2, Suzan Kascatan3, Işık Gönenç1, Memet Taşkın Egici1
1Department of Family Medicine, Health Sciences University, Hamidiye Faculty of Medicine, Haydarpasa Numune Health Application and Research Center, Istanbul, Turkey
2Palliative Care Center, Health Sciences University, Hamidiye Faculty of Medicine, Haydarpasa Numune Health Application and Research Center, Istanbul, Turkey
3Department of Occupational Health, Health Sciences University, Hamidiye Faculty of Medicine, Haydarpasa Numune Health Application and Research Center, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Employee health was assured by regulation no. 27897 on 6 April 2011, in our country, Turkey. Health workers are periodically examined and controlled according to the risk in their duties. In this study, we aimed to analyze periodic examinations of physicians working in an educational research hospital and determine the findings that may pose a risk for malignant diseases.
METHODS: Periodic health examination (PHE) files of 227 physicians working in Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital between 01.06.2018-31.12.2018 were examined in this study.
RESULTS: The files of 227 physicians who gave consent for the periodic examination were studied. Of the 221 physicians whose data were complete, 125 were female (56.6%), and 96 were male (43.4%). When smoking was questioned regarding the etiology of malignancy, the number of physicians smoking was 32 (14.1%), and no statistically significant difference was found between the genders. When another risk factor obesity rates were examined, 20.7% were overweighed (n: 47), 3.5% were obese (n: 8), and 0.4% were morbidly obese (n: 1). Male physicians were more likely to be overweighed or obese, and the difference was statistically significant compared to women. The rates of other findings that may be risk factors were much lower.
DISCUSSION AND CONCLUSION: When PHE files are analyzed regarding risk factors that may be involved in the etiology of malignancy in the literature, it is concluded that physicians have positive results according to the data of the world and our country.

Keywords: Employee health, periodic examination; malignant diseases; malignancy risk assessment.

Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde Görev Yapan Hekimlerin Periyodik Muayenelerinin Malignite Riski Açısından Değerlendirilmesi

Hilal Ozkaya1, Buğu Usanma Koban1, Muhammet Mustafa Yıldız2, Suzan Kascatan3, Işık Gönenç1, Memet Taşkın Egici1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Palyatif Bakım Merkezi, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kurum Hekimliği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışan sağlığı ülkemizde 6 Nisan 2011 tarih/27897 sayılı yönetmelikle güvence altına alınmıştır. Sağlık çalışanlarının görevlerindeki riske göre düzenli periyotlarla muayene ve kontrolleri yapılmaktadır. Bu çalışmada, bir eğitim araştırma hastanesinde görev yapmakta olan hekimlerin periyodik muayenelerinde, malign hastalıklar için risk oluşturabilecek bilgi ve bulguların analizi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma kesitsel ve tek merkezli nitelikte olup 01.06.2018-31.12.2018 tarihleri arasında Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan ve periyodik sağlık taramasını (PST) yaptıran toplam 227 hekimin dosyaları incelenmiştir.
BULGULAR: Periyodik muayeneye onam veren toplam 227 hekimin dosyaları incelenmiş, verileri tam olan 221 hekimden 125’inin kadın(%56.6), 96’sının ise erkek (%43.4) olduğu görülmüştür. Malignite etiyolojisinde yer alan sigara sorgulandığında; sigara içen hekim sayısı 32 (%14.1) olup cinsiyetler arası istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmemiştir. Diğer risk faktörü obezite oranları incelendiğinde; %20.7 fazla kilolu (n: 47), %3.5 obez (n: 8) ve %0.4 oranında morbid obez (n: 1) olduğu görülmüştür. Erkek hekimlerde fazla kilolu veya obez olma durumu daha yüksek olup, kadınlara göre aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Risk faktörü olabilecek diğer bulguların oranları çok daha düşük bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Literatürde yer alan malignite etiyolojisinde yer alabilecek riskler açısından PST dosyalarının analizinde, hekimlerin dünya ve ülkemiz verilerine göre olumlu sonuçlara sahip olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: çalışan sağlığı, periyodik muayene, malign hastalıklar, malignite risk değerlendirmesi

Hilal Ozkaya, Buğu Usanma Koban, Muhammet Mustafa Yıldız, Suzan Kascatan, Işık Gönenç, Memet Taşkın Egici. Evaluation of the Periodic Examination of Physicians Working in a Training and Research Hospital Regarding Malignancy Risk. Haydarpasa Numune Med J. 2020; 60(1): 16-20

Corresponding Author: Hilal Ozkaya, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale