ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
The Impact Of Transrectal Needle Bıopsy Core Length On Prostate Cancer Dıagnosıs [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Ahead of Print: HNHJ-54837 | DOI: 10.14744/hnhj.2020.54837

The Impact Of Transrectal Needle Bıopsy Core Length On Prostate Cancer Dıagnosıs

serdar aykan1, Aykut Colakerol2, Serkan Gönültaş3, Yavuz Bastug1, enes kılıç2, mustafa Zafer temiz2, Atilla Semerciöz2
1Health Sciences University Haydarpaşa Numune Training And Research Hospital, Urology Deparment, Istanbul
2Health Sciences University Bağcılar Training And Research Hospital, Urology Deparment, Istanbul
3Health Sciences University Gaziosmanpaşa Training And Research Hospital, Urology Deparment, Istanbul

INTRODUCTION: Prostate cancer is diagnosed by histological evaluation of the prostatic glandular structure, and ultrasound-guided needle biopsy is the most commonly used method in diagnosis. Various strategies have been developed to overcome diagnostic limitations of prostate biopsy and to increase the rate of cancer detection. In this study, it was aimed to reveal the relationship between biopsy core lengths and cancer detection rates and to establish standardization criteria that can increase the diagnostic value of biopsy core length.
METHODS: Between January 2016 and September 2017, 394 patients who underwent transrectal ultrasound-guided prostate biopsy for abnormal digital rectal examination and / or PSA> 2.5 ng / mL were retrospectively evaluated. Under transrectal ultrasound a total of 12 core biopsies were performed from each patient of the prostate.. Each core lenght and tumor lenght were noted. Core lengths were compared in cancer and non-cancer patients and divided into groups A and B, respectively.
RESULTS: The mean age of the patients was 63.84 ± 7.26, mean PSA was 15.88 ± 7.40 ng / dl and the mean prostate volume was 54.30 ± 28.48 ml. Prostate cancer was seen in 24% of patients. Average core length was 12.7 mm in cancer group and 12.3 mm in non-cancer group. Although the core lengths are high in cancer patients; The relationship between average core length and cancer detection rates and also cancer grade was compared with the Kruskal Wallis test and no statistically significant difference was found (p = 0.232).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In pathological evaluation, the relationship between the biopsy core length of prostate tissue and the diagnosis of prostate cancer could not be shown, and therefore, a cut-off value for the sufficient glandular tissue could not be determined. Presence of studies with similar and opposite results, relevant to this subject showed that the need for further clinical studies.

Keywords: Prostate cancer, Prostate needle biopsy, Biopsy core length

Prostat Kanseri Tanısında Transrektal İğne Biyopsisindeki Kor Uzunluğunun Etkisi

serdar aykan1, Aykut Colakerol2, Serkan Gönültaş3, Yavuz Bastug1, enes kılıç2, mustafa Zafer temiz2, Atilla Semerciöz2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Prostat kanseri tanısı prostatik glandüler yapının histolojik değerlendirmesiyle konulur ve ultrason rehberliğinde yapılan iğne biyopsisi tanıda en sık kullanılan yöntemdir. Prostat biyopsisinin tanı değerini kısıtlayan sınırlamaların üstesinden gelmek ve kanser tespit oranını arttırmak için çeşitli stratejiler geliştirilmiştir. Bu çalışmada, biyopsi çekirdek uzunlukları ile kanser tespit oranları arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak ve biyopsi çekirdek uzunluğunun tanısal değerini arttırabilecek standardizasyon kriterlerini oluşturmak amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2016 ile Eylül 2017 tarihleri arasında anormal rektal dijital muayene ve / veya PSA> 2.5 ng / mL nedeniyle transrektal ultrason eşliğinde prostat biyopsisi yapılan 394 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Her hastadan TRUS altında prostatın her iki tarafında lateral ve medialden olmak üzere; apikal, medial ve bazal bölgelerden toplam 12 kor biyopsi yapıldı. Her çekirdeğin uzunluğu, tümör tutulumu olan çekirdeklerin çekirdek uzunluğu ve tümör uzunlukları ölçülüp kaydedildi. Çekirdek uzunlukları kanserli ve kansersiz hastalarda karşılaştırılarak sırasıyla A ve B olmak üzere gruplara ayrıldı. Biyopsi uzunluğu için kabul edilebilir bir sınır belirlemek için istatistiksel analiz yapıldı.
BULGULAR: Hastalarda ortalama yaş: 63.84±7.26, ortalama PSA: 15.88±7.40 ng/dl, ortalama prostat volümü: 54.30±28.48 ml olarak hesaplandı. Hastaların %24’ünde prostat kanseri görüldü. Ortalama çekirdek uzunluğu malign grupta 12.7mm benign grupta 12.3mm saptandı. Her ne kadar kanserli hastalarda çekirdek uzunlukları fazla olsa da; kanser saptama oranları ve kanser derecelendirmesi ile parça uzunluk ortalamaları arasındaki ilişki Kruskal Wallis testi ile karşılaştırıldı ve istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı (p=0.232) tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Patolojik değerlendirmede, yeterli miktardaki prostat dokusunu değerlendirebilmek için alınan biyopsi çekirdek uzunluğunun prostat kanseri tanısı ile ilişkisi gösterilememiş ve dolayısıyla patolojik değerlendirmede yeterli boyutta glandüler dokunun varlığı için bir sınır değer kestirilememiştir. Literatürde benzer ve karşıt sonuçları olan çalışmaların varlığı, bu konu ile alakalı daha geniş klinik çalışmalara ihtiyaç olduğunu ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Prostat kanseri, Prostat iğne biyopsisi, Biyopsi çekirdek uzunluğuCorresponding Author: serdar aykan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale