ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Electrophysiologic Evaluation of the Autonomic Nervous System Functions in Children with Nocturnal Enuresis [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2022; 62(1): 24-30 | DOI: 10.14744/hnhj.2020.54771

Electrophysiologic Evaluation of the Autonomic Nervous System Functions in Children with Nocturnal Enuresis

Elem Yorulmaz1, Gülümser Aydın2, Tutku Soyer3
1Department of Physical Medicine and Rehabilitation, University of Health Sciences, Hamidiye Faculty of Medicine, Haydarpaşa Numune Health Application and Research Center, Istanbul, Turkey
2Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Yıldırım Beyazıt University, Ankara, Turkey
3Department of Pediatric Surgery, Hacettepe University, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: The autonomic nervous system (ANS) is likely to play a role in some of the etiologic factors of nocturnal enure-sis (NE), such as nocturnal polyuria, disorder of arousal, or detrusor hyperactivity. The aim of this study was to evaluate ANS functions in children with NE.
METHODS: Twenty-two children with NE and 20 healthy children were allocated for this study. In electrophysiologic evalua-tion, palmar and plantar sympathetic skin responses (SSR) and RR interval variation (RRIV) were carried out in both groups. The minimum and mean latencies of SSRs, maximum and mean amplitudes of SSRs, RRIV at rest and during deep breathing, the difference between resting and deep breathing RRIVs, ratio of deep breathing to resting RRIV, and maximum to mini-mum RR interval at rest and during deep breathing were calculated. For group comparisons; Mann–Whitney U test was used for abnormally distributed data, independent t-test was used for normally distributed data for continuous variables.
RESULTS: The mean ages were 10.75±3.49 and 10.91±3.10 years for patients and controls, respectively. There was no signifi-cant difference between the groups in terms of age and sex (p>0.05). Palmar and plantar SSRs could be obtained in all sub-jects in NE and control groups. There was no significant difference between the groups in SSR or RRIV parameters (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: This result suggests that ANS system functions may be normal in enuretic group when not classified for the etiologies. However, the effect of the ANS may be more evident for one of the above-mentioned etiologic factors. Therefore, assessing ANS functions in patients classified according to the etiologies may be more useful to demon-strate the link between ANS dysfunction and NE.

Keywords: Autonomic nervous system, nocturnal enuresis, RR interval variation, sympathetic skin response.

Gece Enürezisi Olan Çocuklarda Otonom Sinir Sistemi Fonksiyonlarının Elektrofizyolojik Değerlendirilmesi

Elem Yorulmaz1, Gülümser Aydın2, Tutku Soyer3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul, Türkiye
2Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara, Türkiye
3Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Otonomik sinir sistemi nokturnal poliüri, uyanma bozukluğu veya detrüsör hiperaktivitesi gibi nokturnal enürezisin bazı etiyolojik faktörleri ile ilişkili gibi görünmektedir. Bu çalışmanın amacı nokturnal enürezisli (NE) çocuklarda otonomik sinir sistemi (OSS) fonksiyonlarını değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 22 NE’li ve 20 sağlıklı çocuk dahil edildi. Her iki grupta palmar ve plantar sempatik deri yanıtları (SDY) ve RR interval varyasyonu (RRIV) elektrofizyolojik yöntemlerle değerlendirildi. Minimum ve ortalama SDY latansları, maksimum ve ortalama SDY amplitüdleri, istirahat ve derin solunum sırasında RRIV, istirahat-derin solunum RRIV farkı ve oranı, istirahat ve derin solunumda maksimum-minimum RR interval oranı hesaplandı. Grup karşılaştırmalarında; anormal dağılmış veriler için Mann-Whitney U testi, normal dağılan veriler için ise bağımsız grup t-testi kullanıldı.
BULGULAR: NE grubunda yaş ortalaması 10.75±3.49, kontrol grubunda ise 10.91±3.10 idi. İki grup arasında yaş ve cinsiyet açısından istatistiksel anlamlı fark yoktu. (p> 0.05). Her iki grupta tüm vakalarda palmar ve plantar SDY’ler elde edildi. İki grup arasında SDY ve RRIV parametreleri açısından istatistiksel anlamlı fark saptanmadı (p> 0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu bulgular enüretik çocuklarda OSS fonksiyonlarının normal olabileceğini göstermektedir. Ancak OSS disfonksiyonu, NE ile ilgili patogenetik mekanizmalardan bir ya da birkaçı ile ilişkili olabilir. Bu nedenle NE’li çocukların etiyolojik faktörlere göre sınıflandırıldığı gruplarda OSS fonksiyonlarını değerlendirmek OSS disfonksiyonu-NE ilişkisini göstermek adına daha faydalı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Nokturnal enürezis, otonomik sinir sistemi, sempatik deri yanıtı, RR interval varyasyonu

Elem Yorulmaz, Gülümser Aydın, Tutku Soyer. Electrophysiologic Evaluation of the Autonomic Nervous System Functions in Children with Nocturnal Enuresis. Haydarpasa Numune Med J. 2022; 62(1): 24-30

Corresponding Author: Elem Yorulmaz, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale