ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
The Relationships Between Risk Factors for Hearing Impairment and the Results of Newborn Hearing Screening [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2014; 54(1): 50-56

The Relationships Between Risk Factors for Hearing Impairment and the Results of Newborn Hearing Screening

Hakan Sarbay1, Şirin Güven1, Şenol Bozdağ2, Ahmet Sami Yazar1, Sevgi Akova1, İsmail İşlek1
1Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği
2Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

INTRODUCTION: Normal hearing in early infancy is essential for speech, language, and social and emotional development of human beings. Congenital hearing loss has an impact on normal speech and language, on cognitive and behavioural development in babies. Newborn hearing screenings has been proposed for the early diagnosis and treatment of infants with hearing loss, and thereby improve language outcomes in these babies.
METHODS: Our aim was to evaluate the relationships between risk factors for hearing impairment and otoacoustic emission (OAE) and auditory brainstem responses (ABR) results in patients followed at Neonatal Clinic of Umraniye Training and Research Hospital.
RESULTS: Seventeen out of 100 neonates in the group with risk factors failed OAE tests, of which 5 were also failed ABR test. Tree out of 100 neonates in the group without risk factors failed OAE tests, of which 1was also failed ABR test. When the test fails compared with the number of risk factors; 1% of neonates without risk factors, 3.2% of neonates with 1 risk factor, 25% in the group with two risk factors, 100% of neonates with 3 risk factors did not pass the screening.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a conclusion, the increase in the number of risk factors significantly increases the failure rate of the ABR test.

Keywords: newborn, hearing loss, hearing screening

İşitme Bozukluğuna Neden Olan Risk Faktörleri ile Yenidoğan İşitme Taramasının Sonuçları Arasındaki İlişki

Hakan Sarbay1, Şirin Güven1, Şenol Bozdağ2, Ahmet Sami Yazar1, Sevgi Akova1, İsmail İşlek1
1Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği
2Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Erken bebeklik döneminde işitme normal konuşma, dil ve insanların sosyal ve duygusal gelişimi için gereklidir. Doğumsal işitme kaybı bebeğin normal konuşma ve lisan gelişiminin, kognitif ve davranışsal gelişimini etkiler. Yenidoğan işitme taraması işitme kayıplı bebeklerin erken tanı ve tedavisi ve böylece bu bebeklerin dil gelişimini iyileştirmek için önerilmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Amacımız Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Polikliniğinde takip edilen hastaların İşitme bozukluğuna neden olan risk faktörleri ile Otoakustik Emisyon (OAE) ve İşitsel Beyin Sapı Yanıtları (ABR) sonuçları arasında ilişkiyi değerlendirmektir.
BULGULAR: Risk faktörü olan grupta 100 bebekten 17’si (% ) OAE testinden kalırken, bu 17 olgunun 5’i ABR testinden de kalmıştır. Risk faktörü olmayan grupta 100 olgunun 3’ü OAE testinden kalırken, bu 3 olgudan 1’i ABR testinden kalmıştır. Risk faktörleri sayısı ile kalma oranları karşılaştırıldığında; risk faktörü olmayan grupta %1, 1 risk faktörü olan bebeklerde %3,2, 2 risk faktörü olan grupta %25, 3 risk faktörü olan bebeklerde ise %100’lük kalma oranı bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, risk faktörü sayısı arttıkça ABR testinden kalma oranı anlamlı derecede artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: yenidoğan, işitme kaybı, işitme taraması

Hakan Sarbay, Şirin Güven, Şenol Bozdağ, Ahmet Sami Yazar, Sevgi Akova, İsmail İşlek. The Relationships Between Risk Factors for Hearing Impairment and the Results of Newborn Hearing Screening. Haydarpasa Numune Med J. 2014; 54(1): 50-56

Corresponding Author: Hakan Sarbay, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale