ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
The Effect of Physical Activity Upon HbA1c Level Among The Children With Type 1 Diabetes Mellitus [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Ahead of Print: HNHJ-66487

The Effect of Physical Activity Upon HbA1c Level Among The Children With Type 1 Diabetes Mellitus

Nevin Uslu1, Gül Direk2, ZEYNEP UZAN TATLI3, Filiz Arıcan4, Nurten Variyenli4, Nihal Hatipoglu5
1Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Department of Pediatric Nursing, Burdur, Turkey
2Department of Pediatric Endocrinology Polyclinic, Mardin State Hospital, Mardin
3Department of Pediatric Endocrinology Polyclinic, SBU Van Education Research Hospital
4Department of Pediatric Endocrinology Polyclinic, Erciyes University
5Department Of Pediatric Endocrinology, Erciyes University

INTRODUCTION: This study was done in order to determine physical activity level among the children with Type 1 Diabetes Mellitus and to assess the effect of physical activity upon metabolic control.
METHODS: This cross-sectional study was done with the children with Type 1 Diabetes Mellitus who presented to Pediatric Endocrinology Polyclinic of a university hospital between the 1st of September, 2018 and the 30th of March, 2019. To collect the data; information request form for children and Physical Activity Questionnaire for Children were employed. The data were analyzed using Shapiro-Wilk test, histogram and Q-Q graphics, Independent t test, One Way Anova Test, Pearson correlation and linear regression model.
RESULTS: In the study; average age of the 111 children with Type 1 Diabetes Mellitus was 12.3±1.5 years and 55.9% of the participants were female. Average score in physical activity questionnaire of the T1DM children was 2.75±0.6 and it was seen that they performed physical activities at an average level. The children’s physical activity scores did not differ in terms of gender, economic status, residence place and mother’s educational level in groups whereas there was a difference in terms of father’s educational level. No statistically significant correlation was found between age of the T1DM children, mother’s age, father’s age, diabetes diagnosis duration, HbA1c levels, BMI, daily TV watching duration and their physical activity level. Daily total insulin dose and daily sleep duration were found to be effective variables upon the scores of total physical activity questionnaire. In the model, it was identified that the two variables accounted for 7.5% of average scores of the past two days’ physical activity levels.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the future; different studies that will examine physical activities with different variables and their effect upon HbA1c levels are recommended.

Keywords: child, type 1 diabetes mellitus, physical activity, HbA1c, metabolic control

Tip 1 Diyabetes Mellitus’lu Çocuklarda Fiziksel Aktivitenin HbA1c Düzeyi Üzerine Etkisi

Nevin Uslu1, Gül Direk2, ZEYNEP UZAN TATLI3, Filiz Arıcan4, Nurten Variyenli4, Nihal Hatipoglu5
1Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Burdur, Türkiye
2Mardin Devlet Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Polikliniği
3Van Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Polikliniği
4Erciyes Üniversitesi, Çocuk Endokrinoloji Polikliniği
5Erciyes Üniversitesi, Çocuk Endokrinoloji Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, Tip 1 Diyabetes Mellitus’lu çocukların fiziksel aktivite düzeyini belirlemek ve fiziksel aktivitenin metabolik kontrol üzerindeki etkisini değerlendirmek için yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kesitsel özellikteki çalışma, bir üniversite hastanesinin Çocuk Endokrinoloji Polikliniği’ne 1 Şubat 2019-30 Aralık 2019 tarihleri arasında başvuran Tip 1 Diyabetes Mellitus’lu çocuklar ile yapılmıştır. Veri toplamada Çocuğu Tanıtıcı Anket Formu ve Çocuk Fiziksel Aktivite Anketi kullanılmıştır. Veriler; Shapiro-Wilk testi, histogram ve Q-Q grafikleri, Independent t testi, One way Anova testi, pearson korelasyon ve doğrusal regresyon modeli ile analiz edilmiştir.
BULGULAR: Çalışmada 111 Tip 1 Diyabetes Mellitus’lu çocuğun yaş ortalaması 12.3±1.5 yıl ve %55.9’unun kız olduğu belirlenmiştir. T1DM’li çocukların fiziksel aktivite ölçek puan ortalamalarının 2.75±0.6 olduğu ve orta düzeyde fiziksel aktivite yaptıkları belirlenmiştir. Çocukların fiziksel aktivite puanlarının cinsiyet, ekonomik durum, yaşadığı yer, anne eğitim düzeyine göre gruplar arasında farklılık olmadığı ancak baba eğitim düzeyine göre gruplar arasında farklılık olduğu belirlenmiştir. T1DM’li çocukların yaş, anne yaşı, baba yaşı, diyabet tanı süresi, HbA1c düzeyleri, BKİ, günlük TV izleme süresi ile fiziksel aktivite düzeyleri arasında istatistiksel olarak önemli bir ilişki bulunmamıştır. Günlük toplam insülin dozu ve günlük uyku süresi, toplam fiziksel aktivite ölçek puanları üzerinde etkili değişkenler olarak bulunmuştur. Modelde iki değişkenin son yedi günlük fiziksel aktivite düzeyi ölçek puan ortalamalarının %7.5’ini açıkladığı belirlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmada fiziksel aktivitenin HbA1c düzeyi üzerinde etkili olmadığı belirlenmiştir. Gelecekte fiziksel aktivitenin farklı değişkenlerle birlikte ele alındığı ve HbA1c düzeyi üzerinde etkisinin değerlendirildiği farklı çalışmaların yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: çocuk, tip 1 diyabetes mellitus, fiziksel aktivite, metabolik kontrolCorresponding Author: Nevin Uslu, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale