ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
California Verbal Learning Test: The Normative Study of Turkish Adult Sample [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2020; 60(4): 383-394 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.78790

California Verbal Learning Test: The Normative Study of Turkish Adult Sample

Aynur Feyzioğlu
Department of Clinical Psychology, University of Health Sciences, Turkey

INTRODUCTION: California Verbal Learning Test (CVLT) was developed by Delis et al. for the need for a comprehensive evaluation of verbal learning and memory. To employ CVLT in assessments carried out in Turkey for preventive purposes, the test’s normative data were crucial. Therefore, this study aimed to identify the normative values as gender, age and education level of CVLT for the healthy adults in Turkey.
METHODS: 180 healthy individuals (Gender: 90 female and 90 male; Age groups: 17-64 (n=90) and 65-88 (n=90)) participated in the present study.
RESULTS: Normative data from all different subgruops (depending on age and gender) are generated.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The clinical application and scientific researches using CVLT in Turkey can be better interpreted with the help of acquired normative data.

Keywords: California Verbal Learning Test, CVLT, normative data; Turkish population.

Kaliforniya Sözel Öğrenme Testi: Türkiye Yetişkin Örnekleminin Normatif Çalışması

Aynur Feyzioğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Klinik Psikoloji anabilim Dalı, İstanbul Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kaliforniya Sözel Öğrenme Testi (CVLT), Delis ve arkadaşları tarafından sözel öğrenme ve hafızanın kapsamlı bir değerlendirmesine duyulan ihtiyacı karşılamak için geliştirilmiştir. CVLT'yi Türkiye'de önleyici amaçlar doğrultusunda yapılan değerlendirmelerde kullanmak için, testin normatif verileri çok önemlidir. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı, Türkiye'deki sağlıklı yetişkinler için normatif değerleri cinsiyet, yaş ve eğitim düzeyi temelinde tanımlamaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada CVLT kullanılmıştır. 90 kadın 90 erkek olmak üzere 180 katılımcı ile çalışılmıştır.
BULGULAR: Normatif veri elde edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışma sonucu elde edilen verilerle CVLT'nin klinik uygulamasının mümkün olması daha sonraki çalışmaların önünü açabilir.

Anahtar Kelimeler: Kaliforniya Sözel Öğrenme Testi, CVLT, Normatif Veriler, Türkiye Popülasyonu

Aynur Feyzioğlu. California Verbal Learning Test: The Normative Study of Turkish Adult Sample. Haydarpasa Numune Med J. 2020; 60(4): 383-394

Corresponding Author: Aynur Feyzioğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale