ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Evaluation of Anterior Mediastinal Fat Tissue Density with Computed Tomography in Non-Tymomatous Myasthenia Gravis Patients [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2020; 60(1): 49-52 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.79663

Evaluation of Anterior Mediastinal Fat Tissue Density with Computed Tomography in Non-Tymomatous Myasthenia Gravis Patients

Serdar Solak, Fethi Emre Ustabaşıoğlu
Department of Radiology, Trakya University, Edirne, Turkey

INTRODUCTION: Comparison of anterior mediastinal fat tissue densities between non-thymomatous myasthenia gravis patients and control group with non-contrast thorax computerized tomography.

METHODS: In this retrospective study, 65 patients with myasthenia gravis, who were examined by non-contrast thorax computerized tomography, were included. A control group consisting of 65 patients with the same sex and similar age distribution as the patient group was composed.

RESULTS: Anterior mediastinal fat mass Hounsfield unit average and standard deviation were -97±37.3 for 65 patients with myasthenia gravis and were -121±37.3 for the control group, respectively. There was a statistically significant difference between Hounsfield unit values and standard deviations between myasthenia gravis patients and the control group (p=0.01).

DISCUSSION AND CONCLUSION: In myasthenia gravis patients, anterior mediastinal fat tissue density was found to be higher than the control group.

Keywords: Computerized tomography, myasthenia gravis; thymus.

Non-Timomatöz Miyastenia Gravis Hastalarında Anterior Mediastinal Yağ Doku Dansitesinin Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi

Serdar Solak, Fethi Emre Ustabaşıoğlu
Trakya Üniversites Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Edirne

GİRİŞ ve AMAÇ: Non-timomatöz miyastenia gravis hastalarında ve kontrol grubunda kontrastsız toraks bilgisayarlı tomografisi ile anteriyor mediastinal yağ dokusu dansitesinin karşılaştırılması.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Retrospektif çalışmamıza klinik olarak miyastenia gravis tanısı koyulan ve kontrastsız toraks bilgisayarlı tomografi ile tetkik edilmiş olan 65 hasta dahil edildi. Hasta grubu ile aynı cinsiyet ve benzer yaş dağılımında olan, kontrastsız toraks bilgisayarlı tomografisi ile tetkik edilmiş 65 olgudan oluşan kontrol grubu oluşturuldu.
BULGULAR: 65 miyastenia gravis hastasından oluşan hasta grubunun anteriyor mediastinal yağ dokusu Hounsfield unit değer ortalaması ve standart sapması -97 ± 37.3; kontrol grubunun ise -121± 37.3 olarak saptandı. Miyastenia gravis hastaları ve kontrol grubu arasında Hounsfield unit değerleri ve standart sapmaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark izlendi (p=0.01).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Miyastenia gravis hastalarında anteriyor mediastinal yağ dokusu dansitesi kontrol grubuna göre yüksek bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Timus, miyastenia gravis, bilgisayarlı tomografi

Serdar Solak, Fethi Emre Ustabaşıoğlu. Evaluation of Anterior Mediastinal Fat Tissue Density with Computed Tomography in Non-Tymomatous Myasthenia Gravis Patients. Haydarpasa Numune Med J. 2020; 60(1): 49-52

Corresponding Author: Serdar Solak, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale