ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Evaluatin of Traumatic Brain Injury with Hematological Parameters: Neutrophil Lymphocyte Ratio, Platelet Lymphocyte Ratio [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Ahead of Print: HNHJ-80948

Evaluatin of Traumatic Brain Injury with Hematological Parameters: Neutrophil Lymphocyte Ratio, Platelet Lymphocyte Ratio

Hale Aksu Erdost1, Mine Arayıcı2, NEVİN DENİZ KIRCA2, Orhan Kalemci3, Ceren Kizmazoglu3, Kaan Köşker1, Murat Örmen4, Pınar Akan4
1Dokuz Eylul University School of Medicine, Anesthesiology and Reanimation
2Dokuz Eylul University Health Sciences Institute, Neuroscience
3Dokuz Eylul University School of Medicine, Neurosurgery
4Dokuz Eylul University School of Medicine, Biochemistry

INTRODUCTION: Traumatic brain injury (TBI) is one of the leading causes of death and disability, affecting millions of people worldwide (1). Theoretically, NLR and TLR have the potential to be used as a marker of the severity of the seconder brain injury (SBI) process in TBI. The aim of this study was to investigate the changes in routine blood tests in patients with severe TBI and analyze the relationship between NLR, TLR, and TBI outcome.
METHODS: In this study, we collected the data using the routinely analyzed hematological parameters of the patients admitted to our hospital for TBI and who underwent surgery in the past 10 years. GCS score and pupillary reaction of the patient at admission, demogrophical data, computed tomography (CT) scans, analysis of the blood sample is routinely performed at admission. White blood cell count (WBC), Hemoglobin, Mean Corpuscular Volume (MCV), Red blood cell distribution width (RDW), platelet and neutrophil count data were recorded from blood sample analysis.
RESULTS: .There was a significant difference between the good outcome and bad outcome groups in terms of the mean age, pupillary activity, and GCS. While the groups were significantly different in terms of their hematological parameters, such as RDW, MPV, and neutrophil count (p=0.005, 0.017, 0.043, respectively), no difference could be detected in terms of TLR and GOS (p=0.14). However, NLR was observed to be higher in the patient group with bad outcome (p=0.0078).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Secondary brain injury in patients with head trauma is associated with the inflammatory process, and although the results in our study were not significant in terms of TLR, blood count tests such as NLR and TLR, which affect prognosis, are indicators of inflammation. Therefore, the increase in NLR and TLR may be a guide for CT scan and surgical treatment. Moreover, we believe that Neutrophil, RDW, MPV values in routine blood count tests may also be prognostic indicators. Nevertheless, more advanced, comprehensive and prospective studies are required to support the current results.

Keywords: traumatic brain injury, neutrophil lymphocyte ratio, platelet lymphocyte ratio

Travmatik Beyin Hasarında Hemotoloji parametreleri ile Değerlendirme: Nötrofil Lenfosit Oranı, Trombosit Lenfosit Oranı

Hale Aksu Erdost1, Mine Arayıcı2, NEVİN DENİZ KIRCA2, Orhan Kalemci3, Ceren Kizmazoglu3, Kaan Köşker1, Murat Örmen4, Pınar Akan4
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD
2Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık bilimleri Enstitüsü, Sinir bilimler AD
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve sinir cerrahisi AD
4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya AD

GİRİŞ ve AMAÇ: Travmatik beyin hasarı (TBH), dünya çapında milyonlarca insanı etkileyen önde gelen ölüm ve sakatlık nedenlerinden biridir (1). Teorik olarak, Nötrofil lenfosit oranı (NLO) ve Trombosit lenfosit oranı (TLO), TBH'da sekonder beyin hasarı (SBH) sürecinin ciddiyetinin bir belirteci olarak kullanılma potansiyeline sahiptir. Bu çalışmanın amacı, TBH olan hastalarda rutin kan testlerindeki değişiklikleri araştırmak ve NLO, TLO ve TBI sonuçları arasındaki ilişkiyi analiz etmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada, hastanemize TBH nedeniyle başvuran ve son 10 yılda cerrahi uygulanan hastaların rutin olarak incelenen hematolojik parametreleri kullanılarak verileri topladık. Hastanın başvuru sırasındaki GKS skoru ve pupil reaksiyonu, demografik veriler, bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları, kan örneğinin analizi başvuru sırasında rutin olarak yapılır. Kan örnek analizlerinden beyaz küre sayısı (WBC), Hemoglobin, Ortalama Korpusküler Hacim (MCV), Kırmızı kan hücresi dağılım genişliği (RDW), trombosit ve nötrofil sayısı verileri kayıt edildi.
BULGULAR: Ortalama yaş, pupil aktivitesi ve GKS açısından iyi sonuç ve kötü sonuç grupları arasında anlamlı bir fark vardı. Gruplar RDW, MPV ve nötrofil sayısı gibi hematolojik parametreler açısından anlamlı farklılık gösterirken (sırasıyla p=0,005, 0,017, 0,043), TLO ve GOS açısından fark saptanamadı (p=0,14). Ancak sonucu kötü olan hasta grubunda NLO daha yüksek bulundu (p=0,0078).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kafa travmalı hastalarda sekonder beyin hasarı inflamatuar süreç ile ilişkilidir ve çalışmamızdaki sonuçlar TLO açısından anlamlı olmasa da prognozu etkileyen NLO ve TLO gibi kan sayımı testleri inflamasyonun göstergesidir. Bu nedenle NLO ve TLO'deki artış, BT taraması ve cerrahi tedavi için yol gösterici olabilir. Ayrıca rutin kan sayımı testlerindeki Nötrofil, RDW, MPV değerlerinin de prognostik gösterge olabileceği kanaatindeyiz. Bununla birlikte, mevcut sonuçları desteklemek için daha gelişmiş, kapsamlı ve ileriye dönük çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Travmatik beyin hasarı, nötrofil lenfosit oranı, trombosit lenfosit oranıCorresponding Author: Hale Aksu Erdost, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale