ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
The Role of TNF-alpha and IL-10 Cytokines in Degenerative Lumbar Spinal Stenosis [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2020; 60(3): 250-253 | DOI: 10.14744/hnhj.2020.81488

The Role of TNF-alpha and IL-10 Cytokines in Degenerative Lumbar Spinal Stenosis

Mustafa Efendioğlu1, Emine Emel Koçman2
1Department of Neurosurgery, University of Health Sciences Turkey, Hamidiye Faculty of Medicine, Haydarpaşa Numune Health Application and Research Center, Istanbul, Turkey
2Department of Basic Immunology, University of Health Sciences Turkey, Hamidiye Faculty of Medicine, Haydarpaşa Numune Health Application and Research Center, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: In this study, we investigated Tumor Necrosis Factor-α (TNF-α)/Interleukin -10 (IL-10) (inflammatory/anti-inflammatory) cytokine balance in patients diagnosed with degenerative Lumbar Spinal Stenosis (LSS).
METHODS: Blood samples obtained from patients and control subjects were centrifuged at the Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital Immunology Laboratory and stored at -20°C. Human TNF-alpha and IL-10 cytokines were studied manually with an Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) method using Boster brand 96-well ELISA kits.
RESULTS: TNF -alpha values of the patient group were found to be statistically significantly higher than the control group (p=0.004; p<0.05) and IL-10 values of the patient group were statistically significantly higher than the control group (p=0.017; p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our findings suggest that TNF-alpha and IL-10 cytokine levels increased together in degenerative LSS cases. The inflammatory process of the disease is trying to be balanced with an anti-inflammatory response

Keywords: Cytokine, IL 10; lumbar spinal stenosis; TNF alpha.

Dejeneratif lomber spinal stenozda TNF-alfa ve IL-10 sitokinlerinin rolü

Mustafa Efendioğlu1, Emine Emel Koçman2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin Cerrahisi Bölümü, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Temel İmmünoloji Bölümü, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada dejeneratif Lombar Spinal Stenoz (LSS) tanısı konmuş hastalarda Tümör Nekroz Faktörü-α (TNF-α)/ Intelökin-10 (IL-10) (enflamatuvar / antienflamatuvar) sitokin dengesini araştırdık.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Hasta ve kontrol kanları, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi İmmünoloji Laboratuarında santrifüjlenerek -20°C’de saklandı. Enzyme-linked immunosorbant assay (ELISA) yöntemi ile Human TNF-alfa ve IL-10 sitokinleri, Boster marka 96 kuyucuklu ELISA Kitler kullanılarak manuel yöntemle çalışıldı.
BULGULAR: Hasta grubunun TNF alfa değerleri, kontrol grubundan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulundu (p: 0.004; p<0.05) ve hasta grubunun IL-10 değerleri, kontrol grubundan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulundu (p: 0.017; p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kanatimize göre; dejeneratif LSS olgularında TNF-alfa ve IL-10 sitokin düzeylerinin birlikte yükselmesi sayesinde; hastalığın enflamatuvar süreci, anti-enflamatuvar cevapla dengelenmeye çalışmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Lumber spinal stenoz, sitokin, TNF alfa, IL 10

Mustafa Efendioğlu, Emine Emel Koçman. The Role of TNF-alpha and IL-10 Cytokines in Degenerative Lumbar Spinal Stenosis. Haydarpasa Numune Med J. 2020; 60(3): 250-253

Corresponding Author: Mustafa Efendioğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale