ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Erythrocyte Anisocytosis as an Index of Severity in Acute Pancreatitis []
. 2020; 60(2): 129-132 | DOI: 10.14744/hnhj.2020.45722

Erythrocyte Anisocytosis as an Index of Severity in Acute Pancreatitis

Okan Murat Aktürk, Adnan Hut
Department of General Surgery, University of Health Sciences, Istanbul Haseki Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Most of the acute pancreatitis cases (AP) are mild; however, severe forms are risky for the patients, and those patients may benefit from early aggressive therapy. In this study, we investigated the predictivity of red cell distribution width (RDW) as a potential biomarker of severity.
METHODS: In this study, a total of 123 patients with AP were classified high risk (Ranson score ≥3 or more, HR) and low-risk patients (Ranson score ≤3, LR). The patients were then investigated about the relationship of RDW to the severity of the disease and factors that affect prolonged hospital stay.
RESULTS: The median age and stay were 56 (IQR 46-71) years and four (IQR 3-5) days. Elevated levels of RDW corresponded to HR patients compared with the LR patients, 13.90 (IQR 13.40-14.78) vs 13.40 (IQR 13.00-14.00), p=0.001, respectively. Prolonged hospital stay was related to higher Ranson scores and elevated lipase levels.
DISCUSSION AND CONCLUSION: High lipase levels at hospitalization may be associated with prolonged hospital stay. Elevated RDW levels may help in prediction of high risk in acute pancreatitis patients at hospital admission.

Keywords: Acute pancreatitis, Ranson score; red cell distribution width.

Akut Pankreatitte Şiddet Belirteci Olarak Eritrosit Dağılım Genişliği

Okan Murat Aktürk, Adnan Hut
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Akut pankreatit vakalarının çoğu iyi seyirlidir ancak ağır vakalar risklidir ve erkenden başlanan yoğun tedaviden fayda görebilirler. Kırmızı küre dağılım genişliği (KKDG) indeksini akut pankreatit şiddetini öngörmede potansiyel bir belirteç olarak incelemeyi amaçladık.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Toplam 123 akut pankreatitli hasta yüksek riskli (Ranson skoru 3 ve üstü) ve düşük riskli (Ranson skoru 1-2) olarak sınıflandırıldı. Hastalar kırmızı küre dağılım genişliği indeksinin hastalığın şiddetine olan ilişkisi ve hastanede uzamış kalış süresine etki eden faktörler açısından incelendiler.
BULGULAR: Medyan yaş ve hastanede kalış süresi 56 (46-71) yıl ve 4 (3-5) gün idi. Artmış KKDG değerleri düşük riskli hastalar le karşılaştırıldığında yüksek riskli hastalarla anlamlı olarak ilişkili olarak bulundu, 13,40(13,00-1400)'e karşı 13,90(13,40-14,78), P=0.001. Hastanede uzamış kalış daha yüksek Ranson skorları ve artmış lipaz değerleri ile anlamlı oranda ilgili (sırasıyla p=0.001 ve P=0.006) ancak KKDG ve amilaz düzeyleri ile ilgisiz olarak bulundu, (sırasıyla P=0.805 ve P=0.058).

TARTIŞMA ve SONUÇ: Artmış lipaz değerleri uzamış hastanede kalış süreleri ile ilişkili olarak bulunmuştur. Hasteneye yatış anında artmış olarak bulunan KKDG değerleri akut pankreatit hastaları arasında yüksek riskli olanların öngörülmesi konusunda yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Akut pankreatit, Ranson skoru; kırmızı küre dağılım genişliği.

Okan Murat Aktürk, Adnan Hut. Erythrocyte Anisocytosis as an Index of Severity in Acute Pancreatitis. . 2020; 60(2): 129-132

Corresponding Author: Okan Murat Aktürk, Türkiye
LookUs & Online Makale