ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Evaluation of the Pharmacists Who Work at the Government Hospital about Their Service Training [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2015; 55(1): 1-10

Evaluation of the Pharmacists Who Work at the Government Hospital about Their Service Training

Aygül Yanık1, Nihal Çöl2, Aslı Eki&775;n3, Fikriye Toker4
1Kırklareli Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu
2Yapı Kredi Emekli Sandığı Vakfı
3Sağlık Yönetimi Uzmanı
4Trakya Üniversitesi, Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

INTRODUCTION: The purpose of this study to see that the evaluations, problems and solvings about in-service training of the government employee pharmasists.
METHODS: It is used interview method at this study. The research universe contains 130 pharmasists who work at the government in Istanbul. The sampling selected as random and 98 full answered Questionnaire are included to the study. The research is descriptive and the data is analyzed with SPSS 15.0.
RESULTS: It is established that the government employee pharmasists find not enough that their pharmacy education and actual job trainings. The high percentage of them said that in the service trainings about new medicine and usage, disease and threatment methods, new technological developments, professional regulations, communicaton and ethic must be organized as theoric and practic. It is seemed that in the present service training are not suitable to their needs. Organizations are not effective, and the time is not enough. The most important problems of the goverment employee pharmacist are the count of personnal and defective storage place. They said that the health ministerium, the pharmacy faculties and Turkish Pharmacist Assocaiton must be coordinated and organized actual Professional service-trainings..
DISCUSSION AND CONCLUSION: It is supposed that this study will support to the senior managements for the administrative decisions about in-service training plannings and organizations.

Keywords: Pharmacy, in-service training, professional education, hospital.

Devlet Hastanelerinde Çalışan Eczacıların Hizmet İçi Eğitimle İlgili Değerlendirmeleri*

Aygül Yanık1, Nihal Çöl2, Aslı Eki&775;n3, Fikriye Toker4
1Kırklareli Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu
2Yapı Kredi Emekli Sandığı Vakfı
3Sağlık Yönetimi Uzmanı
4Trakya Üniversitesi, Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırmada amaç, kamu sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde önemli bir rolü olan devlet hastanelerinde çalışan eczacıların hizmet içi eğitimle(HİE) ilgili değerlendirmelerini, sorunlarını ve çözüm önerilerini belirlemektedir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma 2010 yılı ilk yarısında, anket yöntemi ile yapılmıştır. Evren, İstanbul ili devlet hastanelerinde çalışan ortalama 130 eczacıdan oluşmaktadır. Örneklem, rasgele seçilmiş ve eksiksiz yanıtlanan 98 anket değerlendirmeye alınmıştır. Verilerin analizinde SPSS 15.0 istatistik paket programı kullanılmıştır. Araştırma tanımlayıcı niteliktedir.
BULGULAR: Yeni ilaçlar ve tedavi yöntemlerini takip etme sıklığı ile ünvan, yaş, eğitim, daha önce eczacılık yapmış olma ve daha önce eczacılık dışı çalışmış olma arasında, HİE süresi ve HİE’in uygulanma şekli ile medeni durum arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Yeni ilaçlar ve tedavi yöntemlerini başeczacıların eczacılara göre daha yüksek oranda sıklıkla takip ettikleri belirlenmiştir. Eczacıların mevcut HİE’i yetersiz buldukları, özellikle yeni ilaçlar ve kullanım şekilleri ile hastalıklar ve tedavi yöntemleri hakkında teorik ve uygulamalı olarak düzenlenmesini istedikleri bulunmuştur. Mesleki gelişimleri için Sağlık Bakanlığı, Eczacılık Fakülteleri ve Türk Eczacılar Birliği ile ortaklığın sağlanması ve ihtiyaca yönelik güncel mesleki HİE verilmesi gerektiği belirtilmektedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmanın, üst yönetimin eczacılara yönelik HİE programı düzenlenmesi ile planlanması ve yönetsel kararlarında destek sağlayacağı tahmin edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Eczacı, Hizmet İçi Eğitim, Mesleki Eğitim, Hastane.

Aygül Yanık, Nihal Çöl, Aslı Eki&775;n, Fikriye Toker. Evaluation of the Pharmacists Who Work at the Government Hospital about Their Service Training. Haydarpasa Numune Med J. 2015; 55(1): 1-10

Corresponding Author: Aygül Yanık, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale