ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Evaluation of Common Experience of Neurosurgery and Pediatric Intensive Care Unit on Pediatric Head Trauma under the Light of Current Literature: Analysis of 96 Cases [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2019; 59(3): 272-280 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.38980

Evaluation of Common Experience of Neurosurgery and Pediatric Intensive Care Unit on Pediatric Head Trauma under the Light of Current Literature: Analysis of 96 Cases

Mehmet Sabri Gürbüz1, Muhterem Duyu2
1Department of Neurosurgery, Istanbul Medeniyet University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
2Department of Pediatric Health and Diseases, Istanbul Medeniyet University Faculty of Medicine, Pediatric Intensive Care Unit, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: This study aimed to evaluate the features and injury mechanisms of pediatric head trauma, demographics of the patients and factors affecting the outcome and to present the common experience of neurosurgery and pediatric intensive care unit (PICU) in light of the current literature.
METHODS: Ninety-six of 110 children under the age of 18 who had sufficient data and were treated in PICU for head trauma between 2014 and 2018 were evaluated retrospectively. The association between age, sex, mechanism of injury, neurological examination at presentation, Glasgow coma scale (GCS) score, history of cardiopulmonary resuscitation, shock, blood glucose level, hypoxia, convulsion, mean arterial pressure, heart rate per minute, body temperature, intracranial pressure (ICP) values, surgical interventions and Glasgow outcome scale (GOS) scores was investigated.
RESULTS: There were 32 patients (33.3%) in mild head trauma group, 28 patients (29.1%) in moderate head trauma group and 36 patients (37.5%) in severe head trauma group. Isolated head trauma was present in 49 patients, and multitrauma was observed in the remaining. The rate of favourable outcome was 72.9% (70 patients), and that of unfavourable outcome was 27.1% (26 patients) with the mortality rate of 15.6%. A moderate and negative correlation between presenting GCS scores and presenting blood glucose levels (rho: -0.422 p<0.001), and a moderate and positive correlation between presenting GCS scores and presenting body temperature were observed (rho: 0.422 p<0.001). A highly significant positive correlation was observed between GCS and 1-year GOS scores (rho: 0.762 p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Analyzing the characteristics of pediatric head trauma, knowing the prognostic factors, developing a common algorithm and standardizing the management parallel to current literature will contribute to a favourable prognosis.

Keywords: Child, Glasgow outcome scale; guideline; Head trauma; intracranial pressure; pediatric; prognosis.

Pediatrik Kafa Travmasında Nöroşirürji ve Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Ortak Deneyiminin Güncel Literatür Eşliğinde Değerlendirilmesi: 96 Olgunun Analizi

Mehmet Sabri Gürbüz1, Muhterem Duyu2
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Pediatrik kafa travmasının özellikleri, yaralanma mekanizmaları, hastaların demografik özellikleri ve prognozu etkileyen faktörlerin güncel literatür ışığında değerlendirilmesi, nöroşirürji ve çocuk yoğun bakım ünitesi (ÇYBÜ) ortak deneyimin sunulması amaçlanmaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kafa travması nedeniyle 2014-2018 yılları arasında ÇYBܒnde tedavi edilen 18 yaş altı toplam 110 hastadan verileri yeterli olan 96 hasta geriye dönük olarak incelendi. Yaş, cinsiyet, yaralanma şekli, geliş nörolojik muayenesi, Glasgow koma skalası (GKS) değeri, kardiyopulmoner resusitasyon (KPR), şok, kan şekeri, hipoksi, nöbet, ortalama arter basıncı, dakikada kalp atım hızı, vücut sıcaklığı, mekanik ventilasyon, intrakranial basınç (İKB) değerleri ve cerrahi müdahaleler gibi değişkenler ile 1 yıllık Glasgow sonuç skalası (GSS) değerleri arasındaki ilişki incelendi.
BULGULAR: Hastaların 32 tanesi (%33,3) hafif kafa travması, 28 tanesi (%29,1) orta şiddette kafa travması ve 36 tanesi (%37,5) de ağır kafa travmasıdır. Toplam 49 hastada izole kafa travması, geri kalanlarda ise multitravma izlenmiştir. Serimizde bir yılın sonundaki iyi sonuç oranı % 72,9 (70 hasta), kötü sonuç oranı ise %27,1 (26 hasta) olarak tespit edilmiş olup mortalite %15,6’dır. Giriş GKS değeri ile girişteki kan şekeri arasında negatif yönde orta düzeyde anlamlı bir korelasyon (rho: -0,422 p<0,001), giriş GKS değeri ile vücut sıcaklığı arasında ise pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir korelasyon saptanmıştır (rho: 0,422 p<0,001). Ayrıca giriş GKS değeri ile 1 yıllık GSS değeri arasında pozitif yönde ileri düzeyde anlamlı bir ilişki saptanmıştır (rho: 0,762 p<0,001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Pediyatrik kafa travmasının özelliklerinin değerlendirilmesi, prognostik faktörlerin bilinmesi, ortak algoritma oluşturulması ve hasta yönetiminin güncel literatüre göre standardize edilmesi sonuçlara olumlu katkıda bulunacaktır.

Anahtar Kelimeler: kafa travması, çocuk, pediatrik, prognoz, Glasgow sonuç skalası, kılavuz, intrakranial basınç

Mehmet Sabri Gürbüz, Muhterem Duyu. Evaluation of Common Experience of Neurosurgery and Pediatric Intensive Care Unit on Pediatric Head Trauma under the Light of Current Literature: Analysis of 96 Cases. Haydarpasa Numune Med J. 2019; 59(3): 272-280

Corresponding Author: Mehmet Sabri Gürbüz, Türkiye
LookUs & Online Makale