ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Effect of Chronic Disease Mortality on COVID-19 Fatality Rate [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Ahead of Print: HNHJ-48753

Effect of Chronic Disease Mortality on COVID-19 Fatality Rate

Akın Dayan, Elif Kul
Department of Family Medicine, University of Health Sciences Turkey, Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: COVID-19 is a highly contagious disease that was caused by the Coronavirus family SARS-CoV-2 and which emerged in China in 2019. This study aimed to investigate the effect of chronic disease mortality on the COVID-19 fatality rate.
METHODS: In our study, a total of 44 countries including 37 OECD countries were evaluated. A model was created with variables including death percentages of cardiovascular disease, cancer, chronic respiratory system diseases, diabetes and also age, gross domestic product, the number of beds, and the effect on COVID-19 fatality rate was evaluated. Multiple regression analysis was used to evaluate the model created.
RESULTS: It was determined that the average age and diabetes deaths among the non-communicable disease deaths positively predicted the COVID-19 fatality rate. In the model created in the study, the effect of the number of patient beds, gross domestic product, and deaths due to cardiovascular disease, cancer, and chronic respiratory diseases on the COVID-19 fatality rate was not determined.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the study, older age and diabetes deaths positively predicted the COVID-19 fatality rate. In regions with high average age and diabetes mortality, additional policies may be required to reduce the COVID-19 fatality rate.

Keywords: COVID-19, mortality rate, non-communicable disease

Kronik Hastalık Mortalitesinin COVID-19 Fatalite Hızına Etkisi

Akın Dayan, Elif Kul
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: COVID-19, 2019 yılında Çin’de ortaya çıkan Coronavirüs ailesinden SARS-CoV-2’nin neden olduğu, bulaşıcılık özelliği yüksek bir hastalıktır. Çalışmada kronik hastalık mortalitelerinin COVID-19 fatalite hızına etkisini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda 37 OECD ülkesi olmak üzere toplam 44 ülke değerlendirmeye alınmıştır. En sık ölüme yol açan kronik hastalıklardan kardiyovasküler hastalık, kanser, kronik solunum sistem hastalıkları ve diyabet ölüm yüzdeleri ile yaş, gayrisafi yurtiçi hasıla ve yatak sayılarını içeren değişkenler ile bir model oluşturularak COVID-19 fatalite hızı üstündeki etkisi değerlendirilmiştir. Oluşturulan modeli değerlendirmede çoklu regresyon analizi kullanılmıştır.
BULGULAR: Yaş ortalaması ve bulaşıcı olmayan hastalık ölümleri içerisinde diyabet ölümlerinin COVID-19 fatalite hızını pozitif yönde etkilediği saptanmıştır. Çalışmada oluşturulan modelde hasta yatak sayısı, gayrisafi yurtiçi hasıla, kardiyovasküler hastalık, kanser, kronik solunum sistemi hastalıklarına bağlı ölümlerin COVID-19 fatalite hızına etkisi saptanmamıştır
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmada ileri yaş ve diyabet ölümleri COVID-19 ölüm hızını pozitif yönde etkilemektedir. Yaş ortalaması ve diyabet ölümleri yüksek olan bölgelerde COVID-19 fatalite hızını azaltmak için ek önlemler alınması gerekebilir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, ölüm oranı, bulaşıcı olmayan hastalıkCorresponding Author: Akın Dayan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale