ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Is There A Correlation Between Testicular Torsion in Children and the Climate Factors? [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(4): 456-461 | DOI: 10.14744/hnhj.2021.79926

Is There A Correlation Between Testicular Torsion in Children and the Climate Factors?

Ceyhan Şahin1, Zeliha Akış Yıldız1, Hayriye Nihan Ayyıldız1, Fatma Tuğba Güvenç1, Semih Mirapoğlu1, Mehmet Arpacık1, Sevim Yener2, Aytekin Kaymakçı1, Zekeriya İlçe1
11Depertmant of Pediatric Surgery, University of Health Sciences Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
22Depertmant of Pediatric Urology, University of Health Sciences Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Although the diagnosis and treatment of testicular torsion has been standardized today, its etiology is still controversial. There are various opinions regarding the challenges and risk factors of testicular torsion. Of these views, the seasons and climates are controversial on testicular torsion. In our study, we have aimed to understand whether climatic factors such as air temperature, relative humidity and atmospheric pressure change during the development of testicular torsion in our study.

METHODS: Patients aged 0–18 years who were diagnosed with testicular torsion who were operated on between January 1, 2010 and December 31, 2019 in Ümraniye Training and Research Hospital were included in the study. While evaluating the study data, the conformity of the parameters to the normal distribution was evaluated with the Shapiro–Wilks test, and the comparison of the quantitative data showing normal distribution as well as descriptive statistical methods was evaluated with the Paired Samples t-test.
RESULTS: A total of 200 children were operated for testicular torsion. 27% of the children were diagnosed with testicular torsion in spring, 20.5% in summer, 27% in autumn, and 25.5% in winter. There is no statistically significant difference between the air temperature, relative humidity and atmospheric pressure values on the day of admission to the hospital and the values of the 3 days and monthly average before the admission.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although there are contradictory publications on the development of testicular torsion on climatic factors and seasons, it is thought that the change in meteorological data is not a risk factor for the development of testicular torsion.

Keywords: Child, climate; spermatic cord torsion; testis.

Çocuklarda Testis Torsiyonu ile İklim Faktörleri Arasında İlişki Var mı?

Ceyhan Şahin1, Zeliha Akış Yıldız1, Hayriye Nihan Ayyıldız1, Fatma Tuğba Güvenç1, Semih Mirapoğlu1, Mehmet Arpacık1, Sevim Yener2, Aytekin Kaymakçı1, Zekeriya İlçe1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Ürolojisi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Testis torsiyonlarının tanı ve tedavisi günümüzde standardize edilmiş olmasına rağmen etiyolojisi halen tartışmalıdır. Testis torsiyonlarının meydan gelişi ve risk faktörleri ile ilgili çeşitli görüşler vardır. Bu görüşlerden mevsimlerin ve iklim faktörlerinin testis torsiyonu gelişimi üzerine etkisi tartışmalıdır. Çalışmamızda testis torsiyonu gelişimi sırasında, hava sıcaklığı, bağıl nem ve atmosferik basınç gibi iklim faktörlerinin değişime uğrayıp uğramadığını anlamayı hedefledik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 1 Ocak 2010 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesinde ameliyat edilerek testis torsiyonu tanısı alan 0-18 yaş arası hastalar çalışmaya dahil edildi. Meteorolojik veriler İstanbul Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alındı. Çalışma verileri değerlendirilirken parametrelerin normal dağılıma uygunluğu ShapiroWilks testi ile, tanımlayıcı istatistiksel metodların (Ortalama, Standart sapma, frekans) yanı sıra normal dağılım gösteren niceliksel verilerin karşılaştırması PairedSamples t test ile değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Toplamda 200 çocuk testis torsiyonu nedeniyle opere edildi. Çocukların %27’si ilkbaharda, %20.5’i yaz, %27’si, sonbaharda ve %25.5’i kış mevsiminde testis torsiyonu tanısı almıştır. Hastaneye başvuru günü hava sıcaklık, bağıl nem ve atmosferik basınç değerleri ile başvurudan önceki 3 günün ve aylık ortalama değerlerin arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamaktadır (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Testis torsiyonu gelişimi sırasında meteorolojik verilerden sıcaklık, bağıl nem ve atmosferik basınç değerlerinde değişim saptanmamıştır. İklim faktörleri ve mevsimlerin testis torsiyonu gelişimi üzerine çelişkili yayınların olmasına rağmen meteorolojik verilerdeki değişimin testis torsiyonu gelişimi için bir risk faktörü olmadığı düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: spermatik kord torsiyonu, testis, iklim, çocuk

Ceyhan Şahin, Zeliha Akış Yıldız, Hayriye Nihan Ayyıldız, Fatma Tuğba Güvenç, Semih Mirapoğlu, Mehmet Arpacık, Sevim Yener, Aytekin Kaymakçı, Zekeriya İlçe. Is There A Correlation Between Testicular Torsion in Children and the Climate Factors?. Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(4): 456-461

Corresponding Author: Ceyhan Şahin, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale