ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
What do Medical Students Think about the Clinical Pharmacology Course in the Fourth Year of Medical Education? []
. 2020; 60(2): 162-167 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.65002

What do Medical Students Think about the Clinical Pharmacology Course in the Fourth Year of Medical Education?

Berna Terzioğlu Bebitoğlu
Department of Medical Pharmacology, Istanbul Medeniyet University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Rational pharmacotherapy training given to undergraduate medical students enables the doctors to treat their patients in accordance with the principles of rational drug use. The present descriptive analysis was carried out on fourth-year medical students to detect their perceptions on this training program using a questionnaire.
METHODS: During the academic year of 2018-19, a total of 100 fourth-year medical students attended the one-week clinical pharmacology course. Upon completion, of course, an unnamed questionnaire asking their opinion about the program was given to them.
RESULTS: A total of 100 students participated in course, and the percent response to the survey questions was 72%. The post-course questionnaire results revealed that 77.8% of the students found the course was useful for medical students, and the students were generally pleased with the components of the program. The highest satisfaction was with the environment being appropriate for expression of their opinions (88.9%) and discussions conducted in an interactive environment (79.2%). Most of them answered that they had covered the rationale for personal (P-) drug selection (88.9%). The lowest satisfaction was with the duration sessions (51.4%) and duration of education (58.3%) that the discussion sessions may be shorter in duration while the duration, of course, may be extended to two weeks.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In conclusion, the present analysis shows the favorable perception of the students who attended the clinical pharmacology program during the fourth year of medical school. The students stated that education is useful, they actively participated in the discussions, learned P-drug selection, and these will contribute to their professional lives.

Keywords: Education, medical students; personal drug; prescribing skills; rational drug use; rational pharmacotherapy.

Tıp fakültesi öğrencileri dördüncü sınıftaki klinik farmakoloji stajı hakkında ne düşünmektedir?

Berna Terzioğlu Bebitoğlu
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Tıp fakültesi öğrencilerine verilen rasyonel farmakoterapi eğitimi, hekimlerin hastalarını rasyonel ilaç kullanım ilkelerine uygun olarak tedavi etmelerini sağlar. Bu tanımlayıcı analiz, dördüncü sınıf tıp fakültesi öğrencilerinin eğitim programına ilişkin algılarını tespit etmek için geri-bildirim formu ile yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2018-19 eğitim-öğretim yılında bir haftalık klinik farmakoloji stajına toplam 100 dördüncü sınıf tıp öğrencisi katılmıştır. Stajın tamamlanmasının ardından, öğrencilere program hakkındaki görüşlerini sorgulayan geri-bildirim formu dağıtıldı ve isimsiz doldurmaları istendi.
BULGULAR: Toplam 100 öğrenci staja katıldı ve forma cevap verenlerin oranı %72 idi. Staj sonu anket sonuçlarına göre, öğrencilerin % 77.8'inin stajın tıp öğrencileri için faydalı olduğu ve öğrencilerin programın bileşenlerinden genellikle memnun olduğu görülmüştür. En yüksek memnuniyet, eğitim ortamının görüşlerini ifade edebilmelerine uygun olması (%88,9) ve tartışmaların etkileşimli bir ortamda yapılabiliyor olması idi (%79,2). Çoğu (% 88,9) kişisel (K-) ilaç seçimi rasyonelini kavradıklarını belirtti. En düşük memnuniyet, oturum süresi (% 51,4) ve eğitim süresi (% 58,3) ile ilgili olup, tartışma süresinin daha kısa olabileceği ve staj süresinin iki haftaya kadar uzayabileceği şeklinde olmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, bu analiz, tıp fakültesinin dördüncü yılında klinik farmakoloji programına katılan öğrencilerin staj ile ilgili olumlu algıları olduğunu göstermektedir. Öğrenciler eğitimin faydalı olduğunu, tartışmalara aktif olarak katıldıklarını, K-ilaç seçimini öğrendiklerini ve bunların meslek yaşamlarına katkıda bulunacaklarını belirtti.

Anahtar Kelimeler: eğitim, kişisel ilaç, rasyonel ilaç kullanımı, tıp öğrencileri, reçete yazma becerileri, rasyonel farmakoterapi

Berna Terzioğlu Bebitoğlu. What do Medical Students Think about the Clinical Pharmacology Course in the Fourth Year of Medical Education?. . 2020; 60(2): 162-167

Corresponding Author: Berna Terzioğlu Bebitoğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale