ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Analysis of 85 Patients with Acute Diverticulitis: Retrospective Study [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(1): 65-70 | DOI: 10.14744/hnhj.2020.59002

Analysis of 85 Patients with Acute Diverticulitis: Retrospective Study

Hakan Bölükbaşı, Serhan Yılmaz, Engin Okan Yıldırım, Mehmet Abdussamet Bozkurt
Department of General Surgery, University of Health Sciences, Kanuni Sultan Süleyman Research And Training Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The present study aims to evaluate the patients treated in our clinic for acute Diverticulitis and to review the treatment options.
METHODS: In this study, demographic data, treatment approaches and results of cases treated for acute diverticulitis in our clinic were examined and the records of 85 patients were retrospectively analyzed.
RESULTS: The average age was 50.49±13.22, and 51 cases were female and 34 were male. The BMI average was 29.26±5.86. There was abdominal pain in all cases and 83 presented with left lower quadrant pain, while two had right lower quadrant pain. In 55 cases, nausea and vomiting were noted, and in 39 cases, fever was present. When evaluated according to average CRP values (128.85), in patients with high CRP, the hospital's hospitalization day was significantly longer (p=0.042). Medical treatment was applied in Stage 1A and 1B, while radiological percutaneous drainage was applied to patients in stage 2 group. Surgical drainage was performed in two patients in stage 3 group, and Hartmann’s procedure was performed on three patients. The case in Stage 4 was also performed on the Hartmann’s procedure.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the treatment of diverticulitis, especially in the early stages, antibiotics remain the first option, while radiology-guided drainage was preferred for localized abscesses. In surgical applications, the Hartmann’s procedure still an important procedure.

Keywords: Acute diverticulutis, diagnosis and treatment.

Akut Divertikülit tanılı 85 Olgunun Analizi; Retrospektif Çalışma

Hakan Bölükbaşı, Serhan Yılmaz, Engin Okan Yıldırım, Mehmet Abdussamet Bozkurt
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Kliniğimizde akut divertikülit nedeniyle tedavi edilen olguların demografik verileri, tedavi yaklaşımları ve sonuçları irdelenmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tedavi edilen 85 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: : Ortalama yaş 50,49±13,22 olup, 51 olgu kadın ve 34 erkek idi.VKİ ortalaması 29,26±5,86 idi. Olguların tamamında karın ağrısı vardı. Olguların 83' ünde sol alt kadran ağrısı, 2 ‘sinde sağ alt kadran ağrısı, 55'inde bulantı kusma şikayeti, 39’ unda da ateş mevuttu. Ortalama CRP değerlerine göre (128,85) değerlendirildiğinde, CRP yüksek olgularda yatış günü anlamlı oranda uzundu (p=0,042).
Olgular BT bulgularına göre 4 gruba ayrıldılar. Evre 1A VE 1B ‘de medikal tedavi uygulanırken, Evre 2 grubundaki olgulara radyolojik perkutan drenaj uygulandı. Evre 3 grubundaki 2 olguya cerrahi drenaj, 3 olguya da Hartman prosedürü uygulandı. Hartman prosedürü uygulanan olgulardan ikisinde yara yeri enfeksiyonu gelişti. Evre 4’ deki olguya da Hartman prosedürü uygulandı. Ortalama yatış süreleri, Evre 1A; 5,27±2,47, evre 1B; 8,3±2,49, Evre 2; 16±9,89, Evre 3; 9,2±3,70, Evre 4; 6 gün idi.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Divertikülitlerin tedavisinde erken evrelerde antibiyotikler birinci tedavi seçeneği olarak önemini korurken, batın içi lokalize abselerde radyoloji rehberliğinde drenaj ön plana çıkmaktadır. Cerrahi uygulamalarında ise Hartman prosedürü hala önemli bir seçenek olarak durmaktadır

Anahtar Kelimeler: Akut divertikülit, tanı, tedavi

Hakan Bölükbaşı, Serhan Yılmaz, Engin Okan Yıldırım, Mehmet Abdussamet Bozkurt. Analysis of 85 Patients with Acute Diverticulitis: Retrospective Study. Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(1): 65-70

Corresponding Author: Hakan Bölükbaşı, Türkiye
LookUs & Online Makale