ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
The Prevalence and Analysis of Risk Factors for Postpartum Anemia in Women Without Prepartum Anemia []
. 2019; 59(2): 165-170 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.75436

The Prevalence and Analysis of Risk Factors for Postpartum Anemia in Women Without Prepartum Anemia

Betül Dündar, Burcu Dinçgez Çakmak
Department of Obstetrics and Gynecology, University of Health Sciences, Bursa Yuksek Ihtisas Training and Research Hospital, Bursa, Turkey

INTRODUCTION: Postpartum anemia is a significant and common public health issue. Here, the prevalence of postpartum anemia and predisposing factors in women without prepartum anemia was investigated.
METHODS: This retrospective study was conducted between February 2018 and April 2018 with 1013 patients without prepartum anemia. Sociodemographic features, delivery characteristics, and hemoglobin levels of the patients were recorded. Variables were compared between the anemic and nonanemic groups, independent predictors were determined, and risk score for postpartum anemia was calculated.
RESULTS: The rate of cesarean section and emergent cesarean, the frequency of episiotomy and perineal laceration, and the application of general anesthesia were higher, whereas mean gestational week at birth and the ratio of active management of the third stage of labor were lower in the anemic group. In regression analysis, episiotomy (odds ratio (OR) 5.45, 95% confidence interval (CI) 3.75–7.93, p<0.001), perineal laceration (OR 7.09, 95% CI 2.88–17.47, p<0.001), active management (OR 0.09, 95% CI 0.06–0.12, p<0.001), general anesthesia (OR 3.9, 95% CI 0.99–15.32, p=0.026), and emergent cesarean (OR 19.35, 95% CI 10.57–35.41, p<0.001) were found to be significant independent predictors. The formula of risk score calculated to determine patients who were under risk to develop postpartum anemia was as follows: risk score=(5×episiotomy)+(7×perineal laceration)+(3×general anesthesia)+(19×emergent cesarean)−(11×active management). Risk score >−4 was found to be a predictor for postpartum anemia with a sensitivity of 73.7% and specificity of 81.1%, and it increases the risk of postpartum anemia approximately 12 times.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The prevalence of postpartum anemia is quite high in our clinic, and so a non-selective screening program for postpartum anemia could be applicable. However, determining patients under high risk is still important to be alert to prevent short- and long-term morbidities.

Keywords: Anemia, postpartum; prevalence; risk factors; risk score.

Prepartum Anemisi Olmayan Kadınlarda Postpartum Aneminin Prevalansı ve Risk Faktörlerinin Analizi

Betül Dündar, Burcu Dinçgez Çakmak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Bursa, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Postpartum anemi önemli ve sık bir sağlık sorunudur. Bu çalışmada prepartum dönemde anemisi olmayan kadınlarda postpartum anemi sıklığının ve predispozan faktörlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Şubat ve Nisan 2018 tarihleri arasında yapılan retrospektif çalışmamıza prepartum anemisi olmayan 1013 hasta dahil edildi. Hastaların sosyodemografik özellikleri, doğum özellikleri ve hemoglobin değerleri kaydedildi. Anemik ve anemik olmayan grup arasında değişkenler karşılaştırıldı, bağımsız değişkenler belirlendi ve postpartum anemi için risk skoru hesaplandı.
BULGULAR: Anemik grupta sezaryen ve acil sezaryen oranı, epizyotomi ve perine laserasyonu varlığı, genel anestezi uygulaması daha sık iken doğum haftası ve doğumun üçüncü evresinin aktif yönetimi daha az idi. Regresyon analizinde epizyotomi (OR 5.45,95% CI 3.75-7.93, p<0.001), perine laserasyonu (OR 7.09,95% CI 2.88-17.47, p<0.001), aktif yönetim (OR 0.09,95% CI 0.06-0.12, p<0.001), genel anestezi (OR 3.9,95% CI 0.99-15.32, p=0.026) ve acil sezaryen (OR 19.35,95% CI 10.57-35.41, p<0.001) bağımsız öngördürücüler olarak saptandı. Postpartum anemi gelişimi için yüksek riskli hastaların belirlenmesinde kullanılacak risk skoru ise şu şekilde hesaplandı: risk skoru= (5xepizyotomi)+ (7xperine laserasyonu)+ (3xgenel anestezi)+ (19xacil sezaryen)– (11xaktif plasenta yönetimi). Risk skoru >-4 olması 73.7% sensitivite ve 81.1% spesifite ile postpartum anemi açısından predikte edici olup, ayrıca postpartum anemi riskinin bu hastalarda yaklaşık 12 kat arttığı bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kliniğimizdeki anemi prevalansı yüksek olup nonselektif tarama programının uygun olabileceği kanaatine varıldı. Ancak, kısa ve uzun dönem morbiditelerin önlenmesi için postpartum anemi için yüksek riskli hastaların belirlenmesinin son derece önemli olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: anemi, postpartum, prevalans, risk faktörleri, risk skoru

Betül Dündar, Burcu Dinçgez Çakmak. The Prevalence and Analysis of Risk Factors for Postpartum Anemia in Women Without Prepartum Anemia. . 2019; 59(2): 165-170

Corresponding Author: Burcu Dinçgez Çakmak, Türkiye
LookUs & Online Makale