ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Evaluation of Asthma Biomarkers and Pulmonary Function Tests in Children with Asthma [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2014; 54(1): 1-7

Evaluation of Asthma Biomarkers and Pulmonary Function Tests in Children with Asthma

Ahmet Tekcan1, Şirin Güven2, Demet Kuşçu2, Ahmet Sami Yazar2, Emin Pala2
1Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimi Kliniği
2Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği

INTRODUCTION: Asthma is a chronic inflammatory disease of respiratory tract. many different invasive and noninvasive tests are performed to diagnose asthma. Yet no definite criteria for diagnosing asthma are determined.
METHODS: In our study we aimed to show the relation between blood parameters and pulmonary function tests (PFT) with the asthma severity in patients with a diagnosis of asthma, and post-treatment changes in these parameters.
RESULTS: Children aged 0-14 years with asthma seen in our outpatient policlinic were prospectively evaluated. Complete blood count, ECP, specific IgE,Total IgE levels of the patients are recorded at the beginning of the study. Children > 6 years performed spirometry. All patients filled a study registration form that includes major and minor risk factors. We classified the severity of the disease according to GINA (Global Initiative for Asthma) and we followed the treatment protocol. The severity of the disease did not show any significant
correlations with the gender, atopic history and family history. A statistically significant difference was found between the ECP, Total IgE levels and severity of asthma. We observed a decrease in the asthma severity during 2nd visit.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our results showed that serum ECP levels are significantly correlated with the severity of asthma and may be useful in the assessment of asthma control. Hence the PFT is quite difficult to perform in children, noninvasive parameters are becoming more important for the follow up of the treatment.

Keywords: Asthma, eosinophil cationic protein, childhood, pulmonary function test

Astımlı Çocuklarda Astım Biyomarkerlerinin ve Solunum Fonksiyon Testlerinin Değerlendirilmesi

Ahmet Tekcan1, Şirin Güven2, Demet Kuşçu2, Ahmet Sami Yazar2, Emin Pala2
1Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimi Kliniği
2Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Astım hava yollarının kronik inflamatuar bir hastalığıdır. Astım tanısında klinik bulgularla birlikte birçok invazif ve noninvazif testler önerilmektedir. Ne yazık astım tanısında kesin tanı kriterleri belirlenmemiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda astım tanısı alan hastaların astım derecesi ile kan parametreleri ve solunum fonksiyon testlerinin arasındaki ilişkiyi ve tedavi sonrası bu parametrelerde değişiklikleri göstermeyi amaçladık.
BULGULAR: Polikliniğimize başvuran 0-14 yaş arasındaki astımlı çocuklar prospektif olarak değerlendirildi. Hastaların geliş tam kan sayımı, ECP, spesifik IgE, Total IgE tetkikleri kaydedildi. Altı yaşından büyük çocuklara spirometri ile solunum fonksiyon testleri yapıldı. Takibe alınan her hastaya muayene öncesinde major ve minör risk faktörlerini içeren kayıt formu dolduruldu. Global Initiative for Asthma (GINA) tedavi kılavuzu kriterlerine göre hastaların astım şiddeti sınıflandırıldı ve tedavi protokolü uygulandı. Hastaların astım şiddeti ile cinsiyetleri, atopi öyküsü ve ailelerindeki astım öyküsü arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmadı. Astım şiddeti ile ECP
değerleri ve Total IGE değerleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık saptandı. İkinci gelişte hastaların astım şiddetlerinde azalma görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bulgularımız serum ECP değerlerinin astımın şiddeti ile anlamlı bir korelasyon ve astım kontrolünün değerlendirilmesinde yararlı olabileceğini göstermektedir. Çocuklarda SFT’ nin uygulamasında uyum sağlamak oldukça zor olduğu için takiplerde diğer noninvazif
parametrelerin değerlendirilmesi önem kazanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Astım, eozinofil katyonik protein, çocukluk çağı, solunum fonksiyon testi

Ahmet Tekcan, Şirin Güven, Demet Kuşçu, Ahmet Sami Yazar, Emin Pala. Evaluation of Asthma Biomarkers and Pulmonary Function Tests in Children with Asthma. Haydarpasa Numune Med J. 2014; 54(1): 1-7

Corresponding Author: Ahmet Tekcan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale