ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Could Neutrophil-Lymphocyte Ratio or Platelet Lymphocyte Ratio Have a Role in Urgent Dialysis Decision? [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2022; 62(1): 19-23 | DOI: 10.14744/hnhj.2020.64497

Could Neutrophil-Lymphocyte Ratio or Platelet Lymphocyte Ratio Have a Role in Urgent Dialysis Decision?

Davut Tekyol1, Nihat Müjdat Hökenek2, İbrahim Altundağ1, Burcu Genç Yavuz1, Şahin Çolak1
1Department of Emergency Medicine, University of Health Sciences, Hamidiye Faculty of Medicine, Haydarpaşa Numune Health Application and Research Center, İstanbul, Turkey
2Department of Emergency Medicine, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Chronic kidney disease (CKD) is the chronic and progressive deterioration of metabolic and endocrine func-tions together with the inability to adjust the fluid-solute balance of the kidney. In our study, the values of neutrophil to lym-phocyte ratio (NLR) and platelet to lymphocyte ratio (PLR) before and after dialysis were compared in patients with chronic renal failure, except for patients with infection clinic admitted to the emergency department. Our aim is to examine the changes in the parameters of complete blood count (hemogram) before and after dialysis, which is a fast and inexpensive test, to discuss whether these changes will give an idea in determining the need for urgent dialysis.
METHODS: The CKD patients who received a routine dialysis program in the Nephrology Clinic Dialysis Unit of Istanbul Hay-darpaşa Numune Training and Research Hospital were examined. Among the patients with CKD who received routine dial-ysis in our hospital, patients who presented to the emergency department for various reasons between January 2016 and January 2018 were included in our study. Laboratory examinations were made with MINDRAY BC6800 brand hemogram device. As a statistical analysis, the mean values, standard deviations, median values of the data were calculated. Student’s t-test was used to compare the Chi-square test variants.
RESULTS: Between January 2016 and January 2018 a total of 458 CKD patients applied to our emergency department. The pre-dialysis and post-dialysis NLR ratios of the patients show a statistically significant change in all age groups (p<0.05). Post-dialysis values in patients over 52 years of age in PLR ratios decreased significantly compared to pre-dialysis values (p<0.05). On the other hand, there was no statistically significant change in PLR ratios in patients under 52 years of age.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In determining the need for urgent dialysis, the increase in NLR and PLR ratios can be helpful in making an emergency dialysis decision together with clinical evaluation.

Keywords: Neutrophil/lenfosit ratio, platelet/lenfosit ratio, urgent dialysis.

Nötrofil-Lenfosit Oranı veya Trombosit Lenfosit Oranı Acil Diyaliz Kararında Rol Olabilir mi?

Davut Tekyol1, Nihat Müjdat Hökenek2, İbrahim Altundağ1, Burcu Genç Yavuz1, Şahin Çolak1
1Acil Tıp Anabilim Dalı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Tıp Fakültesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Akut böbrek yetmezliği (ABY), serum kreatinin düzeyinde artış ve/veya idrar miktarında değişkenlik ile seyreden böbrek fonksiyonlarının akut kaybıdır. Kronik böbrek yetmezliği(KBY) böbreğe zarar veren, böbreğe ait olan veya sistemik birçok hastalıktan kaynaklanan, böbreğin sıvı-solüt dengesini ayarlamadaki yetersizlikle beraber metabolik ve endokrin fonksiyonların kronik ve ilerleyici olarak bozulmasıdır.
Çalışmamızda, acil servise başvuran enfeksiyon kliniği olan hastalar haricindeki kronik böbrek yetmezliği hastalarında NLR ve PLR'nin diyaliz öncesi ve sonrası değerleri karşılaştırıldı. Amacımız hızlı ve ucuz bir test olan tam kan sayımındaki(hemogram) parametrelerin diyaliz öncesi ve sonrası değişimini incelemek ve bu değişimlerin acil diyaliz ihtiyacını belirlemede klinisyene bir fikir verip vermeyeceğini tartışmaktır
YÖNTEM ve GEREÇLER: İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği Diyaliz Ünitesi’nde rutin diyaliz programı alan KBY hastaları incelendi. Çalışmamıza hastanemizde rutin diyaliz alan KBY hastalarından Ocak 2016 - Ocak 2018 tarihleri arasında çeşitli sebeplerle acil servise başvuran hastalar dahil edildi.
Hastanın acil servise başvuru anında alınan kan örneği ile diyaliz sonrası alınan ilk kan örneği hemogram parametrelerinin değerlendirilmesinde esas alınmıştır. Hastalara ait tüm kan örnekleri aynı laboratuvar ve cihazda çalışılmıştır. Laboratuar incelemeleri MINDRAY BC6800 marka hemogram cihazı yapılmıştır.
İstatiksel analiz olarak verilerin ortalama (mean) değerleri, standart sapmaları, ortanca (median) değerleri hesaplanmıştır. Student’s t test, chi-square test değişikenlerin karşılaştırılmasında kullanılmıştır.

BULGULAR: Acil servisimize Ocak 2016 - Ocak 2018 tarihleri arasında toplamda 458 KBY hastası farklı sebeplerle başvurdu.
Hastaların diyaliz öncesi ve diyaliz sonrası NLR oranları, tüm yaş gruplarında istatistiksel olarak anlamlı değişim göstermektedir(p<0,05). PLR oranlarında 52 yaş üzerindeki hastalarda diyaliz sonrası değerleri, diyaliz öncesi değerlerine göre anlamlı oranda düşüş göstermiştir(p<0,05). Öte yandan 52 yaş altındaki hastalarda PLR oranlarında istatistiksel olarak anlamlı bir değişim saptanmamıştır.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Acil diyaliz ihtiyacını belirlemede NLR ve PLR oranlarındaki artış klinik değerlendirme ile birlikte acil dializ kararı vermede yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Acil Diyaliz, Nötrofil Lenfosit Oranı, Trombosit Lenfosit Oranı

Davut Tekyol, Nihat Müjdat Hökenek, İbrahim Altundağ, Burcu Genç Yavuz, Şahin Çolak. Could Neutrophil-Lymphocyte Ratio or Platelet Lymphocyte Ratio Have a Role in Urgent Dialysis Decision?. Haydarpasa Numune Med J. 2022; 62(1): 19-23

Corresponding Author: Davut Tekyol, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale