ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
The Role of Red Cell Distribution Width as a Predictor of Bronchopulmonary Dysplasia in Preterm Infants [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2020; 60(1): 41-45 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.53824

The Role of Red Cell Distribution Width as a Predictor of Bronchopulmonary Dysplasia in Preterm Infants

Pelin Doğan
Department of Pediatrics, Division of Neonatology, University of Health Sciences, Bursa Yuksek Ihtisas Teaching Hospital, Bursa, Turkey

INTRODUCTION: Bronchopulmonary dysplasia (BPD) is one of the most frequent respiratory morbidity and the main cause of mortality in premature infants. This study aims to explore the role of red cell distribution width (RDW) to predict BPD in preterm infants.
METHODS: Preterm infants of ≤32 gestational weeks who were admitted to the neonatal intensive care unit during six months were enrolled in this retrospective study. The study cohort was divided into two groups according to BPD presence or not. Details of the demographic data of the patients and the laboratory data within three hours after birth were recorded. The relationship between RDW levels and BPD were evaluated.
RESULTS: Seventy-eight infants were included in the final analysis. In the BPD group, gestational age and birth weight were significantly lower than the control group (p=0.001 and p=0.002, respectively). In the BPD group, maternal preeclampsia was higher than the control group (p=0.04). In the BPD group, RDW levels were significantly higher than the control group (p=0.002). After performing the multivariate model of logistic regression, significant predictors of BPD were RDW levels (OR= 11.986, 95% CI 2.494-57.602, p=0.002) and duration of invasive mechanical ventilation days (OR=1.429, 9%5 CI 1.127-1.811, p=0.003). The optimal RDW cut point for prediction of BPD by the ROC curve analysis was 18%, which yielded sensitivity 81.50% and specificity 84.78%, and the AUC of RDW was 0.845 (p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our findings show that the RDW level is a significant parameter to predict BPD in preterm infants. RDW as a simple and accessible value may be of important role in the prediction and early approach of BPD in preterm infants.

Keywords: Bronchopulmonary dysplasia, preterm; red cell distribution width.

Prematüre bebeklerde bronkopulmoner displaziyi öngörmede eritrosit dağılım genişliğinin rolü

Pelin Doğan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Bronkopulmoner displazi (BPD) prematürelik ile ilişkili en önemli kronik pulmoner morbidite ve mortalite nedenlerinden biridir. Bu çalışmada prematüre infantlarda eritrosit dağılım genişliğinin (RDW) BPD gelişimini öngörmede belirteç olarak kullanıllabilirliğinin araştırılması hedeflendi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Retrospektif kohort seklinde düzenlenen çalışmaya hastanemizin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde (YYBÜ) yatarak tedavi görmüş, ≤32 gestasyon hafta olan vakalar dahil edildi. Çalışma kohortu izlemde BPD gelişen premature infantlar ve izlemde BPD gelişmeyen kontrol grubu olmak üzere 2 gruba ayrıldı. Hastaların demografik verileri ve postnatal ilk 3 saat içinde alınan tam kan parametreleri kaydedildi ve bu değerler ile BPD arasındaki ilişki araştırıldı.
BULGULAR: Dışlanma kriterleri sonrasında 78 hasta çalışmaya dahil edildi. BPD grubunda kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, doğum gestasyon haftası ve doğum ağırlığı oranlarının belirgin olarak daha düşük olduğu izlendi (sırasıyla; p=0.001, p=0.002). BPD grubunda maternal preeklampsi izlenme oranı kontrol gruba göre anlamlı daha yüksek izlendi (p= 0.04). Çalışma gruplarının hemogram parametereleri değerlendirildiğinde BPD grubundaki RDW değerlerinin kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksek olduğu izlendi (p= 0.002). Multivariate lojistik regresyon analizi ile modele BPD gelişimi üzerine etkili diğer değişkenler dahil edildiğinde RDW düzeyinin (OR= 11.986, %95CI 2.494-57.602, p=0.002) ve invazif mekanik ventilasyon süresinin (OR=1.429, %95 CI 1.127-1.811, p=0.003) anlamlı BPD prediktörü olduğu izlendi. RDW değeri için ROC analizi uygulandığında “cut-off” değeri %18 belirlendiğinde; bu değer için duyarlılık %81.50, özgüllük %84.78 ve AUC değeri 0.845 olarak saptandı (p < 0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda prematüre infantlarda RDW değerinin BPD yi öngörmede önemli bir parametre olduğu izlendi. RDW'nin basit ve kolay erişilebilir bir parametre olarak, BPD yi öngörmede ve erken yaklaşımda önemli rolü olabilir

Anahtar Kelimeler: Bronkopulmoner displazi, eritrosit dağılım genişliği, preterm.

Pelin Doğan. The Role of Red Cell Distribution Width as a Predictor of Bronchopulmonary Dysplasia in Preterm Infants. Haydarpasa Numune Med J. 2020; 60(1): 41-45

Corresponding Author: Pelin Doğan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale