ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Our 10 years’ Experience in Testicular Tumors [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2020; 60(3): 226-228 | DOI: 10.14744/hnhj.2020.68095

Our 10 years’ Experience in Testicular Tumors

Senad Kalkan1, Selahattin Çalışkan2
1Department of Urology, Bezmialem Vakif University, Istanbul, Turkey
2Department of Urology, University of Health Sciences Turkey, Hamidiye Faculty of Medicine, Haydarpaşa Numune Health Application and Research Center, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Testicular cancer is usually seen among young men and has lower incidence when compared with other urologic malignancies. This study aims to share the results of testicular cancer during the last ten years.
METHODS: In this study, the patients who underwent orchiectomy in our unit between January 2009 and January 2019 were reviewed retrospectively. Age of the patients, the laboratory results and pathological reports were recorded. The patients who were diagnosed as benign tumor and inflammation were excluded from this study.
RESULTS: There were 131 patients in the present study. The patients’ age was between 21 and 90, with a mean age of 37.16+12.18 years. The germ cell tumor was reported in 125 patients. The remaining of the six patients had a sex-cord stromal tumor (n=3), liposarcoma (n=2) and lymphoma (n=1). Of these 125 patients, seminomas were seen in 39.2% and nonseminomatous germ cell tumor in 60.8% of the patients. Mixed germ cell tumor was reported in 65 (85.52%) patients; embryonal carcinoma was detected in seven (9.21%) patients. Four (5.26%) patients were diagnosed as a teratoma.

DISCUSSION AND CONCLUSION: Most of the patients had germ cell tumors. Mixed germ cell tumor was the commonest tumor and followed by seminoma.

Keywords: Germ cell tumor, testes; tumor.

Testis Tümörlerinde 10 Yıllık Deneyimimiz

Senad Kalkan1, Selahattin Çalışkan2
1Bezmilalem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Testis tümörleri genç erkeklerde görülen, diğer ürolojik malignitelere oranla düşük insidanslı bir hastalıktır. Çalışmamızda son 10 yıllık testis tümörü olgularının sonuçlarını paylaşmak istedik.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2009 ile Ocak 2019 yılları arasında testis tümörü öntanısıyla kliniğimizde opere edilen hastalar retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaşı, laboratuar sonuçları ve patoloji sonuçları kayıt edildi. Patoloji raporunda benign tümör, kronik inflamasyon rapor edilen hastalar çalışmaya alınmadı.

BULGULAR: Çalışmaya 131 hasta dahil edildi. Hastalar 21 ile 90 yaş aralığında olup ortalama yaş 37.16+12.18 yıl idi. Germ hücreli tümör 125 hastada, sex-kord stromal tümör 3 hastada rapor edildi. Kalan 3 hastanın ikisinde liposarkom, birinde lenfoma tespit edildi. Germ hücreli tümör (GHT) rapor edilen hastaların 39.2%’ sinde seminom, 60.8%’ inde seminom dışı germ hücreli tümör mevcuttu. Seminom dışı germ hücreli tümör tespit edilen 76 hastanın; 65’inde (85.52%) mikst GHT, 7 (9.21%) hasta embriyonel karsinom ve 4(5.26%) hastada teratom saptandı.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastaların büyük çoğunluğu germ hücreli tümörlerden oluşmaktaydı. En sık görülen mikst germ hücreli tümörler olup 2. sıklıkta seminomlar gözlendi.

Anahtar Kelimeler: Germ hücreli tümör, testis, tümör.

Senad Kalkan, Selahattin Çalışkan. Our 10 years’ Experience in Testicular Tumors. Haydarpasa Numune Med J. 2020; 60(3): 226-228

Corresponding Author: Senad Kalkan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale