ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Correlation Between Diagnosis Tests and Ocular Surface Disease Index (OSDI) in Dry Eye Disease [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2014; 54(2): 93-98

Correlation Between Diagnosis Tests and Ocular Surface Disease Index (OSDI) in Dry Eye Disease

Hatice Tekcan1, Ayşe Burcu2, Firdevs Örnek2
1Özel Karşıyaka Göz hastanesi, İzmir
2Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği

INTRODUCTION: To evaluate correlation between diagnosis test results, delphi panel classification of dry eye disease (DED) and ocular surface disease index (OSDI).
METHODS: 54 subjects who had dry eye diagnosis were admitted to the study. At ocular examination tear breakup time (TBUT) test, Schirmer’s test with and without topical anesthesia were applied. At slit-lamp examination meibomian gland disfunction, ocular surface staining with lissamine green and corneal staining with fluorescein were scored. Dry eye severity was graded based on Delphi panel classification. OSDI questionnaire was performed to all patients. The correlation between diagnosis test results, dry eye severity and OSDI scores were observed. Statistical analyses used Chi-square test, p ≤0.05 was considered statistically significant.
RESULTS: The mean age of our subjects was 52.1 ± 9.7 years (range 33-79 years), including 47 women and 7 men. Within this group, there were 6 primary Sjögren, 6 secondary Sjögren and 42 non-Sjögren patients. The correlation between corneal staining with fluorescein score (p=0.006), dry eye severity estimated by Delphi panel classification (p=0.003) and OYHI score was statistically significant. There was no statistically significant correlation between TBUT test, Schirmer’s test with and without topical anesthesia, MGD, ocular surface
staining with lissamine green and OSDI score.
DISCUSSION AND CONCLUSION: DED is a multifactorial disorder of the tear film and ocular surface that results in eye discomfort, visual disturbance, and possible ocular surface damage. Currently there are no uniform diagnostic criteria. DED is considered a symptomatic disease; assessment of symptoms is considered of primary importance, and may be aided by use of validated symptom questionnare. Combination of various tests have been used to evaluate clinical signs, but although diagnostic tests are useful for confirming the diagnosis they often correlate
poorly with symptoms.

Keywords: Dry eye disease (DED), fluorescein, Lissamine green, ocular surface disease index (OSDI), Delphi panel.

Kuru Gözde Oküler Yüzey Hastalığı Semptomları İndeksi (OYHİ) ile Tanı Yöntemlerinin Uyumu

Hatice Tekcan1, Ayşe Burcu2, Firdevs Örnek2
1Özel Karşıyaka Göz hastanesi, İzmir
2Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Kuru gözde kullanılan oküler yüzey hastalığı semptomları indeksi (OYHİ) ile Delphi paneli sınıflandırması ve tanı yöntemlerinin uyumunu değerlendirmek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 6’sı primer Sjögren, 6’si sekonder Sjögren kuru göz, 42’si non-Sjögren kuru göz tanısı alan toplam 54 hasta dahil edildi. Olgulara göz yaşı kırılma zamanı testi, anestezili ve anestezisiz Schirmer testi yapıldı. Lissamin yeşili boyası ile oküler yüzey boyanması (0-4), fluoresein boyası ile korneal boyanma (0-3) skorlandı. Biyomikroskopik muayenede meibomian bez disfonksiyonu (MBD) değerlendirildi (0-3). Kuru göz semptomlarının araştırılması için oküler yüzey hastalık indeksi (OYHİ) anketi uygulandı. Kuru göz Delphi paneli sınıflandırmasına göre derecelendirildi (1-4). OYHİ ile tanı test sonuçları ve kuru göz ağırlık derecesi arasındaki ilişki araştırıldı. İstatistiksel değerlendirmede Ki-kare bağımsızlık testi kullanıldı. p < 0.05 anlamlı olarak kabul edildi.
BULGULAR: Olguların 47’si kadın, 7’si erkek ve yaş ortalaması 52.1±9.7 (33-79) yaş idi. OYHİ skoru ile kornea fluoresein boyanması (p= 0.006) ve kuru göz Delphi paneli sınıflandırması (p= 0.003) arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulundu. OYHİ ile göz yaşı kırılma zamanı testi, anestezili ve anestezisiz Schirmer testi, meibomian bez disfonksiyonu ve Lissamin yeşili boyasıyla oküler yüzey boyanma skoru istatistiksel olarak uyumlu bulunmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kuru göz olgularında semptomlar ve klinik bulgular değişkendir. Olguların pek çoğunda hastanın semptomları tanı testleri ve bulgularla uyum göstermemektedir. Bu çalışmada kuru gözde semptomları sorgulayan anket olarak kullanılan OYHİ ile Delphi paneli sınıflandırması ve kornea fluoresein boyanması uyumlu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kuru göz, Fluoresein boyası, Lissamin yeşili boyası, okuler yüzey hastalık indeksi (OYHİ), Delphi paneli

Hatice Tekcan, Ayşe Burcu, Firdevs Örnek. Correlation Between Diagnosis Tests and Ocular Surface Disease Index (OSDI) in Dry Eye Disease. Haydarpasa Numune Med J. 2014; 54(2): 93-98

Corresponding Author: Hatice Tekcan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale