ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Awareness of Relation Between Erectile Dysfunction and Cardiovascular Diseases Among the Urologist In Turkey [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(4): 406-411 | DOI: 10.14744/hnhj.2021.40360

Awareness of Relation Between Erectile Dysfunction and Cardiovascular Diseases Among the Urologist In Turkey

Yavuz Baştuğ1, Serkan Gönültaş2
1Department of Urology, University of Health Sciences, Hamidiye Faculty of Medicine, Haydarpaşa Numune Health Application and Research Center, Istanbul, Turkey
2Department of Urology, Health Sciences University Istanbul Gaziosmanpasa Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Erectile dysfunction (ED) is considered as a risk factor for cardiovascular diseases (CVD), which stands among the most important causes of death worldwide. For this reason, the evaluation of ED with a multidisciplinary approach is crucial. This study aims to assess the awareness of urologists in Turkey about the relation between ED and CVD.
METHODS: An online questionnaire consisting of 13 questions was sent by email to urology specialists and urology assistants registered to the Turkish Association of Urology (TAU) communication network. The questionnaire consisted of the first six questions including personal questions about working conditions and work experience, and the last seven questions about the awareness of the relation between ED and CVD.
RESULTS: 154 people participated in the questionnaire sent to urologist via the communication network of the TAU. 59.8% of the participants stated that they always questioned the presence of CVD in patients presenting with ED complaints, and 11.7% always asked for a cardiology consultation. The rate of requesting a cardiology consultation in ED patients was similar (p>0.05) among the participants when grouped based on the professional title, their interest in andrology, institution they worked, and frequency of seeing ED patients. However, in the 40 years of age and under group the rate of requesting cardiology consultation was significantly higher compared to over 40 years of age group (p=0.01).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was found that age and professional experience were decisive in the overall approach and generally, the urologists had high level of awareness about the relation between ED and CVD.

Keywords: Andrology, cardiology; cardiovascular disease; erectile dysfunction; urologist.

Erektil disfonksiyon ile kardiyovasküler hastalık ilişkisinde Türkiye’deki üroloji uzmanlarının farkındalığı

Yavuz Baştuğ1, Serkan Gönültaş2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Erektil disfonksiyon dünyada en önemli ölüm sebepleri arasında yer alan kardiovasküler hastalıklar için risk faktörü olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle erektil disfonksiyonun multidisipliner yaklaşımla değerlendirilmesi oldukça önemlidir. Bu çalışmada Türkiye’deki üroloji uzmanlarının erektil disfonksiyon ile kardiovasküler hastalıkların birlikteliği konusundaki farkındalık düzeylerinin ortaya çıkarılmasını amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Türk Üroloji Derneği iletişim ağına kayıtlı üroloji uzmanı ve üroloji asistanlarına mail yoluyla çevrimiçi olarak cevaplayabilecekleri 13 soruluk bir anket gönderildi. İlk altı sorusu çalışma şartları ve iş tecrübesiyle ilgili bilgileri içeren kişisel sorulardan, son yedi sorusu erektil disfonksiyon ile kardiovasküler hastalıkların ilişkisinin farkındalığıyla ilgili sorulardan oluşuyordu.
BULGULAR: Türk Üroloji Derneği iletişim ağı üzerinden üroloji uzmanı ve üroloji asistanlarına mail yoluyla gönderilen ankete 154 kişi katılım gösterdi. Katılımcıların %59.8’i erektil disfonksiyon şikayeti ile gelen hastalarda herzaman kardiovasküler hastalıkların varlığını sorguladığını, %11.7’si her zaman kardiyoloji konsültasyonu istediğini belirtti. Erektil disfonksiyon hastalarında kardiyoloji konsultasyonu isteme sıklığı katılımcılar arasında; ünvana göre, androloji ile ilgilenip ilgilenmemelerine göre, çalışılan kuruma göre ve erektil disfonksiyon hastası görme sıklığına göre değerlendirildiğinde benzerdi (p>0.05). Ancak 40 yaş ve altı üroloji uzmanlarında erektil disfonksiyon hastalarında kardiyoloji konsultasyonu isteme sıklığı 40 yaş üzeri üroloji uzmanlarına göre anlamlı derecede yüksekti (p=0.01).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yaş ve mesleki tecrübenin genel yaklaşımda belirleyici olduğu ve genel olarak ürologların erektil disfonksiyon ile kardiovasküler hastalıkların birlikteliği konusunda farkındalıklarının yüksek olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler: Erektil Disfonksiyon, Kardiovasküler Hastalıklar, Üroloji Uzmanı, Androloji, Kardiyoloji

Yavuz Baştuğ, Serkan Gönültaş. Awareness of Relation Between Erectile Dysfunction and Cardiovascular Diseases Among the Urologist In Turkey. Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(4): 406-411

Corresponding Author: Yavuz Baştuğ, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale