ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Evaluation Of Clinical Outcomes Of A Cohesive Ophthalmic Viscosurgical Device [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Ahead of Print: HNHJ-40326 | DOI: 10.14744/hnhj.2020.40326

Evaluation Of Clinical Outcomes Of A Cohesive Ophthalmic Viscosurgical Device

Nimet Burcu Çelik1, Hacı Uğur Çelik2, Mehmet Şahin Sevim2
1Sağlık Bilimleri University, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hospital, Ophthalmology Department, Istanbul
2Dunya Göz Hospital Group, Ophthalmology Department, Istanbul

INTRODUCTION: To evaluate the clinical outcomes in patients undergoing cataract surgery with use of sodium hyaluronate 1.4 % for its ability to maintain anterior chamber space and protection of corneal endothelial cells.
METHODS: This was a single centre, retrospective observational study. A total 52 patients (eyes) having age older than 45 years with Grade I to III cataract were enrolled in the study and BIO-HYALUR Plus was used as Ophthalmic Viscosurgical Device (OVD) during the standard cataract surgery procedure. Preoperative and post-operative Day 1, 1 week, 1 month and 3 months visits data assessments included: Adverse events observed during the study were also noted for the evaluation of safety.
RESULTS: Intraoperative anterior chamber space maintenance has been well formed for all 52 (100%) patients (eyes). Corneal clarity was observed for all patients. At 3-month follow-up visit, the mean best-corrected visual acuity (BCVA) was improved to 0.9 ± 0.17 (Snellen Decimal). There was decreased in mean ECC, cell density, intraocular pressure, corneal thickness, coefficient of variance(CV) in cell size, cell area compare to pre-operative visits on follow up period. No adverse events were reported during entire study.
DISCUSSION AND CONCLUSION: BIO-HYALUR Plus OVD cohesive properties and was safe and effective for every stage of cataract surgery without additional toxicity nor result in increase endothelial cell loss.

Keywords: ophthalmic viscosurgical device, cataract surgery, endothelial cell count

Kohesiv Oftalmik Bir Vizköz Cerrahi Cihazın Klinik Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Nimet Burcu Çelik1, Hacı Uğur Çelik2, Mehmet Şahin Sevim2
1Sağlık Bilimleri Universitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Istanbul
2Dunya Göz Hastaneler Grubu, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Istanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Katarakt ameliyatı geçiren hastalarda %1.4 sodyum hyaluronat kullanımı ile ön kamara boşluğunun sağlanması ve kornea endotel hücrelerinin korunmasının klinik sonuçlarını değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma tek merkezli, retrospektif gözlemsel bir çalışmadır. Çalışmaya sınıf 1 ile 3 arası kataraktı olan 45 yaş üzeri toplam 52 hasta (göz) dahil edildi. Hastalara standart katarakt cerrahisi prosedürü sırasında oftalmik viskoecerrahi cihazı(OVD) olarak BIO-HYALUR Plus kullanıldı. Preoperatif ve postoperatif 1. gün, 1 hafta, 1 ay ve 3 ay kontrol veri değerlendirmeleri incelendi. Çalışma sırasında gözlenen yan güvenlik değerlendirmesi için not edildi.
BULGULAR: Çalışmaya alınan 52 hastanın(% 100) cerrahi sırasında ön kamara boşluk formasyonu başarılı bir şekilde oluşturulmuştur. Tüm hastalarda kornea netliği gözlendi. Üç aylık takip vizitinde ortalama en iyi düzeltilmilş görme keskinliği (BCVA) 0,9 ±0,17(Snellen Ondalık) olarak yükseltildi. Takip dönemindeki ameliyat öncesi ziyaretlere kıyasla ortalama endotel hücere sayısı(ECC), hücre yoğunluğu, göz içi basınc, kornea kalınlığı, hücre boyutundaki varyans katsayısı(CV), hücre alanı değerlerinde anlamlı derecede azalma saptandı. Tüm çalışma boyunca hiçbir yan etki rapor edilmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: BIO-HYALUR Plus OVD kohezyon özellikleri ve ek toksisite olmadan ve ayrıca endotel hücre kaybını arttırmayarak katarakt cerrahisinin her aşaması için güvenli ve etkiliydi.

Anahtar Kelimeler: Oftalmik viskoşirürji cihazı, katarakt cerrahisi, endotel hücre sayısıCorresponding Author: Nimet Burcu Çelik, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale