ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Diagnostic Value of Serum Procalcitonin and C-reactive Protein Levels in Neonatal Sepsis [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(4): 392-396 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.74436

Diagnostic Value of Serum Procalcitonin and C-reactive Protein Levels in Neonatal Sepsis

Mehmet Erceylan, Emel Ataoğlu, Derya Büyükkayhan, Murat Elevli
Department of Pediatrics, Health Science University Haseki Sultangazi Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Rapid and early diagnosis in neonatal sepsis is of great importance in reducing morbidity and mortality. An increase in acute phase reactants before the causative agent is shown in the hemoculture supports the diagnosis. Monitoring of C-reactive protein (CRP) levels is used for this purpose in clinical applications. In recent years, the use of procalcitonin (PCT) in neonatal sepsis has come to the fore. PCT increase occurs earlier than CRP. In this study, we aimed to compare CRP and PCT levels in the diagnosis and follow-up of neonatal sepsis.
METHODS: The study was carried out with 40 patients hospitalized in the neonatal intensive care unit (NICU) with the diagnosis of sepsis and 40 control subjects.
RESULTS: Pre-treatment PCT and CRP values of the study group were significantly higher than the control group (p<0.05). When the pre-treatment CRP and PCT values were compared with the CRP and PCT values after the 72nd hour of the treatment, a statistically significant decrease was found (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result, PCT has been found to be as useful as CRP, which is routinely used in the early diagnosis of sepsis and in monitoring the response to treatment.

Keywords: C-reactive protein, neonatal sepsis; procalcitonin.

Serum prokalsitonin ve C reaktif protein düzeylerinin neonatal sepsiste tanısal değeri

Mehmet Erceylan, Emel Ataoğlu, Derya Büyükkayhan, Murat Elevli
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Sultangazi Eğiitm ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Yenidoğan sepsisinde hızlı ve erken tanı morbidite mortalitenin azaltılmasında büyük önem taşımaktadır. Hemokültürde etken üretilmeden önce akut faz reaktanlarında artış tanıyı destekler. Klinik uygulamalarda C reaktif protein(CRP) düzeylerinin izlemi bu amaçla kullanılmaktadır. Son yıllarda prokalsitonin(PCT)’in yenidoğan sepsisinde kullanımı gündeme gelmiştir. PCT artışı CRP’den daha erken olmaktadır. Bu çalışmada yenidoğan sepsisinin tanı ve izleminde CRP ve PCT düzeylerini karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma yenidoğan yoğun bakım ünitesine sepsis tanısıyla yatan 40 hasta ve 40 kontrol grubu üzerinde yürütüldü.
BULGULAR: Çalışma grubunun tedavi öncesi PCT ve CRP değerleri kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksekti(p<0.05). Tedavi öncesi CRP ve PCT değerleri, tedavinin 72.saatinden sonra alınan CRP ve PCT değerleri ile karşılaştırıldığında; istatistiksel olarak anlamlı düşüş saptandı(p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak PCT’ninde sepsisin erken tanısı ve tedaviye yanıtın izleminde rutin kullanılmakta olan CRP kadar yararlı olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Prokalsitonin, C reaktif protein, neonatal sepsis

Mehmet Erceylan, Emel Ataoğlu, Derya Büyükkayhan, Murat Elevli. Diagnostic Value of Serum Procalcitonin and C-reactive Protein Levels in Neonatal Sepsis. Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(4): 392-396

Corresponding Author: Derya Büyükkayhan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale