ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Correspondence of Priority between DMSA Scintigraphy and Voiding Cystourethrography in Children with Urinary Tract Infections [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2015; 55(1): 22-30

Correspondence of Priority between DMSA Scintigraphy and Voiding Cystourethrography in Children with Urinary Tract Infections

Selçuk Gürel, Zehra Esra Önal, Narin Akıcı, Çağatay Nuhoğlu
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği

INTRODUCTION: Vesicoureteral reflux (VUR), presents with the retrograde flow of urine from bladder to ureters, due to the immaturation of ureterovesical junction.
METHODS: The importance of VUR in childhood is that, the history of urinary infections can cause end-stage renal disease by damaging renal paranchime. This study was performed to detect the value of dimercaptosuccinicacid (DMSA) scaning and renal ultrasonography (US) as alternative studies for children with urinary infections, to avoid voiding cystourethrography (VCUG) which is traumatic and hardly performed. We performed a retrospective study of 100 children, of 23 male, 72 female; between 1-15 years old aged, were hospitalized in our clinic with the diagnosis of urinary infections. When clean catch mid-stream urines were received from the children older than 5 years age, urinary catheterizations were performed for the Youngers of urine cultures. Urine culture, urinary US, VCUG and DMSA scanning were performed. The presence of VUR in VCUG was significantly higher in the group that had scars in DMSA scanning, than the group without scars. Seventeen patients having scars in DMSA scanning showed VUR in VCUG. We analyzed that, VUR of grade I and II can be detected in VCUG, unless they showed no focal scars in DMSA scanning.
RESULTS: We performed a retrospective study of 100 children, of 23 male, 72 female; between 1-15 years old aged, were hospitalized in our clinic with the diagnosis of urinary infections. When clean catch mid-stream urines were received from the children older than 5 years age, urinary catheterizations were performed for the Youngers of urine cultures.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Urine culture, urinary US, VCUG and DMSA scanning were performed.

Keywords: Children, scintigraphy, urinary tract infections, urography.

Üriner Sistem Enfeksiyonlu Çocuklarda DMSA Sintigrafisi ve Voiding Sistoüreterografi Önceliğinin Karşılaştırılması

Selçuk Gürel, Zehra Esra Önal, Narin Akıcı, Çağatay Nuhoğlu
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Vezikoureteral reflü (VUR), idrarın ureterovezikal bilişim yetersizliğine bağlı mesaneden üretere geriye kaçışını ifade eder.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çocukluk döneminde VUR’un önemi geçirilen üriner enfeksiyonun renal parenkime zarar vererek son dönem böbrek yetmezliğine yol açmasıdır. Bu çalışma, voidingsistoüreterografi (VCUG) travmatik ve zor bir girişim olduğundan üriner sistem enfeksiyonlu çocuklarda öncelikli alternatif olarak dimerkaptosüksinik asit (DMSA) sintigrafi ve renal ultrasonografi (US) çalışmalarının değerini belirlemek amacıyla yapıldı.
BULGULAR: Bu çalışmada kliniğimize üriner sistem enfeksiyonu tanısıyla yatırılan yaşları 1-15 yaş arası olan, 23’ü erkek 72’si kız toplam 100 çocuk retrospektif olarak değerlendirildi. Beş yaşına kadar olan çocuklarda üriner kateterizasyonla, 5 yaşından büyük çocuklarda orta akım idrar metodu ile idrarlar toplandı. İdrar kültürü, üriner sistem US, VCUG ve DMSA sintigrafileri yapıldı. Üriner sistem enfeksiyonlu DMSA’sı yapılmış skar saptanmış grupta VCUG ile reflü varlığı skar saptanmayan gruptan anlamlı yüksekti. DMSA’sında skar saptanan 29 skarlı olgunun 17 sinde VCUG’de vezikoüreteral reflü(VUR) görüldü. Biz çalışmamızda DMSA’da fokal skar olmasa bile, VCUG’de grade I ve grade II düşük dereceli reflülerin tespit edildiğini analiz ettik. Reflünün yol açtığı rekürren üriner enfeksiyonlar renal parankime hasar verebileceğinden, grade I ve II gibi reflünün VCUG ile değerlendirilmesi önemlidir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: VUR, reflü nefropatisine yol açan piyelonefrit ve renal skarların etiyolojisinde önemli rol oynadığından, üriner enfeksiyonların böbrek parankimine vereceği hasarı önlemek için voiding sistoüreterografi yapmalıyız.

Anahtar Kelimeler: Çocuklar, idrar yolu enfeksiyonları, sintigrafi, ürografi.

Selçuk Gürel, Zehra Esra Önal, Narin Akıcı, Çağatay Nuhoğlu. Correspondence of Priority between DMSA Scintigraphy and Voiding Cystourethrography in Children with Urinary Tract Infections. Haydarpasa Numune Med J. 2015; 55(1): 22-30

Corresponding Author: Selçuk Gürel, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale