ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Pituitary Apoplexy Presenting As Unilateral Oculomotor Palsy In A Patient With Diabetes Mellitus [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Ahead of Print: HNHJ-74507 | DOI: 10.14744/hnhj.2022.74507

Pituitary Apoplexy Presenting As Unilateral Oculomotor Palsy In A Patient With Diabetes Mellitus

Ozlem Kesim Şahin1, Can Ulutaş1, AYŞE ÖZLEM BALIK2, Onur ERDOGAN3, Fatih Bayraklı3, Mehmet Gencer4
1Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, Department of Neurology İstanbul, Turkey
2Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, Department of Radiology İstanbul, Turkey
3Marmara University Faculty of Medicine, Department of Neurosurgery İstanbul, Turkey
4Memorial Şişli Hospital, Department of Neurology İstanbul, Turkey

Pituitary apoplexy is a clinical syndrome caused by hemorrhage and/or infarction of the pituitary gland. This study presents a 53-year-old man with a seven-day history of severe headache and left-sided oculomotor palsy who had a pupil spared oculomotor palsy with a previous history of diabetes mellitus. Diabetes-related microvascular ischemia was considered because of the pupil sparing; before imaging studies. Pituitary hemorrhage was detected adjacent to the ICA cavernous segment in cranial and pituitary MRI, to be the cause of oculomotor nerve palsy. This case is considered suitable for presentation to keep in mind pituitary apoplexy as a rare cause of oculomotor palsy without pupil involvement in patients with diabetes mellitus.

Keywords: Oculomotor palsy, Pituitary apoplexy, pupil sparing, diabetes mellitus

Diyabetes Mellitus’u Olan Hastada Tek Taraflı Okulomotor Sinir Felci Şeklinde Prezente Olan Pitüiter Apopleksi Vakası

Ozlem Kesim Şahin1, Can Ulutaş1, AYŞE ÖZLEM BALIK2, Onur ERDOGAN3, Fatih Bayraklı3, Mehmet Gencer4
1Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı İstanbul, Türkiye
2Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı İstanbul, Türkiye
3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Ana Bilim Dalı İstanbul, Türkiye
4Memorial Şişli Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı İstanbul, Türkiye

Pitüiter apopleksi pitüiter bezde bulunan adenomun veya normal dokunun enfarkt ve/veya hemorajisine bağlı oluşan nadir klinik acil bir durumdur. Bu çalışmada diyabet öyküsü olup yedi gündür ciddi baş ağrısı ve iki gündür pupillerin korunduğu sol okulomotor sinir felci olan 53 yaşında erkek hasta sunulmuştur. Pupilin korunduğu izole okulomotor sinir felçlerinin en sık nedeninin diyabet ve hipertansiyonla ilişkili mikrovasküler iskemi olduğuna inanılır. Hastamızda pupiller korunduğu için görüntüleme çalışmaları yapılmadan önce diyabet ile ilişkili mikrovasküler iskemi neden olarak düşünülmüştü. Yapılan kraniyal ve pitüiter manyetik rezonans (MR) görüntüleme çalışmalarında internal karotid arter (ICA) kavernöz segmentine bitişik olan pitüiter hemoraji saptandı. Bu olgu, diyabetes mellituslu hastalarda pupil tutulumu olmaksızın gelişen okulomotor sinir felcinde nadir bir neden olarak pitüiter apopleksinin akılda tutulması açısından sunuma uygun görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Okülomotor felç, Pitüiter apopleksi, korunmuş pupiller, diyabetes mellitusCorresponding Author: Ozlem Kesim Şahin, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale