ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Periodontal Disease and Associated Factors in Patients with Rheumatoid Arthritis []
. 2020; 60(2): 133-139 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.48992

Periodontal Disease and Associated Factors in Patients with Rheumatoid Arthritis

Sena Tolu1, Delal Öztürk2, Ahmet Üşen1, Aylin Rezvani1, Tuba Develi3
1Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Medipol University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
2Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Bezmialem Vakıf University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
3Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Medipol University Faculty of Dentistry, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Periodontitis (PD) and rheumatoid arthritis (RA) are chronic inflammatory diseases that share complex multifactorial pathologic processes, including genetics, environmental and inflammatory factors. This study aims to evaluate the periodontal status and its association with sociodemographic and clinical factors in patients with RA.
METHODS: This study included 51 patients with RA; the mean age was 49.75±9.79 years old and 10.59±6.37 years of disease duration. Sociodemographic data and the rheumatologic assessment included detailed profiling of the disease and serology were noted. A full mouth periodontal examination, including the Gingival index, Plaque index, Pocket probing depth and clinical attachment level, was carried out by a periodontist. The periodontal status was classified according to the Centers for Disease Control-American Academy of Periodontology clinical case definitions.
RESULTS: Forty-five patients (88.2%) were female. 37.3% of patients had DAS28>3.2. All patients had PD, in mild (54.9%) to moderate (45.1%) severity. Aging, impaired oral hygiene, smoking, secondary Sjögren’s syndrome and high disease activity were associated with moderate PD.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study results identified a serious need to pay particular attention to oral health in patients with RA and refer these patients for periodontal evaluation and treatment. Future studies are needed to better investigate whether if efforts to prevent periodontal disease may also help prevent RA.

Keywords: Periodontitis, rheumatoid arthritis; risk factor.

Romatoid Artritli Hastalarda Periodontal Hastalık ve İlişkili Faktörler

Sena Tolu1, Delal Öztürk2, Ahmet Üşen1, Aylin Rezvani1, Tuba Develi3
1Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Periodontitis (PD) ve romatoid artrit (RA), genetik, çevresel ve inflamatuar faktörler dahil olmak üzere karmaşık multifaktöriyel patolojik süreçleri paylaşan kronik enflamatuar hastalıklardır. Bu çalışmanın amacı RA'lı hastalarda periodontal durumu ve sosyodemografik ve klinik faktörlerle ilişkisini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 51 RA hastası dahil edildi; yaş ortalaması 49.75 ± 9.79 ve hastalık süresi 10.59 ± 6.37 yıl idi. Sosyodemografik veriler ve hastalığın detaylı profilini içeren romatolojik değerlendirme ve seroloji kaydedildi. Gingival indeks, Plak indeksi, Cep sondalama derinliği ve Klinik ataşman seviyesini içeren tam ağız periodontal muayenesi bir periodontist tarafından yapıldı. Periodontal durum, Hastalık Kontrol Merkezi-Amerikan Periodontoloji Akademisi klinik olgu tanımlarına göre sınıflandırıldı.
BULGULAR: Kırk beş hasta (% 88.2) kadındı. Hastaların% 37.3'ünde DAS28> 3.2 idi. Tüm hastalarda hafif (% 54.9) ila orta (% 45.1) şiddette PD vardı. Yaşlanma, bozulmuş oral hijyen, sigara içme, sekonder Sjögren sendromu ve yüksek hastalık aktivitesi, orta derecede PD ile ilişkiliydi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma sonuçları, RA hastalarında ağız sağlığına özel bir dikkat gösterilmesi gerektiğini ve bu hastaları periodontal değerlendirme ve tedavi için yönlendirmenin ciddi bir ihtiyaç olduğunu belirledi. Periodontal hastalıkları önleme çabalarının RA'nın önlenmesine yardımcı olup olmayacağını daha iyi belirlemek için gelecek çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Periodontitis, romatoid artrit; risk faktörü.

Sena Tolu, Delal Öztürk, Ahmet Üşen, Aylin Rezvani, Tuba Develi. Periodontal Disease and Associated Factors in Patients with Rheumatoid Arthritis. . 2020; 60(2): 133-139

Corresponding Author: Sena Tolu, Türkiye
LookUs & Online Makale