ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Effect of Helicobacter Pylori İnfection on Serum Vitamin D Levels Patients with Dyspepsia [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(3): 256-259 | DOI: 10.14744/hnhj.2021.73383

Effect of Helicobacter Pylori İnfection on Serum Vitamin D Levels Patients with Dyspepsia

Öznur Eser, Esra Polat, Şeyda Tekatlı, Şirin Güven
Department of Pediatrics, University of Health Sciences Sancaktepe Şht. Prof.Dr. İlhan Varank Training and Research Hospital,Istanbul,Turkey

INTRODUCTION: We aimed to compare serum levels of vitamin D3 in patients with and without helicobacter pylori infection detected with the upper gastrointestinal endoscopic examination. We hypothesized that patients diagnosed with helicobacter pylori pathologically had low serum vitamin D3 levels.
METHODS: The study was held between 01.07.2019-31.03.2021, tertiary referee hospital. The upper gastrointestinal system endoscopic data of pediatric patients with treatment-resistant dyspeptic complaints who were followed up in the Pediatric Gastroenterology outpatient clinic of hospital between 01.07.2019 and 31.03.2021 were retrospectively evaluated. The age, height, height standard deviation score, weight, weight standard deviation score, body mass index, body mass index standard deviation score, and serum vitamin D3 levels of the patients who were divided into two groups according to the presence of helicobacter pylori histopathologically in the endoscopic biopsy samples were examined.
RESULTS: Eighty-six patients were evaluated, while 58 (67.44%) were girls, 28 (32.55%) were boys. The median age was 14.43 (Interquartile range = 4.99) years. Histopathological evaluation of biopsy materials taken from the antrum and corpus of 43 patients who underwent upper gastrointestinal endoscopy revealed helicobacter pylori positivity in 43 patients (50.00%). Helicobacter pylori was not detected in 43 patients (50.00%).
The median vitamin D3 level was 10.00 ng/ml in the helicobacter pylori positive group (Interquartile range = 6.00), and the median was 14.00 ng/ml (Interquartile range = 9.30) in the negative group. This study found a significant difference between helicobacter pylori positive and helicobacter pylori negative patient groups in vitamin D3 serum levels (p = 0.033).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Vitamin D3 serum levels were found to be significantly lower in the helicobacter pylori positive group than that of controls (p = 0.033). This finding supports that mucosal damage may affect vitamin D3 absorption. Early diagnosis and treatment maintain their importance to prevent long-term consequences of chronic infection.

Keywords: Helicobacter pylori, Pediatri, Vitamin D3

Dispeptik Hastalarda Helicobakter Pylori Enfeksiyonunun D Vitamini Değerleri Üzerine Etkisi

Öznur Eser, Esra Polat, Şeyda Tekatlı, Şirin Güven
S.B.Ü.Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Ve Araştirma Hastanesi,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbu

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda üst gastrointestinal sistem endoskopik değerlendirmesinde helikobakter pilori enfeksiyonu saptanan ve saptanmayan hastalarda D3 vitamini düzeylerini retrospektif olarak karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma 01.07.2019-31.03.2021 tarihleri arasında üçüncü basamak bir merkezin Çocuk Gastroenteroloji polikliniğinde takip edilen tedaviye dirençli dispeptik yakınmaları olan çocuk hastalara yapılan üst gastrointestinal sistem endoskopisi verileri geriye dönük incelenerek yapılmıştır. Endoskopik biyopsi örneklerinde histopatolojik olarak helikobakter pilori varlığına göre iki gruba ayrılan hastaların yaş, boy,kilo, vücut kitle indeksi değerleri ile serum vitamin D3 düzeyleri incelendi
BULGULAR: Çalışmaya üst gastrointestinal sistem endoskopisi yapılan, 86 çocuk hasta alındı. Çocukların 58’i (%67,44) kız iken 28’i (%32,55) erkekti. Üst gastrointestinal sistem endoskopisi yapılan 43 hastanın antrum ve korpustan alınan biyopsi materyallerinin histopatolojik değerlendirilmesinde 43 hastada (%50.00) helikobakter pilori pozitifliği saptandı. Kırk üç hastada (%50.00) ise helikobakter pilori saptanmadı. Vücut kitle indeksi değerleri ortalama; helikobakter pilori pozitif grup için 18,81± 3,86, helikobakter pilori negatif grup için 17,82 ± 3,18 olarak saptandı (t-test p = 0,195). Vitamin D3 düzeyi helikobakter pilori pozitif grupta ortanca olarak 10,00 ng/ml (Çeyrekler-arası aralık = 6,00) negatif grupta ortanca 14,00 ng/ml (Çeyrekler-arası aralık = 9,30) olarak bulundu. Vitamin D3 düzeylerinde helikobakter pilori pozitif ve helikobakter pilori negatif hasta grupları arasında istatiksel olarak anlamlı fark bulundu (p = 0.033)
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamız, helikobakter pilori pozitif olan grupta helikobakter pilori negatif olan gruba göre vitamin D3 düzeyleri anlamlı düşük saptandı (p = 0,033). Bu bulgu mukozal hasarın vitamin D3 emilimini etkileyebileceğini desteklemektedir. Çalışmamızda dispeptik yakınmaları olan hastaların boy standart deviasyon skor ve kilo standart deviasyon skor ortanca değerleri helikobakter pilori enfeksiyonu olan grupta daha yüksek olduğunu gördük. Bu sonuç boy kısalığının gelişiminde birçok değişkenin etkili olmasından kaynaklanmış olabilir. Helikobakter pylori enfeksiyonunda erken teşhis ve tedavi, kronik enfeksiyonun uzun vadeli sonuçlarını önlemek için önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Helicobacter pylori, Pediatri, Vitamin D3

Öznur Eser, Esra Polat, Şeyda Tekatlı, Şirin Güven. Effect of Helicobacter Pylori İnfection on Serum Vitamin D Levels Patients with Dyspepsia. Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(3): 256-259

Corresponding Author: Öznur Eser, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale