ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
COVID-19 in kidney transplant recipients, single-center review of cases from Turkey [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Ahead of Print: HNHJ-73626 | DOI: 10.14744/hnhj.2021.73626

COVID-19 in kidney transplant recipients, single-center review of cases from Turkey

Basak Boynuegri1, Bülent Demirelli1, Burcu boztepe1, Seniha Senbayrak2, MELİKE BETÜL ÖĞÜTMEN1
1Haydarpasa Numune Education and Research Hospital, Department of Nephrology
2Haydarpasa Numune Education and Research Hospital, Department of Infectious Diseases

INTRODUCTION: In December 2019, an outbreak of COVID-19, caused by a novel SARS-CoV-2, occurred in Wuhan. Currently, COVID-19 has spread widely around the World. Although immunosuppression is associated with a severe course of covid infection, information on the first presentation, clinical findings and outcomes of COVID-19 disease in patients with kidney transplantation is limited. METHODS: This study included kidney transplant recipients who were radiological and/or serological diagnosed COVID-19 in University of Health Sciences, Haydarpasa Numune Education and Research Hospital. Data from 5 patients were reviewed retrospectively.RESULTS: Four patients were female and the median age was 46. Four recipients had hypertension, 1 had diabetes mellitus. All the patients were taking tacrolimus except one at the time of COVID-19 diagnosis, and all of them were also taking either mycophenolate mofetil or mycophenolic acid. One patient was taking mTOR inhibitor.The most common presenting symptom was cough. All of the patients had multifocal bilateral ground-glass opacity which was compatible with viral infection with Thorax CT scans. Three patients were lymphopenic. The primary change in immunosuppression in the majority of patients was complete cessation of either mycophenolate mofetil or mycophenolic acid while reducing the tacrolimus.The mTor inhibitor dose of the patient receiving antimetabolite with mTor inhibitor was maintained. All of the patients received hydroxychloroquine (HCQ), azithromycin and ceftriaxone as treatment. Two patients recieved oseltamivir treatment. One patient was treated with azithromycin, hydroxychloroquine, ceftriaxone, favipiravir and vitamin C combination. During the follow-up, none of them had acute kidney injury and needed for intensive care.CONCLUSION: In our study, among 5 kidney transplant recipients with COVID-19, overall presentation was similar to that reported from other countries. All of our patients experienced a favorable outcome with our current treatment strategy but the small group cohort makes it difficult to say any conclusions about safety and tolerability of our protocol.

Keywords: COVID-19, Coronaviruses, kidney, transplantation

Böbrek transplantasyonu yapılan hastalarda COVID-19 enfeksiyonu, Türkiye'den tek merkezli olgu derlemesi

Basak Boynuegri1, Bülent Demirelli1, Burcu boztepe1, Seniha Senbayrak2, MELİKE BETÜL ÖĞÜTMEN1
1Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bilim Dalı
2Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Ana Bilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Aralık 2019'da Wuhan'da yeni bir SARS-CoV-2'nin neden olduğu bir COVID-19 salgını meydana geldi. Halihazırda COVID-19 tüm dünyayı etkilemktedir. İmmünsüpresyon, daha ağır gidişli enfeksiyon seyri ile ilişkili olsa da, böbrek transplantasyonu olan hastalarda COVID-19 hastalığının prezentasyonu, klinik bulguları ve sonuçları hakkındaki bilgiler sınırlıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde radyolojik ve / veya serolojik COVID-19 tanısı almış böbrek nakli alıcılarını içermektedir. 5 hastadan alınan veriler geriye dönük olarak incelendi.
BULGULAR: Dört hasta kadın idi ve hastaların ortanca yaşı 46 idi. Dört hastada hipertansiyon, 1 hastada diabetes mellitus vardı. COVID-19 tanısı konulduğu sırada bir tanesi hariç tüm hastalar takrolimus kullanıyordu ve hepsi mikofenolat mofetil veya mikofenolik asit kullanıyordu. Bir hasta mTOR inhibitörü alıyordu. En yaygın başvuru semptomu öksürüktü. Tüm hastalarda Toraks BT taramaları ile viral enfeksiyonla uyumlu multifokal bilateral buzlu cam opasitesi vardı. Üç hasta lenfopenikti. Hastaların çoğunda immünosupresyondaki birincil değişiklik, takrolimusu azaltırken mikofenolat mofetil veya mikofenolik asidin tamamen kesilmesiydi. mTor inhibitörü ile antimetabolit alan hastanın mTor inhibitör dozu korundu. Tüm hastalara tedavi olarak hidroksiklorokin (HCQ), azitromisin ve seftriakson verildi. İki hasta oseltamivir tedavisi aldı. Bir hasta azitromisin, hidroksiklorokin, seftriakson, favipiravir ve C vitamini kombinasyonu ile tedavi edildi. Takip süresince hastaların hiçbirinde yoğun bakım ihtiyacı veya akut böbrek hasarı oluşmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda COVID-19'u olan 5 böbrek nakli alıcısı arasında genel prezentasyon diğer ülkelerden bildirilenlere benzerdi. Tüm hastalarımız mevcut tedavi stratejimizle olumlu bir sonuç elde etti, ancak küçük grup kohortu, protokolümüzün güvenliği ve tolere edilebilirliği hakkında herhangi bir sonuç söylemeyi zorlaştırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Koronavirüsler, böbrek, transplantasyonCorresponding Author: Basak Boynuegri, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale