ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Cumulative Antibiogram Test Results of Isolated Microorganisms from Blood Culture Samples at Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(1): 71-76 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.43650

Cumulative Antibiogram Test Results of Isolated Microorganisms from Blood Culture Samples at Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital

Rıza Adaleti, Nilgün Kansak, Müge Aslan, Sebahat Aksaray
Health Sciences University, Haydarpaşa Numune Training And Research Hospital, Microbiology Laboratory, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: In this study, we aimed to investigate cumulative antibiogram results of microorganisms isolated from bloodstream infections of patients admitted to our hospital to provide a guideline for the empirical treatment.
METHODS: The blood culture samples sent to our laboratory between January 2017 and September 2018 were incubated in BACT-ALERT 3D (bioMerieux- France) system. The microorganisms were identified with conventional methods and MALDI-TOF MS (bioMerieux- France), and the antibiotic susceptibility test was performed with VITEK-2 (bioMerieux- France) automated systems. The cumulative antibiogram data were analyzed according to Clinical and Laboratory Standards Institute M39-A4 criteria. Data analysed for our study were retrieved from our hospital information system. The cumulative antibiotic sensitivity limit for empirical treatment was considered to be at a level >90%.
RESULTS: In this study, 969 isolates were analysed. Vancomycin, teicoplanin, linezolid, and tigecycline were effective in Enterococcus species. In addition to these antibiotics, daptomycin was evaluated to be effective against Staphylococcus aureus. Carbapenems and tigecycline were effective in Escherichia coli isolates, and they can be used as empiric antibiotics but not against Klebsiella pneumoniae isolates. Amikacin was effective against other bacteria in Enterobacteriaceae members. However, no appropriate antibiotic was detected to be effective for the empirical treatment of non-fermentative Gram-negative rods, including Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii infections. Candida albicans was sensitive to all antifungal agents. Amphotericin B, micafungin and caspofungin were appropriate for empirical treatment of other Candida species.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Empirical treatment options for Gram-negative rods are highly limited and we believe that training programmes scheduled by the infection control committee and close monitoring of the associated processes will improve and decrease antibiotic resistance rates.

Keywords: Cumulative antibiogram, susceptibility rate, microorganism

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kan Kültüründen İzole Edilen Mikroorganizmalarda Kümülatif Antibiyogram Sonuçlarımız

Rıza Adaleti, Nilgün Kansak, Müge Aslan, Sebahat Aksaray
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmadan amacımız, ampirik tedaviye yol gösterici olması için, hastanemizdeki dolaşım yolu enfeksiyonlarından izole edilen mikroorganizmaların kümülatif antibiyogram sonuçlarını irdelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2017-Eylül 2018 tarihleri arasında, laboratuvarımıza gönderilen kan kültürü örnekleri, BACT-ALERT 3D (Biomerieux- Fransa) sisteminde inkübe edilmiştir. Üreyen mikroorganizmalar, konvansiyonel yöntemler ve MALDI-TOF MS ile tanımlanması, ve VITEK-2 otomatik identifikasyon sistemi ile antibiyotik duyarlılık testleri yapılmıştır. Kümülatif antibiyogram verileri Clinical Laboratory Standards Institiute (CLSI) M39- A4 önerileri doğrultusunda analiz edilmiştir. Çalışmamız için gerekli olan bilgiler hastanemiz veri sisteminden alınmıştır. Ampirik tedavi için kümülatif antibiyotik duyarlılık sınırı >%90 olarak kabul edilmiştir.
BULGULAR: Toplam 969 adet mikroorganizma analiz edilmiştir. Enterococcus izolatlarında vankomisin, teikoplanin, linezolid ve tigesiklin, ve Staphylococcus aureus izolatlarında ise bu antibiyotiklere ek olarak daptomisin etkili bulunmuştur.
Escherichia coli izolatlarına karşı karbapenem grubu antibiyotikler ve tigesiklin ampirik tedavi amacıyla kullanımı uygun bulunurken, Klebsiella pneumoniae izolatlarına karşı etkili bulunmamıştır. Bununla birlikte diğer Enterobacteriales üyeleri için sadece amikasin ampirik tedaviye uygun bulunurken, non-fermentatif Gram negatif çomaklardan Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter baumannii enfeksiyonları için ampirik tedaviye uygun bir antibiyotik bulunmamıştır.
Candida albicans test edilen tüm antifungallere duyarlı bulunurken, C.albicans dışı kandidalar için amfoterisin B, mikafungin ve kaspofungin ampirik tedaviye uygun bulunmuştur.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Ampirik tedavi için Gram negatif çomak grubu bakteriler söz konusu olduğunda seçeneğin çok sınırlı olduğu gözlenmiştir. Enfeksiyon kontrol komitesi eğitim programları ve süreçlerin sıkı takibiyle antibiyotik direnç oranlarının iyileştirilebileceği kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Kümülatif antibiyogram, duyarlılık oranı, mikroorganizma

Rıza Adaleti, Nilgün Kansak, Müge Aslan, Sebahat Aksaray. Cumulative Antibiogram Test Results of Isolated Microorganisms from Blood Culture Samples at Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital. Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(1): 71-76

Corresponding Author: Rıza Adaleti, Türkiye
LookUs & Online Makale