ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Work Life Quality in Nurses [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Ahead of Print: HNHJ-59144 | DOI: 10.14744/hnhj.2020.59144

Work Life Quality in Nurses

Nazmiye KOYUNCU1, Gönül Koyuncu2
1Department of Emergency Medicine Haydarpasa Numune Research and Education Hospital, Istanbul
2Physical Theraphy and Rehabilitation Department of Sultan Abdulhamit Han Research and Education Hospital, Istanbul

INTRODUCTION: The aim of this study is to make a general assessment of the work life quality of the nurses working in our hospital.
METHODS: This research was carried out between 10 August - 20 August 2019, in nurses working at the University of Health Sciences Haydarpaşa Numune Education and Research Hospital, in accordance with the inclusion criteria. Nurses were asked to fill in the data collection form and the health personnel work life scale.
RESULTS:
This study was done with 244 nurses (88.9% women), working in Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital;. While there was no significant relationship between gender, marital status, income level and working time and work quality, there was a significant but weak correlation between age and work quality. The differences between the sections/departments were significant (ANOVA p = 0.007). The quality of work life of the nurses working in surgery was higher compared to t emergency department nurses (p: 0.04) and nurses working in internal medicine departments (p = 0.013).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, in accordance with the literature, while the items with the lowest satisfaction were stated as wage and leisure time, results supporting the higher job satisfaction scores of nurses working in surgical clinics were obtained.

Keywords: Nurse, Work Life Quality, Emergency Room

Hemşirelerde İş Yaşam Kalitesi

Nazmiye KOYUNCU1, Gönül Koyuncu2
1Haydarpaşa Nuune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, İstanbul
2Sultan 2. Abdulhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü,İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı hastanemizde çalışan hemşirelerin iş yaşam kalitesinin genel bir değerlendirmesini yapmaktır
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma prospektif, tanımlayıcı bir araştırma olarak 10 Ağustos - 20 Ağustos 2019 tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan, çalışmaya alınma kriterlerine uygun hemşireler üzerinde yapıldı. Hemşirelerden demografik bilgi gibi verilerin yazıldığı veri toplama formu ve sağlık personeli iş yaşam ölçeğinin doldurulması istendi.
BULGULAR: Bu çalışmaya Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan; 244 hemşire ( %88,9'si kadın) alındı. Her iki cins arasında, evli ve bekarlar arasında, gelir düzeyi ile, meslekte çalışma süresi ile iş yaşam kalitesi arasında anlamlı ilişki saptanmadı. Buna karşın yaş ile iş yaşam kalitesi arasında istatistiksel olarak anlamlı ve zayıf düzeyde bir korelasyon vardı.
Bölümler arası farklılıklar incelendiğinde anlamlı sonuçlar elde edildi (ANOVA p=0,007). Cerrahide çalışan hemşirelerin iş yaşam kalitesi acil de çalışanlardan (p: 0,04) ve dahili branşlarda çalışanlardan daha yüksekti (p=0,013).

TARTIŞMA ve SONUÇ: Literatür ile uyumlu şekilde hemşireler memnuniyetin en düşük olduğu maddeleri aldığı ücret ve iş dışında kendisine ayırdığı zaman olarak belirtmişlerdir.Güçlü ve arkadaşları cerrahi yoğun bakımlarda çalışan, Liu ve arkadaşları ise cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerin iş yaşam kalitesi ve iş doyumu puanlarının daha yüksek olduğunu bildirmişlerdir. Bu çalışmada da cerrahi branşlarda çalışan hemşirelerin iş yaşam kalitesi hem dahili branşlarda hem de acil serviste çalışan hemşirelere göre daha yüksek saptandı..

Anahtar Kelimeler: Hemşire, İş yaşam kalitesi, Acil ServisCorresponding Author: Nazmiye KOYUNCU, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale