ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Is there a Relationship between Blood Lipid Profile and Lumbar Spinal Stenosis? []
. 2020; 60(2): 194-197 | DOI: 10.14744/hnhj.2020.65477

Is there a Relationship between Blood Lipid Profile and Lumbar Spinal Stenosis?

Ezgi Akar, Mustafa Efendioğlu
Department of Neurosurgery, University of Health Sciences Hamidiye Faculty of Medicine, Haydarpasa Numune Health Application and Research Center, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The etiology of lumbar spinal stenosis (LSS) is still unknown, but it is a multifactorial disease. Reduced blood flow due to atherosclerosis is thought to accelerate spinal degenerative changes, but it is not known whether there is a relationship between blood lipid profile and the development of spinal stenosis. In this study, we compared the LSS patients who underwent surgery and the patients without narrow canal findings., We aimed to evaluate the role of hyperlipidemia in the etiology of spinal stenosis.
METHODS: In our study, the blood lipid values (total cholesterol, triglyceride, LDL cholesterol, HDL cholesterol) of two different groups between the ages of 60 and 70, consisting of women and men, were analyzed and compared retrospectively. Group 1 (LSS group) with 40 LSS cases (20 females/20 males) operated in our clinic, Group 2 (control group)with the patients from patients who applied to the outpatient clinic for nonspecific reasons (such as headache).
RESULTS: There was no statistically significant difference in Group 1 and Group 2 concerning HDL and LDL levels. The VLDL level of Group 1 was statistically significantly higher than Group 2 (p=0.000; p<0.05). The triglyceride level of Group 1 was statistically significantly higher than Group 2 (p=0.000; p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It is thought that there is a relationship between VLDL and triglyceride levels and the development of spinal stenosis. However, there is no such relationship with HDL and LDL.

Keywords: Atherosclerosis, degenerative changes; dyslipidemia; lumbar spinal stenosis.

Kan lipid profili ile lumbar spinal stenosis arasında bir ilişki var mıdır?

Ezgi Akar, Mustafa Efendioğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Lumbar spinal stenosis (LSS) etyolojisi halen tam bilinmemekle birlikte multifaktöryel bir hastalıktır. Aterosklerozis sebebiyle azalmış kan akımının spinal dejeneratif değişiklikleri hızlandırdığı düşünülür, ancak kan lipid profili ile spinal stenosis gelişimi arasında bir ilişki olup olmadığı bilinmemektedir. Biz bu çalışmada, cerrahi yapılmış olan LSS olguları ile, dar kanal bulguları olmayan olguları karşılaştırarak; hiperlipideminin spinal stenosis etyolojisindeki rolünü değerlendirmeyi hedefledik
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda eşit sayıda kadın ve erkekten oluşan ve 60-70 yaş aralığındaki iki ayrı grubun kan lipid değerleri (total kolesterol, trigliserid, LDL kolesterol, HDL kolesterol) retrospektif olarak incelenip karşılaştırıldı. Grup 1 (LSS grubu); kliniğimizde opere edilmiş olan 40 LSS olgusu (20 kadın/20 erkek), Grup 2 (kontrol grubu); nonspesifik sebeplerle (baş ağrısı vs) polikliniğe başvurmuş olan hastalardan oluşturuldu.
BULGULAR: Grup 1 ve Grup 2 nin HDL ve LDL düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Grup 1’ in VLDL düzeyi, Grup 2’ den istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksektir (p: 0.000; p<0.05). Grup 1’ in trigliserid düzeyi, Grup 2’ den istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksektir (p: 0.000; p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: VLDL ve trigliserid düzeyleri ile spinal stenosiz gelişimi arasında bir ilişki olduğu düşünülmektedir. Ancak HDL ve LDL ile böyle bir ilişki söz konusu değildir.

Anahtar Kelimeler: Ateroskleroz, dejeneratif değişiklikler; dislipidemi; lomber spinal stenoz.

Ezgi Akar, Mustafa Efendioğlu. Is there a Relationship between Blood Lipid Profile and Lumbar Spinal Stenosis?. . 2020; 60(2): 194-197

Corresponding Author: Ezgi Akar, Türkiye
LookUs & Online Makale