ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Synchronous Endometrial and Ovarian Carcinomas; Correlation of Clinicopathological Parameters with Recurrence and Survival [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Ahead of Print: HNHJ-76476 | DOI: 10.14744/hnhj.2021.76476

Synchronous Endometrial and Ovarian Carcinomas; Correlation of Clinicopathological Parameters with Recurrence and Survival

Nermin Koc1, Sevcan Arzu Arinkan2, Davut Şahin3, OSMAN TEMIZKAN4
1Department of Pathology, Haydarpasa Numune Research and Training Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Obstetrics and Gynecology, Haydarpasa Numune Research and Training Hospital, University of Health Sciences, Istanbul, Turkey
3Department of Pathology, Acibadem International Medical Center, Istanbul, Turkey
4Department of Obstetrics and Gynecology, Acibadem International Medical Center, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: We aimed to determine the possible clinicopathological factors that might affect recurrence and survival in synchronous malignancy of the endometrium and ovary without discriminating the presence of two independent primary tumors or metastasis.
METHODS: Patients who were admitted with the diagnosis of synchronous endometrial and ovarian cancer between 2000 and 2015 were reviewed retrospectively.
RESULTS: Recurrence occurred in 12 (48%) patients. The mean duration of recurrence was 23.7 months. There is a significant relationship between presence of LVI (lenfovascular invasion), involvement of lymph node, spread to non-ovarian and non-endometrial pelvic organs or beyond and the increase recurrence risk in the synchronous endometrial and ovarian cancer. The conditions involving the increased diameter of tumor in the endometrium and bilateral ovarian involvement are related with decreased survival. Besides, presence of endometrioid type ovarian tumor and absence of endometrial myometrial invasion are related with increased survival.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Variables such as endometrial tumor diameter, myometrial invasion, endo / nonendo type of ovarian tumor and presence of bilateral tumor were found to be effective on survival, variables such as lymphovascular invasion, lymph node involvement, and pelvic spread were effective on recurrence.

Keywords: Endometrium cancer, ovarian cancer, recurrence, synchronous, survival

Senkron Over ve Endometrium Tümörlerinde Nüks ve Sağ Kalımı Etkileyen Klinikopatolojik Faktörlerin Değerlendirilmesi

Nermin Koc1, Sevcan Arzu Arinkan2, Davut Şahin3, OSMAN TEMIZKAN4
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul
3Acıbadem Hastanesi, Patoloji Bölümü, İstanbul
4Acıbadem Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma ile senkron over ve endometrium tümörlerinde sağ kalım ve nükse etki edecek klinikopatolojik faktörleri araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2000 ile 2015 yılları arasında senkron endometrium ve over kanseri sebebiyle ameliyat olan hastaların bilgilerini retrospektif olarak değerlendirdik.
BULGULAR: Olguların %48’inde (n=12) nüks izlendi ve ortalama nüks süresi 23,7 ay idi. Lenfovasküler invazyon, lenf nodu tutulumu, over ve endoemtrium dışı pelvik organlara yayılım ile nüks arasında belirgin ilişki saptandı. Endometriumdaki tumör boyutu ve bilateral overyan tutulum azalmış sağ kalım ile ilişkili bulundu. Ayrıca, endometrioid tip ovaryen tümör ve myometriyal invazyon olmaması ile artmış sağ kalım arasında ilişki saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Endometrial tümör çapı, myometriyal invazyon, endo / nonendo tipte over tumörü ve bilateral tumör varlığı gibi değişkenlerin sağ kalım üzerinde etkili olduğu, lenfovasküler invazyon, lenf nodu tutulumu ve pelvik yayılım gibi değişkenlerin nüks üzerinde etkili olduğu bulundu.

Anahtar Kelimeler: Endometrium kanseri, over kanseri, nüks, sağ kalımCorresponding Author: Sevcan Arzu Arinkan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale