ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Investigation of LFA-1 rs2230433 Variation in Renal Cell Carcinoma Tissues [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2019; 59(3): 216-219 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.63325

Investigation of LFA-1 rs2230433 Variation in Renal Cell Carcinoma Tissues

Halime Hanım Pençe1, Hani Alsaadoni2, Burcu Çaykara2, Alper Ötünçtemur3, Sibel Kuraş1, Bengü Tokat2
1Department of Medical Biochemistry, University of Health Sciences, Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
2Department of Molecular Medicine, Istanbul University, Aziz Sancar Institute of Experimental Medicine (ASDETAE), Istanbul, Turkey
3Department of Urology, University of Health Sciences, Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Introduction: Leukocyte function-related antigen-1 (LFA-1) is αβ heterodimeric transmembrane glycoprotein and expressed on the surface of leukocytes. LFA-1 also interacts with intercellular adhesion molecules 1 (ICAM-1) which is related to cancer. Variation in LFA-1 can affect the carcinogenesis; thus, we aimed to investigate rs2230433 variation in renal cell carcinoma.
METHODS: One hundred renal cell carcinoma tissues and healthy surrounding tissue of the same kidney formed the tumor and control groups, respectively. DNA isolated from the tissues and polymerase chain reaction (PCR)-restriction fragment length polymorphism (RFLP) methods were employed. Statistical analysis was performed with SPSS 22.0, and p<0.05 was considered as statistically significant.
RESULTS: LFA-1 rs2230433 GC and CC genotypes were found similar between tumor and control groups (p>0.05). However, GG genotype was higher in tumors (8%) than controls (2%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our results showed that normal GG genotype is higher in tumors. Thus, GG genotype can be related to tumorigenic features.

Keywords: Renal cell carcinoma, LFA-1; rs2230433.

Renal hücreli karsinom dokularında LFA-1 rs2230433 varyasyonunun araştırılması

Halime Hanım Pençe1, Hani Alsaadoni2, Burcu Çaykara2, Alper Ötünçtemur3, Sibel Kuraş1, Bengü Tokat2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Moleküler Tıp Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Lökosit fonksiyon ilişkili antijen-1 (LFA-1) αβ heterodimerik transmembran glikoproteinidir ve lökositlerin yüzeyinde eksprese edilir. LFA-1 ayrıca kanserle ilgili hücreler arası adezyon molekülleri 1 (ICAM-1) ile etkileşime girer. LFA-1'deki varyasyon karsinojenezi etkileyebilir, bu nedenle renal hücreli karsinomdaki rs2230433 varyasyonunu araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 100 böbrek hücreli karsinom dokusu ve aynı böbreğe ait sağlıklı çevre dokusu sırasıyla tümör ve kontrol gruplarını oluşturdu. DNA, dokulardan izole edildi ve polimeraz zincir reaksiyonu (PCR)-restriksiyon fragman uzunluk polimorfizmi (RFLP) yöntemleriyle varyasyon analizi yapıldı. İstatistiksel analiz SPSS 22.0 kullanılarak yapıldı ve p˂0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: LFA-1 rs2230433 GC ve CC genotipleri tümör ve kontrol grupları arasında benzer bulundu (p˃0,05). Bununla birlikte, GG genotipi tümörlerde (%8) kontrollerden (%2) daha yüksekti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuçlarımız normal GG genotipinin tümörlerde daha yüksek olduğunu ve bu nedenle tümörijenik özelliklerle ilişkili olabileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Renal hücreli karsinom, LFA-1, rs2230433

Halime Hanım Pençe, Hani Alsaadoni, Burcu Çaykara, Alper Ötünçtemur, Sibel Kuraş, Bengü Tokat. Investigation of LFA-1 rs2230433 Variation in Renal Cell Carcinoma Tissues. Haydarpasa Numune Med J. 2019; 59(3): 216-219

Corresponding Author: Halime Hanım Pençe, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale