ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
AIDS-Defining Illnesses and Mortality in a Cohort of 336 HIV-Infected Patients [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Ahead of Print: HNHJ-82335 | DOI: 10.14744/hnhj.2020.82335

AIDS-Defining Illnesses and Mortality in a Cohort of 336 HIV-Infected Patients

Heval Can Bilek, Aydın Deveci, Esra Aksakal Tanyel
Ondokuz Mayis University Faculty of Medicine, Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Samsun, Turkey

INTRODUCTION: Human immunodeficiency virus / acquired immunodeficiency syndrome (HIV/AIDS) continues to be a serious worldwide public health problem despite widespread efforts to control the disease. Today, with the introduction of high-active antiretroviral therapy (HAART), AIDS-related mortality rates are significantly reduced and life expectancy for HIV-infected patients has increased. In this study, it was aimed to evaluate AIDS-defining illnesses during the clinical course of HIV infection and the effects of immunological statuses on clinical outcomes of the patients.
METHODS: The medical records of HIV infected patients who were followed up between January 2005 and November 2018 were retrospectively investigated.
RESULTS: During the study period, 336 HIV infected patients were followed up. Among 336 patients, 45 (13.3%) had experienced one or more, a total of 59 episodes of AIDS-defining illnesses during follow-ups. Of 45 patients who had experienced AIDS-defining illnesses, 42 (93,3%) were male, the mean age was 41.1±9.7 years and 12 of them were found to have died when this study conducted. The median count of CD4 T lymphocytes and the mean age at the time of diagnosis of 33 alive and 12 died patients were 106 cells/mm3, 40.1±9.9 years, and 94 cells/mm3, 43.9±8.5 years, respectively. There was no statistically significant difference between the median count of CD4 T lymphocytes and the mean age of alive and died patients. The most common AIDS-defining illness was Pneumocystis jirovecii pneumonia with 28.8%. The most common diagnosed cause of mortality was AIDS-related carcinomas with 33%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: These findings show that the most important preventive measure for survival in HIV-infected patients is the early diagnosis of the disease and the initiation of antiretroviral therapy before the emergence of AIDS-defining diseases due to severe immune deficiency.

Keywords: hiv, aids, CD4, AIDS-defining illnesses, mortality

HIV ile Enfekte 336 Hastalık bir Kohortta AIDS-Tanımlayıcı Hastalıklar ve Mortalite

Heval Can Bilek, Aydın Deveci, Esra Aksakal Tanyel
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun; Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: İnsan immün yetmezlik virüsü / edinilmiş immün yetmezlik sendromu (HIV / AIDS), tüm kontrol çabalarına rağmen dünya çapında ciddi halk sağlığı sorunları olmaya devam etmektedir. Bugün, yüksek düzeyde aktif antiretroviral (HAART) tedavinin kullanılmaya başlanmasıyla, AIDS ile ilişkili mortalite oranları önemli ölçüde azalmış ve HIV ile enfekte hastalar için yaşam beklentisi artmıştır. Bu çalışmada, HIV enfeksiyonunun klinik seyri sırasında AIDS tanımlayıcı hastalıkların ve immünolojik durumların hastaların klinik sonuçları üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2005 ile Kasım 2018 arasında takip edilen HIV ile enfekte hastaların tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: Çalışma döneminde HIV ile enfekte 336 hasta takip edildi. Bu 336 hastalardan 45'inde (%13,3) takip sırasında bir veya daha fazla kez, toplam 59 AIDS tanımlayıcı hastalık atağı oldu. AIDS tanımlayıcı hastalık atağı geçiren 45 hastanın 42'si (%93,3) erkek, yaş ortalaması 41,1 ± 9,7 yıl ve 12'sinin bu çalışma yürütüldüğü sırada ölmüş olduğu tespit edildi. Hayatta olan 33 ve ölen 12 hastanın ortanca CD4 T lenfosit sayısı ve ortalama tanı yaşı sırasıyla; 106 hücre/ mm3, 40,1 ± 9,9 yıl ve 94 hücre/ mm3, 43,9 ± 8,5 yıl idi. Hayatta olan ve ölen hastaların ortanca CD4 T lenfosit sayısı ile ortalama yaşı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu. AIDS'i tanımlayıcı en sık hastalık %28,8 ile Pneumocystis jirovecii pnömonisi idi. En sık tanı konan mortalite nedeni %33 ile AIDS ile ilişkili karsinomlardı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu bulgular, HIV ile enfekte hastalarda sağkalım açısından en önemli koruyucu önlemin, şiddetli immün yetmezlik nedeniyle AIDS tanımlayıcı hastalıkların ortaya çıkmasından önce hastalığın erken teşhisi ve antiretroviral tedavinin başlanması olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: hiv, aids, CD4, AIDS-tanımlayıcı hastalıklar, mortaliteCorresponding Author: Heval Can Bilek, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale