ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Evaluation of Endometrial Changes with Transvaginal Power Doppler Ultrasound and Comparing Them with Endometrial Sampling in Breast Cancer Patients Using Tamoxifen [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2018; 58(3): 137-141 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.52244

Evaluation of Endometrial Changes with Transvaginal Power Doppler Ultrasound and Comparing Them with Endometrial Sampling in Breast Cancer Patients Using Tamoxifen

Önder Sakin1, Bülent Kars1, Orhan Ünal1, Engin Ersin Şimşek2, Halim Ömer Kaşıkçı2, Zehra Meltem Pirimoğlu1, Ali Doğukan Anğın1, Muzaffer Seyhan Çıkman1
1Dr Lutfi Kirdar Kartal Training and Research Hospital Obstetrics and Gynecology Clinic, Istanbul, Turkey
2Dr Lutfi Kirdar Kartal Training and Research Hospital Family Medicine Clinic, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The most unwanted complication of tamoxifen is the development of endometrial carcinoma. In this study, we used transvaginal power Doppler ultrasound to determine endometrial vascular changes and compared them with the results of endometrial sampling. The diagnostic value of transvaginal power Doppler ultrasound was examined.
METHODS: One hundred eleven breast cancer patients were included in the study. Endometrial, uterine, adnexal, and vascular evaluations were performed. Endometrial sampling was recommended to patients whose endometrial thickness was over 5 mm and was done in 73 patients.
RESULTS: Group 1 (n=62) consisted of patients receiving tamoxifen and group 2 (n=49) consisted of patients who were not using tamoxifen. There were four endometrial polyps (5.5%) in the sample results in Group 2. Twenty patients (14 tamoxifen using and 6 non-tamoxifen using) had abnormal vascular changes on power Doppler examination but none of them had any malignant changes. There were abnormal vascular patterns on power Doppler examination in all of the patients detected with endometrial polyps. Three of them had benign measurable Doppler flow characteristics while one of them had non-measureable flows. All of the patients detected to have an endometrial polyp were pre-menopausal and did not use tamoxifen.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Transvaginal power Doppler ultrasound is an effective method for determining vascular changes in the endometrium. However, it is not enough for defining the lesion accurately in breast cancer patients. Moreover, it is not useful in determining which patients require invasive intervention.

Keywords: Breast cancer, endometrial cancer; tamoxifen; ultrasonography Doppler.

Meme kanseri nedeniyle tamoksifen kullanan hastalarda endometrial değişikliklerin transvajinal power Doppler ultrason ile değerlendirilmesi ve endometrial örnekleme ile karşılaştırılması

Önder Sakin1, Bülent Kars1, Orhan Ünal1, Engin Ersin Şimşek2, Halim Ömer Kaşıkçı2, Zehra Meltem Pirimoğlu1, Ali Doğukan Anğın1, Muzaffer Seyhan Çıkman1
1Dr Lutfi̇ Ki̇rdar Kartal Eği̇ti̇m Ve Araştirma Hastanesi̇ Kadin Hastaliklari Ve Doğum Kli̇ni̇ği̇
2Dr Lutfi̇ Ki̇rdar Kartal Eği̇ti̇m Ve Araştirma Hastanesi̇ Aile hekimliği Kli̇ni̇ği̇

GİRİŞ ve AMAÇ: Tamoksifenin en istenmeyen komplikasyonu endometriyal karsinom gelişmesidir. Transvajinal power Doppler ultrason tekniği endometrial vasküler değişiklikleri belirlemek ve bunları endometrial örneklemin sonuçları ile karşılaştırmak için kullanıldı. Teşhis değeri incelendi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yüz on bir meme kanseri hastası çalışmaya alındı. Endometrial, uterin, adneksiyal ve vasküler değerlendirmeler yapıldı. Endometrial kalınlığı 5 mm'nin üstünde olanlara endometrial örnekleme önerildi ve 73 hastaya uygulandı.
BULGULAR: Grup 1 (n = 62), tamoksifen alan hastalar ve Grup 2 (n = 49), tamoksifen kullanmayan hastalardan yapılan biyopsi sonuçlarında 4 endometrial polip (% 5,5) vardı. Yirmi hastada power Doppler incelemesinde anormal vasküler değişiklikler vardı, ancak hiçbirinde habis kriterler mevcut değildi. Endometrial polip saptanan hastaların tümünde, power Doppler incelemede anormal vasküler paternler vardı. Üçü iyi huylu ölçülebilir Doppler akım özelliklerine sahipken, bunlardan birinde ölçülebilir olmayan akımlar vardı. Endometrial polip saptanan tüm hastalar premanopozal dönemdeydi ve tamoksifen kullanmıyordu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Transvajinal power Doppler ultrason endometriyumdaki vasküler değişiklikleri belirlemek için etkili bir yöntemdir. Ancak meme kanseri hastalarında lezyonu doğru olarak tanımlamak için yeterli değildir. Ve hangi hastalarda invaziv olmamız gerektiğini belirlememiz için de yetersizdir.

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, tamoksifen, ultrasonografi Doppler, endometriyal kanser

Önder Sakin, Bülent Kars, Orhan Ünal, Engin Ersin Şimşek, Halim Ömer Kaşıkçı, Zehra Meltem Pirimoğlu, Ali Doğukan Anğın, Muzaffer Seyhan Çıkman. Evaluation of Endometrial Changes with Transvaginal Power Doppler Ultrasound and Comparing Them with Endometrial Sampling in Breast Cancer Patients Using Tamoxifen. Haydarpasa Numune Med J. 2018; 58(3): 137-141

Corresponding Author: Önder Sakin, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale