ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
A Rare Pathology Mimicking an Irreducible Inguinal Hernia in Girls: Cyst in the Canal of Nuck [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(4): 377-381 | DOI: 10.14744/hnhj.2021.80764

A Rare Pathology Mimicking an Irreducible Inguinal Hernia in Girls: Cyst in the Canal of Nuck

Mehmet Arpacık1, Aytekin Kaymakçı1, Turan Yıldız2, Ceyhan Şahin1, Hayriye Nihan Ayyıldız Karaman1, Zeliha Akış Yıldız1, Semih Lütfi Mirapoğlu1, Fatma Tuğba Güvenç1, Itır Ebru Zemheri3
1Department of Pediatric Surgery, University of Health Sciences Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Pediatric Surgery, Inonu University, Turgut Ozal Medical Center, Malatya, Turkey
3Department of Pathology, University of Health Sciences Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Cyst in the canal of nuck (CCN) is a result of a closure defect during the processus vaginalis in girls. The symptom and mass findings in the inguinal region can mimic an irreducible inguinal hernia. The aim of this study was to investigate the differential diagnosis and surgical findings of girls who were operated on for an irreducible inguinal hernia and the frequency of consideration of a CCN.
METHODS: The data of 868 female patients aged 0–16 years who were referred to surgery with the preliminary diagnosis of an inguinal hernia between 2004 and 2019 were analyzed retrospectively.
RESULTS: A total of 138 patients (15.89%) were sent to emergency surgery for an inguinal hernia that could not be reduced. In 15 (10.8%) of these patients, the hernia spontaneously reduced after the application of general anesthesia. In the remaining patients, in order of decreasing frequency, the findings were ovarian sliding hernia (n=93; 67.3%), CCN (n=17; 12.3%), herniated small intestine (n=12; 8.6%), and lymphadenitis (n=1; 0.07%). The mean age of the patients diagnosed with CCN (52.13 months) was significantly higher than the mean age of patients with an incarcerated inguinal hernia (7.23 months).
DISCUSSION AND CONCLUSION: CCN is seen more frequently than expected. Especially, the differential diagnosis should be made with irreductable inguinal hernia in older than 2 years.

Keywords: Cyst in the canal of nuck, girls; irreducible inguinal hernia.

Kız Çocuklarında Redükte Edilemeyen İnguinal Herniyi Taklit Eden Nadir Bir Patoloji: Nuck Kanal Kisti

Mehmet Arpacık1, Aytekin Kaymakçı1, Turan Yıldız2, Ceyhan Şahin1, Hayriye Nihan Ayyıldız Karaman1, Zeliha Akış Yıldız1, Semih Lütfi Mirapoğlu1, Fatma Tuğba Güvenç1, Itır Ebru Zemheri3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahi Bölümü, İstanbul / Türki̇ye
2İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Tıp Merkezi, Çocuk Cerrahi Bölümü, Malatya/ Türki̇ye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü İstanbul / Türki̇ye

GİRİŞ ve AMAÇ: Nuck kanalı kisti, kızlarda prosesus vajinalisin kapanma defekti sonucu oluşur. Kasık bölgesindeki semptom ve kitle bulguları ile redükte edilemeyen kasık fıtığını taklit eder. Bu çalışmanın amacı, redükte edilemeyen kasık fıtığı nedeniyle ameliyat edilen kız çocukların ayırıcı tanı ve cerrahi sonuçlarını ve Nuck kisti sıklığını araştırmaktır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: 2004-2019 yılları arasında kasık fıtığı ön tanısı ile ameliyat edilen 0-16 yaş arası 868 kız hastanın verileri geriye dönük olarak incelendi.
BULGULAR: Toplam 138 (%15.89) hasta redükte edilemeyen kasık fıtığı nedeniyle acil ameliyat edildi. Bu hastaların 15'inde (%10,8) fıtık genel anestezi uygulandıktan sonra kendiliğinden redükte oldu. Geri kalan hastalarda, sıklık sırasına göre; over sliding herni (n=93; %67,3), Nuck kisti (n=17; %12,3), herniye barsak (n=12; %8,6) ve lenfadenit (n=1; %0.07) saptandı. Nuck kisti tanısı alan hastaların yaş ortalaması (52.13 ay), redükte edilemeyen kasık fıtığı olan hastaların yaş ortalamasından (7.23 ay) anlamlı derecede yüksekti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Nuck kisti beklenenden daha sık görülmektedir. Özellikle iki yaşından büyük redükte edilemeyen kasık fıtığı ile ayırıcı tanı yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: kız, redükte edilemeyen inguinal herni, Nuck kisti

Mehmet Arpacık, Aytekin Kaymakçı, Turan Yıldız, Ceyhan Şahin, Hayriye Nihan Ayyıldız Karaman, Zeliha Akış Yıldız, Semih Lütfi Mirapoğlu, Fatma Tuğba Güvenç, Itır Ebru Zemheri. A Rare Pathology Mimicking an Irreducible Inguinal Hernia in Girls: Cyst in the Canal of Nuck. Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(4): 377-381

Corresponding Author: Mehmet Arpacık, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale